Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………/05.01.2018г., град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          

            ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в открито съдебно заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА МИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СИЛВИЯ САНДЕВА

 

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

         

          При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя к.а.н.х.д. № 591/2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е по чл. 208 и сл. от АПК.

           С решение № 115 от 05.10.2017г., постановено по анхд № 140/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, е потвърдено изцяло наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница - Варна, с което на ЕТ „Нели – С.С.“ с ЕИК 201897316, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Родопи“ № 31, обл. Добрич, представлявано от С.Х.С., на основание чл.123, ал.6 и чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) и лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението : магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Балчик, ул. „Родопи“ № 31, за срок от един месец, като на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението - 9 броя кутии  (180 къса) цигари марка “Golden Gate”, с надписи върху кутиите „For Duty Free Sale Only“. Срещу решението на БРС е подадена касационна жалба от санкционираното лице, в която се излагат доводи за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон. Иска се отмяна на обжалваното решение и потвърденото с него НП.

          Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на касационната жалба и иска тя да бъде отхвърлена. 

           Представителят на Добричка окръжна прокуратура дава заключение, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно поради неизяснена фактическа обстановка по спора, поради което следва да бъде отменено и върнато за ново гледане от друг състав на БРС.         

          Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в срока по чл.63, ал.1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е частично основателна, но по други от изложените в нея съображения.

           С обжалваното решение Балчишкият районен съд е потвърдил изцяло наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница - Варна, с което на ЕТ „Нели – С.С.“ с ЕИК 201897316, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Родопи“ № 31, обл. Добрич, представлявано от С.Х.С., на основание чл.123, ал.6 и чл.124а, ал.1 от ЗАДС, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) и лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението : магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Балчик, ул. „Родопи“ № 31, за срок от един месец, като на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението - 9 броя кутии  (180 къса) цигари марка “Golden Gate”, с надписи върху кутиите „For Duty Free Sale Only“. За да постанови този резултат, районният съд е приел, че административното нарушение е доказано по безспорен и категоричен начин и не са налице допуснати съществени процесуални нарушения или нарушения на материалния закон, които да водят до отмяна на обжалваното НП.   

           Така постановеното решение е неправилно в частта, в която е потвърдено обжалваното НП относно наложените с него административни наказания, предвид настъпилите законодателни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2018г.

           Не е спорно по делото, че двете административни наказания са наложени за извършено административно нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС, като двойният размер на дължимия акциз за стоките – предмет на нарушението, възлиза на 76, 50 лева, видно от становище с рег. индекс № 32-37550/10.02.2017г. Съгласно чл. 126б, ал.1 от ЗАДС (редакция, ДВ, бр.97/2016г.)  за маловажни случаи на нарушения по чл.118, 120, 122, 123, 126 и 126а от ЗАДС, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39, ал.2 от ЗАНН, като според ал.2 на същия текст (изм. ДВ, бр.97/2017г., в сила от 01.01.2018г.) маловажни случаи по ал.1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките – предмет на нарушението, не надвишава 100 лева. При положение, че двойният размер на акциза за стоките – предмет на процесното нарушение, не надхвърля 100 лева и съобразно разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗАНН, която задължава при последващи законодателни промени до влизане в сила на НП да се приложи по-благоприятната за нарушителя разпоредба, каквато несъмнено е новата редакция на чл.126б, ал.2, във вр. ал.1 от ЗАДС, съдът счита, че следва да квалифицира деянието като маловажен случай на административно нарушение и предвид невъзможността да приложи разпоредбата на чл.126б, ал.1 от ЗАДС да отмени обжалваното решение и потвърденото с него НП в частта на наложените с него наказания.           

           Що се касае до наказателното постановление в частта на постановеното с него отнемане в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението, административният съд счита, че същото е законосъобразно предвид разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗАДС, във вр. чл.20, ал.2 от ЗАНН. Несъмнено тютюневите изделия, без български акцизни бандероли, с надписи върху кутиите „For Duty Free Sale Only“, представляват вещи, притежаването на които е забранено, а и маловажността на деянието по чл.126б, ал.2 от ЗАДС не изключва характера му на административно нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС. Затова, след като административното нарушение е налице, то и отнемането на вещите се запазва като законна последица от извършването му, независимо от количеството и стойността на стоките – предмет на нарушението и от това чия собственост са те. По тези съображения решението на районния съд в частта, в която е потвърдил наказателното постановление в частта на постановеното с него отнемане на стоките – предмет на нарушението, е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила в тази му част.

           Водим от горното, както и на основание чл.222, ал.1, във вр. чл.221, ал.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН Административният съд  

 

Р  Е  Ш  И :

 

           ОТМЕНЯ решение № 115 от 05.10.2017г., постановено по анхд № 140/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница – Варна В ЧАСТТА, в която на ЕТ „Нели – С.С.“ с ЕИК 201897316, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Родопи“ № 31, обл. Добрич, представлявано от С.Х.С., на основание чл.123, ал.6 и чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) и лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението : магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Балчик, ул. „Родопи“ № 31, за срок от един месец, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :

           ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница – Варна В ЧАСТТА, в която на ЕТ „Нели – С.С.“ с ЕИК 201897316, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул. „Родопи“ № 31, обл. Добрич, представлявано от С.Х.С., на основание чл.123, ал.6 и чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, са наложени административни наказания - имуществена санкция в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) и лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението : магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Балчик, ул. „Родопи“ № 31, за срок от един месец.  

              ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115 от 05.10.2017г., постановено по анхд № 140/2017г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 20/05.05.2017г. на началника на Митница – Варна В ЧАСТТА, в която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на на стоките – предмет на нарушението - 9 броя кутии (180 къса) цигари марка “Golden Gate”, с надписи върху кутиите „For Duty Free Sale Only“.

             РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: