ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 22.01.2018 г.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и втори януари, две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА Д., сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 621 по описа за 2017 година.

          На второ четене в 14 : 02  часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Й.Р.Й., редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от СТ. ЮРИСКОНСУЛТ РОСИЦА МАРКОВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Г.Н.Д., нередовно призована, пощенската пратка с призовката до нея е върната в цялост като непотърсена, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ЮРИСК. МАРКОВА: Считаме, че са налице условия за прекратяване на производството поради това, че е извършена пререгистрация на Г.Н. Демирова. В тази връзка в настоящото съдебно заседание мога да представя удостоверение за промяна на постоянен адрес, видно от което лицето е било с постоянен адрес *** за периода от 13.8.2002г. до 27.11.17г., а след този момент от 27.11.17г. до настоящия момент е с постоянен адрес ***. Също така представям удостоверение за промени на настоящия адрес и извлечение от регистрите на населението, където тези промени също са видни. В тази връзка моля за вашето произнасяне с оглед на прекратяване на производството по делото.

По така направеното искане съдът констатира следното: Производството по делото е образувано по жалба на Й.Р.Й. срещу отказ за заличаване на адресна регистрация на лицето Г.Н. Демирова (Д.) на адрес ***, обективиран в писмо с изх. №94Й-00-163 от 16.11.17г. на кмета на община гр.Добрич. От представените с административната преписка удостоверения за постоянен и настоящ адрес *** до жалбоподателя Й.Р.Й. с изх. № 94Й-00-163#2 от 30.11.17г., както и от днес представените от процесуалния представител на ответника два броя удостоверения за промени на постоянен и настоящ адрес и извадка от НБД относно историята на адресите на лицето Г.Н. Демирова, (Д.) е видно обаче, че последната е променила постоянния и настоящия си адрес в гр. Варна, ул. „Д-р Параскев Казаски“, бл. 15, ет. 1, ап. 2, считано от 27.11.2017г., и вече няма адресна регистрация в гр.Добрич на ул. „Гривица“ №30.

При това положение за жалбоподателя е отпаднал правния интерес от оспорване на процесния отказ за заличаване на адресна регистрация и подадената от него жалба срещу този отказ се явява недопустима на основание чл.159, т.4 от АПК. Недопустимостта на жалбата има за последица и недопустимостта на образуваното по нея съдебно производство, което следва да бъде прекратено като такова независимо от нередовното призоваване на заинтересованата страна по него. 

Предвид гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Р.Й. срещу отказ за заличаване на адресна регистрация на лице, обективиран в писмо с изх. № 94Й-00-163 от 16.11.17г.  на кмета на община гр.Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 621/17г. по описа на Административен съд  - Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Република България в 7-дневен срок от днес за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя и заинтересованата страна.

Делото приключи в 14:13 часа.

Протоколът е изготвен на 23.01.2018 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: