Р Е Ш Е Н И Е

 

№……/08.01.2018 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич,  в публично заседание на  деветнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                                  НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 613 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

         Образувано е по касационна жалба на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ“ със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ №3, представлявано от Председателя на УС К.Л., чрез адв. А.Л. - САК срещу Решение №117 от 10.10.2017 г., постановено по нахд № 7/2017 г. по описа на РС гр. Балчик.

         Касаторът счита, че Решението на БРС е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Иска да бъде отменено същото и да бъде постановено друго, с което да бъде отменено НП на  директора на ТД на НАП гр. Варна. Излагат се подробни съображения какво е „икономическа дейност“, осъществена ли е възмездна сделка между федерацията и участниците в киноложката изложба и какво представляват направените дарения, като се счита, че същите не могат да бъдат определени като доставки по смисъла на ЗДДС. Релевират се доводи, че се касае за безвъзмездни договори за дарения. Сочи се, че сдружението с нестопанска цел не се явява „търговец“ по смисъла на закона, както и не извършва търговска дейност, свързана с продажба на стоки и услуги.

         Ответникът по жалбата – ТД на НАП Варна, чрез своя процесуален представител оспорва жалбата и моли да се остави в сила решението на БРС като правилно и законосъобразно.

         Участващият по делото прокурор дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Мнението му е, че решението на БРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

         Административен съд - Добрич, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените  от касатора касационни основания, прие следното.

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. Съображенията за това са следните:

         С обжалваното решение БРС е изменил Наказателно постановление № 223286/ 07.11.2016 г. на  директора на ТД на НАП гр. Варна, с което на Сдружение "Българска републиканска федерация по кинология”, БУЛСТАТ 121050057, гр. София, представлявано от К.Г.Л., за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г.  на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв., като същата е намалена от съда на 3 000 лева.

         Съдът е описал фактическата обстановка, като е приел, че на 19.08.2016 г.в с. Кранево, в комплекс „Дружба бей гардън“, общ. Балчик се е провело киноложко изложение, като контролните органи са извършили проверка, обективирана в протокол от същата дата. Посочил е, че контролните органи са преценили, че участието на кучетата в изложбата е ставало след внасяне на определените в сайта на Сдружение „БРФК“ суми. Сумите се приемали като дарение от името на Сдружението, за което се съставял договор за дарение, с посочен номер, дата, дарител и дарен. Отразил е, че проверяващите са приели, че в обекта не е имало инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП на името на Сдружение „БРФК“. Оборотът за деня по договорите за дарения е бил в размер на 7 799 евро и 2 628 лева. Посочил е, че проверяващите са стигнали до извода, че Сдружението не е изпълнило задължението си към 19.08.2016 г. да монтира, въведе в експлоатация и използва ФУ, регистрирано в съответната ТД на НАП, с което е нарушил реда и начина за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство, с което деяние е нарушило чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н – 18 от 13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 4, т. 1 и чл. 185, ал. 2 ЗДДС.

         За да измени наказателното постановление от правна страна, съдът е приел, че визираното в НП нарушение, е безспорно доказано от обективна страна и правилно квалифицирано. Стигнал е извода, че в случая правилно е определен субекта на отговорността. Приел е още, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което законосъобразно е ангажирана имуществената отговорност на сдружението. Изложил е и съображения за липса на материално-правните предпоставки, обуславящи приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Решението е правилно.

Изводите на първоинстанционния съд за безспорна доказаност на нарушението и неговия автор, както и процесуална законосъобразност на НП, кореспондират на установената правилно фактическа обстановка и се споделят изцяло от настоящия състав на касационната инстанция, като същите са в съответствие с материалния закон.

От събраните по делото доказателства, безспорно се установяват релевантните за конкретния случай факти, а именно, че сдружението е допускало до участие в киноложката изложба участниците, след заплащане на конкретно фиксирана сума, съобразно точно посочени в сайта на Сдружението размери. Включително в сайта е посочено, че размерите са различни за членове и нечленове на Сдружението. Към момента на проверката е било установено, че служителката Михаела Огнянова Денчева, назначена по трудов договор в сдружение "БРФК" е приемала суми в брой, плащани от физически лица - участниците в изложбата под формата на дарения в полза на сдружение "БРФК", за което са били съставени 55 броя договори за дарения от № 1572 до № 1627. Данъчният орган е приел, че дарените на сдружението-жалбоподател суми представляват неотчетени /неотразени/ приходи, за които е трябвало да има инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП от датата на започване на дейността на обекта, т.е. от 19.08.2016 г.

Видно от приложените договори за дарения /които са с еднакво съдържание/ страните се споразумяват дарителят да отстъпи безвъзмездно на сдружението и без специални условия посочената парична сума, която да бъде използвана от надареното юридическо лице за негови нужди. За всяко от даренията, дарителят е получил удостоверение по реда на чл. 225 и сл. от Закона за задълженията и договорите. Всички приложени договори за дарения са сключени в Кранево и са от една и съща дата - 19.08.2016 г., когато е била проведена киноложката изложба. Констатацията на административния орган, че даренията са направени от участници в процесното събитие не е опровергана от жалбоподателя.  

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС: "Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.".

Според чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал.1 от наредба № Н-18 от 13декмеври 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Лицата по чл. 3 от цитираната наредба са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.

Основният правен въпрос е: Представляват ли получените дарения продажби /приходи от стопанска дейност/, които е трябвало да бъдат отчетени чрез инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП?

Принципно, получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност. Дарението като сделка не попада в обхвата на чл. 1 от Търговския закон, нито се извършва с цел реализиране на печалба.

Според ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Въпроси и отговори с автори: Митко Стойков и Д-р Светлин Кръстанов /Български център за нестопанско право, 2011/, "…даренията, които не са обвързани с условия, са текущ приход за периода на получаването. Отчитат се в отчета за приходите и разходите на нестопанската дейност и не подлежат на облагане с корпоративен данък. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 - "Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ". Те се отчитат като текущ приход за периода, през който се отчетат разходите, свързани с изпълнението на условията по дарението.".

Обаче, ако дарените суми в действителност са заплатена цена на услуга или стока, която се предоставя от ЮЛНЦ с цел реализиране на печалба, то тогава ЮЛНЦ осъществява стопанска дейност, приходите, от която трябва да отчита през инсталиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена дистанционна връзка с НАП. Следователно, след като всеки един от участниците в киноложката изложба е дарил сума, и по този начин е придобил право за участие, очевидно е, че е заобиколено плащането на такса за ползваната услуга.

Следва да се отбележи, че в конкретно разглеждания случай е налице постигнат стойностно оценим резултат в имуществената сфера на получателя - допускане до участие в киноложка изложба. Възможността за получаване на награда при участие има алеаторен характер, но получаването ѝ винаги е свързано с допускането до участие. Дори и да не бъде получена награда, участието има своето значение за заплатилия таксата участник - той получава възможност за изява, за демонстрация на своето куче пред съдии и любители. Ето защо, настоящият състав намира, че допускането до участие в киноложка изложба срещу получаване на дарения, всъщност представлява заплащане на услуга в полза на надарения. От това следва извод, че сдружението-жалбоподател е извършвало независима, по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС икономическа дейност, която го индивидуализира като данъчно задължено лице, поради това попада под цитираните в обжалваната заповед разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г., които са приложима в конкретно разглеждания случай. Мястото на дейността се преценява като търговски обект, по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС, тъй като определящ е не видът му, а обстоятелството, че там се извършва услуга. Безспорно, че при провеждането на изложбата са събирани парични суми за участие, съставляващо "услуга" по горепосочените съображения. Този извод не се променя от представените договори за дарения, тъй като, както основателно е приел административния орган, същите прикриват възмездни продажби на услуга-участие в киноложка изложба.

             Ето защо, като е потвърдил процесното наказателно постановление, районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно съдебно решение, което следва да бъде оставено в сила. При касационната проверка на същото по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, настоящият състав не констатира наличие на някое от отменителните основания по чл. 348 от НПК.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН, Административен съд – Добрич

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №117 от 10.10.2017 г., постановено по нахд №7/2017 г. по описа на Районен съд - Балчик.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                          2.