О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………….

Добрич, 20.11.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          Административен съд - Добрич, в закрито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, ІІ едноличен състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 589/ 2017 год. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 2444/ 07.11.2017 г. от К.В.Д. *** срещу отказ за достъп до класифицирана информация, обективиран в писмо № 2/ 25.10.2017 г. на ОДМВР  Добрич.

С жалбата се иска отмяна на отказа.

Жалбата е била нередовна, като към нея е липсвал и отказът, който се обжалва.

На 16.11.2017 г. жалбоподателят е представил обжалвания отказ и е изяснил мотивите, поради които счита, че следва да бъде отменен.

След като се запозна с отказа, съдът приема следното:

Жалбата касае отказ, издаден от ВПД Директора на ОД МВР Добрич, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЗКИ. Предвид приложимия закон жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу административен акт, който не подлежи на оспорване по съдебен ред пред Административен съд - Добрич. Това е така, защото:

Съгласно чл. 62 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) отказът за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, както и прекратяването или отнемането на издадено разрешение могат да се обжалват пред ДКСИ в 7-дневен срок от уведомяването на лицето по чл. 57, ал. 4, съответно по чл. 59, ал. 2 и по чл. 60, ал. 2. Жалбата се подава в писмена форма чрез органа, чийто акт се обжалва, до ДКСИ, като в нея се посочва органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът, който се обжалва, органът, който го е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя. Законодателят изрично е посочил, че подадената след срока по чл. 62 жалба се връща на подателя срещу разписка, но в 7-дневен срок от връщането на жалбата може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, като към искането се прилага върнатата жалба. Искането за възстановяване на срока се разглежда от ДКСИ. Ако искането е основателно, се дава ход на жалбата, а ако е неоснователно, жалбата се оставя без разглеждане. Съобразно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 в 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, издал обжалвания акт, може да преразгледа въпроса и да издаде разрешение за достъп до класифицирана информация или да оттегли акта, с който е отнел издаденото разрешение. Ако органът, издал обжалвания акт, не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на ДКСИ. Държавната комисия по сигурността на информацията се произнася с решение, с което отменя административния акт за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение или отхвърля жалбата. Съгласно чл. 67 от ЗЗКИ в 3-дневен срок от постановяване на решението ДКСИ го съобщава на жалбоподателя, на органа, чийто акт се обжалва, и на организационната единица.

На основание чл. 68 от ЗЗКИ, Решението на ДКСИ подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд, чието решение е окончателно.

Предвид изложеното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея прекратено поради липса на подведомественост, като бъде изпратена на ДКСИ за произнасяне в случай, че бъде установено подаването й в срок.

Така мотивиран, както и на основание чл. 159, т. 1 от АПК и чл. 130, ал. 4 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2444/ 07.11.2017 г. от К.В.Д. *** срещу отказ за достъп до класифицирана информация, обективиран в писмо № 2/ 25.10.2017 г. на ОДМВР  Добрич.          

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 589/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич.

ИЗПРАЩА жалбата, ведно с делото като преписка, на Държавната комисия по сигурността на информацията за произнасяне.              

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                           СЪДИЯ: