Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………………./18.01.2018 год., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на деветнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА МИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СИЛВИЯ САНДЕВА

 

НЕЛИ КАМЕНСКА

 

         При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и прокурора при ОП - Добрич РУМЯНА ЖЕЛЕВА разгледа докладваното от съдия С.Сандева к.адм. д. № 599/2017г. по описа на АдмС  - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на глава ХІІ от  АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Добрич срещу решение № 111/29.09.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 204/2017 г. по описа на РС – Балчик, с което е отменено НП № 28-0000162/02.06.2017 г. на началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Добрич, с което на П.П.Я. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева за извършено нарушение на чл. 93, ал. 6 от ЗАвПр. Излагат се доводи за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон и се иска то да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго по същество, с което да се потвърди НП. Твърди се, че неправилно районният съд е приел, че изложената фактическа обстановка в акта е недоказана, като се е концентрирал единствено върху техническите грешки в НП относно изпълняваната маршрутна линия и наличието на пътници в управлявания от наказаното лице автобус, без да обсъди правнорелевантните факти по спора, а именно превозен ли е багаж в автобуса, който не принадлежи на пътник в автобуса, и предаден ли е този багаж на лице, чакащо на автогарата в гр.Балчик.                

         Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността й.   

         Прокурорът от ДОП дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила. 

          Съдът, като съобрази направените оплаквания и извърши проверка на възззивното решение, при условията на чл.218, ал.1 и ал.2 от АПК, установи следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

         С процесното наказателно постановление П.П.Я. е бил наказан за това, че на 05.05.2017г. около 13, 20 часа в гр.Балчик в качеството си на водач на автобус марка „Мерцедес“ с рег. № В 3552 СМ извършва обществен превоз на пътници по редовна автобусна линия Варна – Берлин (видно от пътен лист серия А № 002598 и маршрутно разписания № 0104), без пътници, със заверено копие № 306270006 към международен лиценз, като при проверката е констатирано, че превозва багаж (1 кутия и 1 торбичка авточасти), който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса. В НП е посочено още, че към момента на проверката има пътници в автобуса, като водачът при пристигане в автогара Балчик предава багажа на лице, чакащо на автогарата в маркиран автомобил на фирма за авточасти.    

          За да постанови обжалваното решение, районният съд е приел на първо място, че фактическата обстановка в АУАН е недоказана, и на второ място, че е налице съществено нарушение на изискването за форма на НП, което ограничава правото на защита на нарушителя, тъй като между отразената в АУАН фактическа обстановка и тази в НП има съществено противоречие. Констатирал е, че в НП е посочено, че водачът извършва превоз на пътници по автобусна линия Варна – Берлин със заверено копие към международен лиценз, докато в АУАН е посочено, че водачът извършва обществен превоз на пътници по автобусна линия Варна – Балчик и не е извършвал изобщо международен превоз на пътници, а такъв в Република България. От друга страна е констатирал, че в НП веднъж е посочено, че в автобуса няма пътници, а на следващо място, че такива има и процесният багаж не принадлежи на пътник. В мотивите към решението е посочено, че за съда не се установява по категоричен начин имало ли е или не пътници в автобуса и дали ако е имало, този багаж не е принадлежал на пътник, който да е бил предаден на трето лице в маркиран автомобил на фирма за авточасти така, както се твърди в НП. Съдът е счел, че тези несъответствия и противоречия между установеното от актосъставителя и отразеното в НП са съществени, тъй като са част от обвинението и пречат на нарушителя да разбере има ли нарушение, какво е то и какво наказание му се следва за това. По изложените съображения е стигнал до извода, че НП страда от пороци, които са основание за неговата цялостна отмяна, в какъвто смисъл е постановил и решението си.

         Така постановеното решение е правилно, като настоящият касационен състав споделя изцяло правните изводи на съда и не счита за нужно да ги преповтаря. Неоснователно е възражението на касатора, че съществуващите несъответствия между описанието на нарушението в АУАН и това в НП съставляват допуснати технически грешки, защото се касае за съществени елементи от фактическата обстановка, при която е извършено нарушението, които не са изяснени в производството пред съда. Към административнонаказателната преписка не е приложен нито пътният лист, нито маршрутното разписание, от които да се установи какъв обществен превоз е извършвал водачът и по каква автобусна линия. Не става ясно защо веднъж в НП е записано, че в автобуса не е имало пътници, а малко след това, че е имало, като това противоречие не може да се приеме за неволна грешка, защото води до съществена промяна във фактическата обстановка по спора. В производството пред въззивния съд актосъставителят Т.Тодоров е посочил, че към момента на проверката не е имало пътници в автобуса, но по делото е разпитан още един свидетел (М.Чанков), който е заявил, че е пътувал в същия автобус заедно с още трима пътници, които са слезли на автогарата в Балчик. Актосъставителят е заявил също, че по време на проверката е разговарял с момчето, на когото водачът е предал багажът, но не го е посочил като свидетел, присъствал при извършването и установяването на нарушението, нито е установил неговите имена и името на фирмата за авточасти, към която е работило то. Липсват данни при разговора му с момчето да са присъствали свидетелят по акта, водачът на автобуса или друго трето лице, поради което само неговите показания не са достатъчно доказателство за установяване на спорните обстоятелства по случая.  

С оглед на изложеното правилно и законосъобразно районният съд е приел, че описаната в АУАН фактическа обстановка е недоказана, което заедно с констатираното противоречие между описанието на нарушението в акта и НП обуславя извода за наличие на допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.4 от ЗАНН преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Именно това не е сторил наказващият орган, който дори е задълбочил допуснатите в административнонаказателното производство нарушения, като е вписал нови фактически обстоятелства в НП, които не са отразени в АУАН, без да приложи нито едно от цитираните в акта и в НП писмени доказателства, подкрепящи обвинението. Посоченият порок е неотстраним в съдебното производство по аргумент от  чл.53, ал.2 от ЗАНН и прави невъзможен контролът за законосъобразност на оспорения акт по същество. Като е стигнал до същия правен извод и е отменил обжалваното НП, районният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

         Водим от горното, както и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд  

 

                                                 Р Е  Ш  И  :

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111/29.09.2017г., постановено по н.а.х.д. № 204/2017г. по описа на Районен съдБалчик.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ :