Р Е Ш Е Н И Е

 

522/28.12.2017 г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря Веселина Сандева изслуша докладваното от председателя АД № 594/2017 год., и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 211 от ЗМВР във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.Н.К. с ЕГН ********** *** против заповед с рег. № 240з-144/20.10.2017 год. на началника на РУ – Балчик при ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.2 и чл.204, т.3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта поради немотивираност, допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и нарушение на материалния закон. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на сторените разноски по делото.  

Ответникът – началникът на РУ – Балчик при ОД на МВР - Добрич, не изразява становище по жалбата.   

Добричкият административен съд, като взе предвид доказателствата по делото и становищата на страните, както и извърши служебна проверка за законосъобразност на оспорената заповед на всички основания, посочени в чл.146 от АПК, намира следното : 

Жалбата е подадена от лице, адресат на оспорения индивидуален административен акт, в рамките на 14-дневния срок от съобщаването му, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Не е спорно по делото, а това се установява и от приложените по делото заверени копия на кадрова справка с рег.№ 357з-7996/08.09.2017г., протокол за запознаване с типова длъжностна характеристика от 14.01.2016г. и извадка от партидна книга за водене на имущество, отпуснато за лично ползване на служителите на РУ – Балчик, че през 2015 г. жалбоподателят И.Н.К. е назначен на длъжността младши автоконтрольор ІІ степен в група „ОП“ на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич и в това си качество има зачислено лично техническо средство за свръзка - радиостанция „TETRAрадиотерминалEADSTHR 880i“ с идентификационен номер хххххххххх.   

По повод на подадена от жалбоподателя докладна записка с рег.№ 240р-5841/28.08.2017г. за изгубване на персонално зачислената му радиостанция по време на наряд (дежурство) началникът на РУ – Балчик издава заповед № 240з-129/29.08.2017г. за извършване на проверка по случая от комисия в състав от трима служители на РУ – Балчик. На същата дата жалбоподателят е запознат лично със съдържанието на заповедта, видно от отбелязването на гърба на самата заповед.  

От извършената от комисията проверка е установено, че на 26.08.2017г. (събота) съгласно утвърден седмичен график с рег.№ 240р-5664/18.08.2017г. и утвърден часови график с рег.№ 240р-5802/25.08.2017г.  за времето от 20:00 часа до 08:00 часа жалбоподателят е назначен за изпълнение на пътен контрол в състава на автопатрул по пътен контрол „333“ съвместно с мл. инспектор М.Р.Ц.– мл.автоконтрольор в СПП при ОД на МВР – Враца, командирован в РУ – Балчик за времето от 01.08.2017г. – 31.08.2017г. При застъпване в наряд, непосредствено след проведения инструктаж, автопатрул „333“ е изпратен от ОДЧ на РУ – Балчик да реагира на получен сигнал за нерегламентиран добив на лечебна кал от езерото в местност „Тузлата“. По сведения на жалбоподателя при излизане от сградата на РУ – Балчик той е държал в ръката си зачисленото му техническо средство за свръзка. Със служебен автомобил с рег.ххххххх служителите от автопатрула пристигат в местност „Тузлата“, паркират автомобила на паркинга и пеш се отправят към езерото. Обхождат района, но не установяват лицето, което добива лечебна кал. Правят опити да докладват на ОДЧ на РУ- Балчик от радиостанцията в служебния автомобил и от личните си телефони, но не успяват поради липса на мобилна връзка. Няма данни служителят К. да е използвал личната си радиостанция при извършения обход на езерото в местност „Тузлата“. Около 04:00 часа автопатрулът е изпратен да извърши обход на територията на голф игрище „Лайтхаус“ край Балчик, където мл. инспектор К. установява, че личната му радиостанция не е в служебния автомобил, но не обръща внимание на този факт, тъй като счита, че я е забравил в полицейското управление. След като на сутринта при отвода не я открива и там, служителят докладва на ОДЧ на РУ - Балчик и на дежурния по ръководство – ст.инспектор К. Кирилов, който му разпорежда да изготви подробна докладна записка до началника на РУ – Балчик и да предприеме действия по издирването на радиостанцията. На 27.08.2017г. мл.инспектор К. обхожда маршрута, по който се е движил автопатрул „333“ на 26.08.2017г., но не открива личното си техническо средство за свръзка. На 30.08.2017г. продължава за издирва радиостанцията си, като пеш обхожда целия изминат от автопатрула маршрут и по пътя от гр.Балчик за местност „Тузлата“, на около 200 м преди кръстовището за местността, вдясно по посока на движението, в тревната площ на банкета, на около 50 см от пътя, открива радиостанцията си. Веднага докладва на ОДЧ в РУ-Балчик и изпробва радиостанцията, като я включва, при което установява, че е технически изправна и работи. С разписка служителят предава намереното техническо средство за свръзка на ст.инспектор Кирилов – началник група ОП при РУ – Балчик.

По повод на извършената проверка са събрани писмени доказателства относно длъжността и зачисленото служебно имущество на мл. инспектор К. и са снети писмени сведения от двамата полицейски служители от автопатрула, като фактическите констатации на комисията са обективирани в докладна записка с изх.№ 240р-6803/04.10.2017г., подписана от тримата проверяващи. Въз основа на тези констатации е направен извод, че са налице данни за извършено дисциплинарно нарушение от жалбоподателя, изразяващо се в неизпълнение на разпоредбите за съхраняване, опазване и използване на служебно имущество (полицейска радиостанция), а именно: неизпълнение на т.2 от заповед № рег.№ 8121з-173/27.01.2017г. на МВР за определяне на реда за използване на радиосредствата в МВР, съгласно която съхранението на служебните радиосредства се организира по начин, непозволяващ неправомерното им използване, кражба и изгубване. Отправено е предложение на служителя да бъде наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца на основание чл.204, т.4, чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР във вр. чл.200, ал.1, т.2 от ЗМВР. Към докладната записка е приложена кадрова справка, удостоверяваща, че жалбоподателят не е награждаван, като по време на службата си на тази длъжност е наказван още веднъж с дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” през 2016г.    

Жалбоподателят е запознат лично с резултатите от проверката на 18.10.2017г., видно от отметката върху самата докладна записка, саморъчно подписана от служителя.

На 20.10.2017г. мл.инспектор К. е изслушан от началника на РУ – Балчик в присъствието на ст.инспектор К. Кирилов във връзка с извършеното от него дисциплинарно нарушение на 26.08.2017г., изразяващо се в изгубване на персонално зачисленото му техническо средство за свръзка, за което е съставен нарочен протокол с рег. № 204р-7200/20.10.2017г., саморъчно подписан от служителя.

На същата дата е издадена и оспорената заповед № 240з-144, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца. Като правно основание за издаване на заповедта са посочени разпоредбите на чл.200, ал.1, т.2, във вр. чл.194, ал.1, т.2 и чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР. В мотивите към акта са възпроизведени фактическите констатации от извършената проверка, като е прието, че с деянието си К. виновно е нарушил т.2 от министерска заповед рег.№ 8121-173/27.01.2017г. относно реда за използване на радиосредствата в МВР, което съставлява нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР, за което на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗМВР е предвидено налагане на дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца до една година. Подчертано е, че с оглед на тежестта на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, на жалбоподателя следва да бъде наложено минимално предвиденото в закона наказание, в какъвто смисъл е и обжалваната заповед.       

От показанията на разпитания по делото св. Г. Г., които съдът кредитира като обективни и достоверни, се установява, че на 30.08.2017г. жалбоподателят му е споделил, че е загубил радиостанцията си в района на местността “Тузлата” и го е помолил да отидат дотам, за да я потърсят. Свидетелят е управлявал личния автомобил на жалбоподателя, като на разклона за местността го е оставил на пътя, за да обходи пеш района. След около 20 минути К. му се обадил да отиде да го прибере, тъй като е намерил радиостанцията си отстрани на пътя. Радиостанцията е била в пълно изрядно състояние и е работила, след което жалбоподателят я е занесъл на дежурния в районното управление.             

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган съгласно изискванията на чл.204, т.3 от ЗМВР, в рамките на законовия двумесечен срок от извършване на нарушението по чл.195, ал.1, във вр. чл.196, ал.1 от ЗМВР и при спазване на изисквания за форма и съдържание по чл.210, ал.1 от ЗМВР. 

Неоснователни са оплакванията на жалбоподателя за немотивираност на акта и за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му. В самата заповед се съдържа позоваване на съответните фактически обстоятелства и приложимите правни норми, от които могат да се изведат фактическото и правното основание за нейното издаване. Посочени са извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, разпоредбите, които са нарушени, и доказателствата, въз основа на които то е установено. Мотивите за издаването на заповедта се съдържат и в документите към дисциплинарната преписка, към които препраща самата заповед, което е допустимо съгласно ТР № 16/1975г. на ОСГК на ВС. От текста на заповедта и докладната записка към преписката е видно, че фактическото основание за налагане на дисциплинарното наказание е изгубването на зачисленото на жалбоподателя лично техническо средство за свръзка, а правното основание е чл.200, ал.1, т.2 от ЗМВР, който ясно гласи, че за неизпълнение на разпоредбите за съхраняване, опазване и използване на служебни: оръжие; взривни вещества; боеприпаси; имущество; картотеки или служебни карти, полицейски знаци или документи се налага дисциплинарно наказание „порицание“. Именно такава разпоредба е т.2 от заповед с рег.№ 8121з-173/27.01.2017г. на министъра на вътрешните работи, с която изрично е разпоредено съхранението на служебните радиосредства да се организира по начин, непозволяващ неправомерното им използване, кражба или изгубване. Действително в текста на заповедта е посочено само цифровото изражение на нарушената разпоредба от министерската  заповед, но нейното пълно съдържание е възпроизведено в докладната записка от извършената проверка, с резултатите от която жалбодателят е запознат лично съгласно данните по делото.       

При издаването на заповедта са спазени предвидените в чл.206 и чл.207 от ЗМВР изисквания, гарантиращи правото на защита на наказания служител. Дисциплинарното производство е образувано със заповед на началника на РУ – Балчик, за която жалбоподателят е уведомен лично срещу подпис и дата. В тази заповед са изброени поименно членовете на комисията, която е назначена да извърши проверка по случая, поради което неоснователно е възражението на жалбоподателя, че не е бил наясно кои лица са участвали в тази комисия. Неоснователно е и възражението на жалбоподателя, че не е бил изслушан от членовете на комисията и не е бил запознат със становището им относно констатираното нарушение на служебната дисциплина. Първо, дисциплинарноразследващият орган няма законово задължение да изслушва служителя, като в рамките на своите правомощия самостоятелно решава какви действия трябва да бъдат извършени съгласно чл.207, ал.6 от ЗМВР. В случая за доказване на дисциплинарното нарушение са снети писмените обяснения на жалбоподателя и другия инспектор от наряда, като в сведенията и на двамата служители изрично е посочено, че са адресирани до комисията, назначена със заповед № 240з-129/29.08.2017г. на началника на РУ – Балчик. Второ, наказаният служител е запознат с докладната записка от извършената служебна проверка и с мотивите на предложението за наказание, като е имал възможност в срок от 24 часа след запознаването с докладната записка да даде допълнителни обяснения или възражения. Запознаването с резултатите от проверката е удостоверено с подпис и дата под текста на записката съобразно разпоредбата на чл.207, ал.8, т.1 от ЗМВР. Жалбоподателят не е оспорил автентичността на положения върху документа подпис, поради което съдът приема, че именно той се е подписал върху записката и се е запознал с нейното съдържание и приложените към нея доказателства. Действително след издаването на докладната записка няма изготвено заключително становище за наличието на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност съгласно чл.207, ал.12 от ЗМВР, но това не е съществено процесуално нарушение, след като в самата докладна записка има изразено изрично становище (предложение) за налагане на наказание на служителя по чл.200, ал.1, т.2 от ЗМВР.   

Преди налагането на наказанието служителят е изслушан от дисциплинарнонаказващия орган, за което е съставен протокол, саморъчно подписан от жалбоподателя. Автентичността на този протокол също не е оспорена, поради което съдът счита, че той е истински документ, удостоверяващ спазването на процедурата по чл.206, ал.1 от ЗМВР. Обстоятелството, че изслушването и издаването на заповедта са на една и съща дата не съставлява нарушение на тази процедура, защото законът изисква просто дисциплинарно наказващият орган преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, но не определя срок за това. Следователно началникът на РУ - Балчик е изпълнил стриктно процесуалните си задължения да събере всички необходими и допустими доказателства за установяване на дисциплинарното нарушение и да запознае извършителя с тях, поради което не са налице допуснати процесуални нарушения, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. 

С оглед на установеното от фактическа страна  дисциплинарнонаказващият орган е направил обоснован извод за осъществено от жалбоподателя дисциплинарно нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.200, ал.1, т.2 във вр. чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР. Жалбоподателят не е оспорил и дори сам е докладвал, че е изгубил персонално зачисленото му техническо средство за свръзка по време на дежурство, а след това и че го е намерил след проведено самостоятелно издирване. Само по себе си изгубването на личната радиостанция съставлява неизпълнение на разпоредбите във връзка с охраната, опазването и използването на служебното имущество, за което задължително се налага дисциплинарно наказание “порицание”. Ето защо, при наличието на установените в закона материалноправни предпоставки наказващият орган няма право на избор и е длъжен да санкционира виновния за това служител. Строгите изисквания за съхранение и използване на радиосредствата в МВР са предназначени да предотвратят нерегламентираната им употреба и компрометирането на използваните радиомрежи, поради което всяко изгубване или изчезване крие риск от неправомерно вмешателство и придобиване на служебна информация по използваните радиостанции (напр. движението на полицейските наряди на територията на районното полицейско управление и др.). Затова намирането на радиостанцията няколко дни след нейното изгубване не изключва наличието на виновно извършено от страна на жалбоподателя дисциплинарно нарушение и не го освобождава от носенето на дисциплинарна отговорност, поради което правилно и законосъобразно дисциплинарнонаказващият орган е наложил процесното дисциплинарно наказание. Не се споделя довода на жалбоподателя, че при определяне на размера на наказанието дисциплинарнонаказващият орган не е спазил задължението си да вземе предвид обстоятелствата, при които е извършено нарушението и формата на вината, тъй като не е съобразил усилията му да поправи и предотврати настъпването на вредни последици от изчезването на радиостанцията. Напротив, наказващият орган е отчел липсата на установени вредни последици от изгубването на радиостанцията и старанието на К. да поправи случилото се, в резултат на което е наложил най – ниското по размер наказание “порицание” за срок от шест месеца, което съответства на тежестта на нарушението и обстоятелствата по неговото извършване. 

При издаването на обжалваната заповед не се установява и противоречие с целта на закона за обезпечаване дейността на органите на МВР по изпълнение на задачите за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и на имуществото на гражданите. За постигането на тази цел е предвидена дисциплинарна отговорност за всеки държавен служител, извършил виновно действие в нарушение на служебната дисциплина. При съобразяване с тази цел, в рамките на своето задължение по чл.204, във вр. чл.194, чл.200 от ЗМВР, началникът на РУ – Балчик е издал оспорената заповед след надлежно установяване в дисциплинарно производство на извършено виновно нарушение на правилата за съхраняване, опазване и използване на служебното имущество (радиосредствата в МВР). 

По изложените съображения съдът приема, че обжалваният административен акт е правилен и законосъобразен, като издаден в предписаната от закона форма, при наличие на посочените в него фактически и правни основания и спазване на административно производствените правила, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена като неоснователна.                 

С оглед на изхода от спора жалбоподателят няма право на сторените от него разноски по делото. Ответникът не е претендирал такива, поради което съдът не се произнася по дължимостта им.                 

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

 

                                   Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.К. с ЕГН ********** *** против заповед с рег. № 240з-144/20.10.2017 год. на Началника на РУ – Балчик при ОД на МВР - Добрич, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.2 и чл.204, т.3 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта.    

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                  Административен съдия :