О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Добрич, 23.11.2017 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и трети ноември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                       СЪДИЯ: МИЛЕНА  МАРКОВА-ТЕОРГИЕВА

 

разгледа административно дело № 607 по описа на АдмС-Добрич за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

          Административното дело е образувано по жалба от „Агромилекс“ ООД, с ЕИК ***, с адрес гр.Д.,представлявано от управителя П.М.И., срещу заповед № 358/24.03.2016г. на Кмета на община Добрич за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ за ЖС,обществено хранене и търговия в кв.2 на ж.к.“Дружба-1,2,4“ гр.Добрич.

           Жалбоподателят твърди,че е собственик на имот с идентификатор ***. В съседния новообразуван имот ***започнали строителни работи. Строителите съборили съществуващата стара сграда,като съборили и външната стена на сградата в имота на дружеството, която била изградена на границата между двата имота.Поради съмнения относно законността на извършваното строителство, подал сигнал в общината, в който поискал спиране на строителството. От отговора узнал за заповед № 358/24.03.2016г. , която счита за незаконосъобразна, поради което я обжалва,като същевременно обжалва и издаденото разрешение за строеж.

           С жалбата е направено особено искане, административният съд да спре строителството в имот ***Като основание за искането се сочи,че най-вероятно разрешението за строеж е незаконосъобразно,тъй като е издадено въз основа на незаконосъобразно одобрен ПУП.

           Съдът прецени,че искането следва да бъде оставено без разглеждане по следните съображения:

           По делото е представено разрешение за строеж №79 от 16.05.2017г. на Гл. архитект на община Добрич за изграждане на магазин за хранителни стоки, който е определен като V категория. Съгласно чл. 223,ал.1 от  ЗУТ, за строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно лице:

1.спира незаконни строежи по смисъла на чл.225,ал.2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;

2.спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения по чл.224, ал.1 и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции.

           От цитирания текст е видно,че спирането на строежи от V категория е от изключителната компетентност на кмета на общината, при това спирането се отнася за доказано незаконни строежи. В конкретния случай преценката относно законността е на   Кмета на община Добрич. В подадения до него сигнал (жалба), не е налице искане за спиране на строителството, а молба за извършване на проверка по случая. Такава е извършена и не е установено незаконно строителство, за което представляващият дружеството е бил уведомен.Адм.С-Добрич не може да изземва функциите на кмета на общината относно контрола по строителството.Съгласно нормите на ЗУТ, който е специален закон по устройство на територията,за строежите от ІV,V и VІ категория, този контрол е предоставен на кметовете на общини и преценката им по подаден сигнал,не подлежи на съдебен контрол.

          Предвид изложеното,искането за спиране на строителството в имот 72624. 620.92.  се явява недопустимо.

         Жалбоподателят не е заплатил държавна такса,предвид което следва да бъде осъден да я заплати, като внесе по сметката на АдмС-Добрич сумата в размер на 50 лева.

          Така мотивиран, Административен съд - Добрич

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  искането на „Агромилекс“ ООД- Добрич за  спиране на  строителството в имот ***ОСЪЖДА „Агромилекс“ ООД, с ЕИК *** с адрес гр.Д.,представлявано от управителя П.М.И.,да заплати на Административен съд Добрич 50 лева, представляваща дължима държавна такса.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 607 /2017г. по описа на Добричкия административен съд .

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: