Р Е Ш Е Н И Е

 

           /06.03.2018 г., град Добрич

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

          

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ,  в открито съдебно заседание на двадесети  февруари през две хиляди и осемнадесета година, Първи касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

СИЛВИЯ САНДЕВА

         

При участието на прокурора РАДОСЛАВ БУХЧЕВ и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 616/2017 год. по описа на Административен съд – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК и е образувано по жалба вх. № 2556/ 21.11.2017 г. от Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич, срещу Решение № 334 от 25.08.2017 г., постановено по нахд № 660/2017 г. по описа на Районен съд  - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000091/29.03.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич.

Касаторът прави оплакване, че в решението си първоинстанционният съд неправилно е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Настоява, че нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин и само по себе си отхвърля прилагането на чл. 28 от ЗАНН. С оглед изложеното иска отмяна на първоинстанционното решение и потвърждаване на НП.   

 Ответникът – И.В.И., редовно призован, явява се лично в съдебно заседание, не се представлява. Изразява несъгласие с жалбата и моли да бъде оставено в сила решението на първоинстанционния съд.

           Представителят на ОП - Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

           Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:  

           С процесното наказателно постановление ответникът по касационната жалба е наказан за това, че на 07.03.2017 г., около 12.20 часа, на изхода на гр. Добрич в посока гр. Варна, пред бензиностанция Лукойл управлява автобус марка Мерцедес с рег. № СС3543АН от катег. М2, като извършва превоз на пътници по редовна автобусна линия Силистра – Варна (видно от пътен лист № 078001 и по маршрутно разписание № 19105) със заверено копие № 309200022 към международен лиценз. При проверката е констатирано, че И. в качеството си на водач на автомобил за извършване на обществен превоз на пътници е допуснал да извърши превоза по автобусна линия Силистра – Варна (директна) в нарушение на връченото маршрутно разписание – водачът спира за слизане на 1 брой пътник на разширението при бензиностанция „Лукойл“.В НП е посочено, че изпълнителното деяние представлява нарушение на чл. 37а, т. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС, като на основание чл. 105, ал. 1 от ЗАвтПр на водача е наложена глоба в размер на 200 лева.

За да отмени Наказателното постановление, Районният съд е приел, че АУАН, и НП са издадени при спазване на административно - производствените правила, от компетентни съответно длъжностно лице/ административнонаказващ орган, надлежно са връчени, фактическата обстановка е такава, каквото е описана в АУАН и НП, като деянието е доказано по безспорен и категоричен начин, но предвид конкретните обстоятелства е счел, че е налице маловажен случай и на основание чл. 28 от ЗАНН е отменил НП.

Касационният състав изцяло споделя изводите на РС - Добрич. При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира наличието на съществени процесуални нарушения или нарушения на материалния закон, водещи до отмяна на решението. В хода на съдебното производство районният съд е събрал всички допустими, необходими и относими доказателства за правнорелевантните факти и обстоятелства и въз основа на тяхната внимателна и задълбочена преценка е направил правилни и законосъобразни фактически и правни изводи за незаконосъобразност на НП. В този смисъл съдебното решение следва да бъде оставено в сила.

Вярно е, че се касае за формално нарушение, но следва да бъдат отчетени конкретните факти, наложили необходимостта от спиране на автобуса, за да слезе пътник от него на място, което е извън маршрутното разписание, а и предвид че линията е директна. Няма спор по делото, че линията е директна, макар и автобусът да преминава през град Добрич, спирка в Добрич няма. В случая е налице и друго нарушение – водачът не е проверил билетите на пътниците, като именно това друго нарушение е довело до вмененото му в процесния случай. В автобуса обаче се е оказал пътник, който е бил с билет от Силистра за Добрич, с различен час на тръгване от този на автобуса, но инвалидизиран, във влошено физическо състояние. В случая поведението на водача е съответно на създалата се ситуация. Абсурдно би било, за да не наруши закона, да отведе инвалидизирания пътник до гр. Варна, с което да му създаде още по – голямо неудобство и трудности от възникналите в резултат качването му на неправилния автобус, отколкото да стори това, което е предприел в случая. Касае се за проява на хуманно отношение, която проява макар и формално да нарушава нормата на чл. 37а, т. 1 от Наредба № 2, е била единственото възможно действие в случая.   

Ето защо, като е отменил Наказателното постановление поради маловажност на случая, Районният съд не е допуснал нарушение на материалния закон, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.  

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административният съд                                      

Р   Е   Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 25.08.2017 г., постановено по нахд № 660/2017 г. по описа на Районен съд  - Добрич, с което е отменено наказателно постановление № 28-0000091/29.03.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Добрич.          

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: