Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ …… /08.01.2018  год., град Добрич

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на деветнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                            

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                               НЕЛИ КАМЕНСКА

и участието на прокурора РУМЯНА ЖЕЛЕВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА изслуша докладваното от съдия Т. Миледа КАД № 608/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от „МИСТЪР ПАНКЕЙК“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „Хр. Смирненски“ №11А, представлявано от управителя С.Г.С., чрез адв. Т.П. - ВАК срещу решение №113/03.10.2017 год., постановено по нахд №48/2017 год. по описа на РС – Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-207465/09.08.2016 г., издадено от  директора на ТП на НАП - Варна, с което на дружеството е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева, на основание чл.185, ал.1 от ЗДД, за извършено нарушение на чл.25, ал.1, във вр. чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ и чл.118 от ЗДДС. Правят се оплаквания за неправилност, незаконосъобразност, необоснованост на съдебното решение поради нарушение на материалния закон и процесуалния закон и  явна несправедливост на наложеното наказание. Основното и единствено възражение на касатора в касационната жалба е, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго по същество, с което да се отмени изцяло обжалваното наказателно постановление. 

Ответникът по касационната жалба, чрез своя процесуален представител счита същата за неоснователна и моли да бъде оставено в сила решението на районния съд. Твърди, че не се касае за маловажен случай, тъй като се касае за контролна покупка.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че в хода на административното производство е установено по безспорен начин извършеното нарушение. Релевира доводи, че извършеното нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажен случай, поради което и моли да бъде потвърдено решението.

За да се произнесе по съществото на жалбата, с оглед на посочените в нея касационни основания за отмяна и в съответствие с чл.218, ал.2 от АПК, съдът съобрази следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

С процесното наказателно постановление търговецът е бил наказан за това, че на 09.07.2016 г. при извършена проверка на стопанисвания от него търговски обект – щанд за палачинки - не е издал фискален касов бон за продажбата на два броя палачинки на стойност от 6,00 лева. За да потвърди изцяло наказателното постановление, районният съд е приел, че при издаване на акта за установяване на административно нарушение и НП не са допуснати нарушения на разпоредбите на ЗАНН. Приел е, че безспорно е установена описаната фактическа обстановка и няма спор, че дружеството е извършило вмененото му нарушение. Съдът е изложил и подробни доводи, защо не следва да бъде приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

         Настоящият касационен състав на Административен съд - Добрич намира, че обжалваното решение е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон и на доказателствата по делото. Районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правния извод за извършено нарушение по ЗДДС и определеното административно-наказателно отговорното лице.

Спорният по делото въпрос се свежда до това може ли извършеното от "МИСТЪР ПАНКЕЙК" ЕООД нарушение да бъде квалифицирано като „маловажен случай, като основание за прилагане на нормата на чл. 28 от ЗАНН.

Законът за административните нарушения и наказания не съдържа легална дефиниция на „маловажен случай“. Съгласно ТР № 1/2007 г. на ВКС прилагането на чл. 28 от ЗАНН по своята същност представлява освобождаване от административно-наказателна отговорност и следователно по силата на препращащата разпоредба на чл. 11 от ЗАНН, съдържанието на понятието „маловажен случай“ и критериите за определяне на дадено административно нарушение като маловажен случай, следва да бъдат извлечени от чл. 93, т. 9 от ДР на НК. По смисъла на посочената норма маловажен е този случай, при който извършеното престъпление с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

Наложената на дружеството имуществена санкция се основава на разпоредбата на чл.185, ал.1 от ЗДДС. Сочените от касатора обстоятелства, не могат да обосноват извода за маловажност на деянието. Обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път е взето предвид от административнонаказващия орган при определяне на наложената имуществена санкция като такава в предвидения в чл.185, ал.1 от ЗДДС минимален размер, но не е основание да бъде приложен институтът на маловажния случай.  Стойността на контролната покупка и липсата на други нарушения на данъчните закони сами по себе си не могат да обосноват приложението на чл.28 от ЗАНН. От събраните по делото доказателства не се установяват обстоятелства, които при съобразяване на критериите по чл. 93, т. 9 от НК, приложими съгласно разрешението, дадено с Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. по тълк.н.д. № 1/2005 г. на ВКС, да сочат че извършеното от "МИСТЪР ПАНКЕЙК" ЕООД нарушение представлява такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Поради което РС правилно е приел, че не са налице предпоставките за прилагане на чл. 28 ЗАНН, тъй като случаят не се явява маловажен, поради факта, че извършеното, въпреки че е за първи път, не представлява по-ниска степен на обществена опасност от обикновените случаи на нарушение от този вид.

          С оглед на изложеното, касационната инстанция счита, че решението на БРС е постановено в съответствие с материалния закон и следва да бъде оставено в сила.                           

          Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Добричкият административен съд

                                                        Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113/03.10.2017 год., постановено по нахд № 48/2017 год. по описа на РС – гр.Балчик.  

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.       

    

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1…………………….

 

                                                                                           2……………………