О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……./23.11.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесет и трети ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Теодора Милева

ЧЛЕНОВЕ:            Силвия Сандева

                            Нели Каменска

 разгледа докладваното от съдия Н.Каменска частно адм.д.№ 593 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 306, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по частна жалба на П.Е.Ц. *** срещу разпореждане на председателя на Административен съд-Добрич № 1322 от 19.10.2011г., постановено по адм.д. № 542/2017г. по описа на Административен съд – Добрич, с което молбата на Ц. за налагане на глоба на С.И. И, длъжностно лице по гражданско състояние на Дирекция ГРОН при Община град Добрич, е оставена без уважение.

В жалбата се поддържат оплаквания за неправилност на разпореждането. Иска се неговата отмяна.

Настоящият тричленен състав на съда като разгледа искането, намира същото за недопустимо, тъй като изхожда от ненадлежна страна.

Производството по реда на дял VI, глава ХVIII АПК е специално производство, в което се налагат санкции на длъжностни лица, които нарушават или не изпълняват в срок служебни задължения, свързани с издаване на административни актове или документи, произнасяне или препращане на жалби и протести, изпълнение на съдебни актове и други нарушения по този кодекс. Съгласно чл. 306, ал. 2 от АПК наказанията за извършени нарушения по чл. 304 АПК се налагат с разпореждане на председателя на съответния съд. Производството по налагане на наказание се провежда по реда на чл. 306, ал. 3 от АПК, като на нарушителя се дава възможност да даде писмени обяснения. Съгласно чл. 306, ал. 4 и 5 от АПК препис от разпореждането се връчва на нарушителя, а постановеният акт подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок от връчването му.

При тази правна регламентацията разпореждането на председателя на съда по чл. 306, ал. 2 от АПК не подлежи на обжалване от лицето, което го е сезирало по реда на чл. 304, ал. 1 от АПК. От анализа на цитираните разпоредби следва извод, че страни в това производство са нарушителят и административнонаказващият орган, който е председателят на съответния съд или овластено от него длъжностно лице. Следователно, активно легитимирано да обжалва разпорежданията, постановени по реда на чл. 306, ал. 5 и 6 АПК, е само наказаното лице.

Молителят, по чиято инициатива е образувано производството по реда на чл. 304, ал. 1 от АПК с искане за налагане на наказание поради неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, не е страна в правоотношението по чл. 304 - чл. 306 от АПК, поради което не притежава право на жалба срещу постановеното разпореждане. В подкрепа на този извод е и нормата на чл. 306, ал. 4 от АПК, според която препис от разпореждането се връчва само на нарушителя.

Практиката на ВАС по този въпрос е константна (в този смисъл виж определение № 15876 от 1.12.2011 г. по адм. д. № 14674/2011 г.; определение 13800 от 5.11.2012 г. по адм. д. № 13001/2012 г.; определение № 7222 от 28.05.2013 г. по адм. д. № 6593/2013 г.; определение № 13187 от 10.10.2013 г. по адм. д. № 12068/2013 г.; Определение № 552 от 15.01.2014 г. на ВАС по адм. д. № 353/2014 г.; Определение № 6875 от 22.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 5404/2014 г.и други на Върховния административен съд).

По тези съображения частната жалба на П.Ц. е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.2 от АПК, Административен съд Добрич

 

      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на П. И. Ц. срещу разпореждане на председателя на Административен съд-Добрич № 1322 от 19.10.2011г., постановено по адм.д. № 542/2017г. по описа на Административен съд – Добрич.

ПРЕКРАТЯВА частно административно дело № 593/2017г. по описа на Административен съд Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: