П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 20.12.2017 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, І едноличен състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 590 по описа за 2017 година, докладвано от председателя.

На именното повикване в 11:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  - Д.Е.Щ. редовно призован, не се явява, представлява се от адв. В., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – НАЧАЛНИК СЕКТОР “ПП“ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ – редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. В. -   Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и на осн.  чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 142, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СЪДЪТ на осн. чл. 144 АПК във връзка с чл. 146 от ГПК докладва:

            Производството по делото е образувано по жалба на Д.Е.Щ. срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-08-51-000556 от 10.07.17 г. на Началник  сектор „ПП“ към ОД НА МВР – ДОБРИЧ, с която е наложено на Д.Е.Щ. временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач, до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца. Отнети са свидетелство за управление на МПС и свидетелство за регистрация на МПС.

              С жалбата се сочи, че е налице повдигнато обвинение на 11.07.17 г. за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Досъдебното производство е приключило и делото е влязло в РП, където на осн. чл. 78а  от НК е направено предложение да бъде освободено лицето от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба. Образувано е административнонаказателно дело 937/17 г. Съдията от РС - Добрич с разпореждане №1986/2.08.17 г. е върнал делото на РП - Добрич, като до момента на подаване на жалбата няма ново насрочване, но лицето е получило заповед за прилагане на ПАМ, в която му е наложена ПАМ по чл. 171 т. 1, буква “б“ от ЗДвП, а именно временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Жалбоподателят счита, че заповедта е неправилна, тъй като според него максималният срок, за който може да бъде отнето свидетелството за управление, е 6 м. Признава, че е сгрешил и ще понесе наказанието си, но счита, че наложеният размер на мярката от 18 месеца е максимално или до решаване въпроса за отговорността е по-висок от предвидения от закона, който според него е 6 месеца.

                Моли да се представят допълнителни доказателства, да бъде изискано досието от КАТ, разпореждане, постановление, проверка за употреба на наркотици.

                По делото е приложен протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества, акт за установяване на административно нарушение, лист за преглед на пациент, постановление за привличане на обвиняем, разпореждане за прекратяване на съдебното производство.   

                Ответникът е приложил заповедта за прилагане на ПАМ, справка картон на водача, талон за медицинско изследване, докладна записка на мл. автоконтрольор Панайотов.

                АДВ. В. – По НОХД № 1482/17 г. със съдия-докладчик Галя Митева, по делото сме подписали споразумение и представям протокол, с който сме се съгласили, наказанието да бъде в размера, предвиден от закона не 6 месеца, а една година лишаване от право да управлява, моля да приемете това доказателство, с което сме се съгласили. Няма да сочим други доказателства. Оттегляме исканията за другите доказателства. Оттеглям жалбата, поради постигнато споразумение по НОХД № 1482/17 г., и въпроса с отговорността е решен, и моля да прекратите производството. Споразумението е влязло в сила. Моля да приемете доказателствата.

              СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВА

              О П Р Е Д Е Л И

               ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества от 10.07.17 г., акт за установяване на административно нарушение от 10.07.17 г.,лист за преглед на пациент,постановление от 11.07.17 г., разпореждане № 1986/2.08.17 г.,договор за правна защита и съдействие, заповед за прилагане на ПАМ № 17-0851-000556/10.07.17 г.,справка – картон на водача – Д.Е.Щ., талон за медицинско изследване,докладна записка от мл. автоконтрольор Явор Костадинов, протокол от 16.11.2017 г. по НОХД № 1482/17 г. за постигнато споразумение.

           СЪДЪТ като взе предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, че оттегля жалбата, и моли да бъде прекратено  производството по делото, счита, че то е надлежно направено и на осн. чл. 155, ал. 1 от АПК,

               О П Р Е Д Е Л И:

               ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2445/7.11.17 г. на Д.Е.Щ..

               ПРЕКРАТЯВА производството по АД  № 590/17 г. по описа на АдмС-Добрич.

               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, и от съобщението  за ответната страна.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.41 часа.

              ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.12.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

СЕКРЕТАР: