Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 509

град Добрич, 14.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Добрич, І  кас. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:ТЕОДОРА МИЛЕВА

  СИЛВИЯ САНДЕВА

 

                      При участието на прокурора Веселин Вичев и секретаря Веселина Сандева разгледа докладваното от съдия Теодора Милева к.адм.д. №587/2017 год. по описа на АС-Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по подадена жалба от И.Д.И.  от гр. Добрич, чрез адв. Р.Г. - ДАК против решение №568/21.09.2017 год. по НАХД №757/2017 год. на Районен съд – Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление №17-0851-000672/03.05.2017 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Добрич, с което на касатора за извършено нарушение на чл.47 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200. 00 лв. на основание чл. 179, ал.2, т.2.   

В жалбата си  касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и моли да се отмени същото. Навежда доводи, че нормата на чл.47 от ЗДвП въобще не е приложима в конкретния случай и водачът е наказан за нещо, което не е извършил. Твърди се, че касаторът се е движил по път с предимство, сигнализиран с пътен знак Б3 – път с предимство, а водачът, който е излязъл от другата улица е бил на улица с пътен знак Б2 – спри и пропусни движещите се по пътя с предимство. Релевират се доводи, че на процесното кръстовище важат правилата за преминаване, регламентирани в чл.50 от ЗДвП и поради това единственият виновен за ПТП-то е другият водач.

Ответникът по жалбата  не изразява становище.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата и пледира за оставяне в сила на решението на районния съд.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита жалбата за основателна по следните съображения:

          Районният съд, въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства приел за установено следното от фактическа страна: На 09.04.2017 г., около 20,14 часа в гр. Добрич, на бул. Добруджа, в близост до кръстовището с ул. Маяк, посока Добрич, наказаното лице И.Д. Иванова управлява лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. №****, като при приближаване на кръстовището не се движи със скорост с която да може при необходимост да спре или пропусне участниците в движението, които имат предимство, застига и удря в задна лява част лек автомобил с рег. №****и допуска ПТП с материални щети. Въззивният съд е счел, че от събраните гласни доказателства безспорно се установява начина на извършване на ПТП-то, респ. от правна страна, че нарушителят е осъществил състава на визираното в НП нарушение. Приел е, че в хода на производството не са допуснати съществени нарушения на производствените правила, поради което и е потвърдил оспореното наказателно постановление.

          Касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което следва да го отмени. Касационният състав на Административен съд Добрич не споделя изводите на районния съд относно приетото за установено и доказано извършено административно нарушение от страна на жалбоподателя, касатор в настоящото производство.

         Съгл. разпоредбата на чл.47 от ЗДвП, водач на ППС, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство. Адресат на това правило са водачите на ППС, които нямат предимство за преминаване по кръстовище. В процесния случай това означава, че водачът на другия автомобил, излизащ от ул. „Маяк“ е бил длъжен да пропусне движещия се по път с предимство, автомобил, управляван от касатора в настоящото производство. След като И. е участник в движението с предимство за преминаване през кръстовище /което е безспорно и ноторно известно – бул. Добруджа/, той не би могъл да наруши правилото на чл.47 от ЗДвП, адресирано към участниците в движението, които нямат предимство. Следователно пътнотранспортното произшествие не е в причинна връзка с допуснатото от касатора нарушение на правилото за движение по чл.47 от ЗДвП.

           Извън горното механизмът на настъпване на ПТП-то не е изяснен от полицейските служители. Органите на реда са пристигнали след произшествието, но не е измерен спирачния път на лекия автомобил, от който да може да бъде направен извод за скоростта, с която се е движил водача, съобразена ли е била тази скорост с допустимата скорост за движение на ППС в населено място, ако е била в рамките на допустимата скорост, би ли настъпило ПТП. Не са представени от страна на наказващия орган снимков материал, макар, че такъв е посочен, че е изготвен, както и липсва съставен протокол за ПТП, което безспорно води до пропуски при изясняване на фактическата обстановка по настъпване на ПТП-то, която фактическа обстановка не е изяснена и от районния съд. Изложените пропуски при изясняване на фактическата обстановка налага извод, че не е доказана причинната връзка между действията на касатора и настъпилия вредоносен резултат, чието наличие е част от обективните признаци на вмененото с АУАН нарушение.

          Не може настоящият състав да се съгласи с извода на първоинстанционния съд, че водачът на другия автомобил е бил с предимство, тъй като е завършил маневрата, ляв завой и навлизане в булевард Добруджа и това е така, защото и от разпоредбата на чл.50 ЗДвП  става ясно, че на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като с път предимство, в нашия казус това е пътя по който се е движил касатора, то водачите на ППС от другите пътища са длъжни да ги пропуснат. Факта, че другият водач след като е видял, че автомобила на касатора се движи по булеварда е следвало да изчака същият да премине и едва след това да завие. Като не го е сторил, той безспорно е нарушил закона и е имал вина и за процесното ПТП.

При така събраните доказателства по делото, настоящият състав на АС Добрич, приема, че в проведеното административно-наказателно производство не е установено по безспорен начин касационният жалбоподател да е извършил от обективна и субективна страна описаното в АУАН и НП административно нарушение, квалифицирано от АНО по чл.47  от ЗДвП. Тежестта на доказване на извършеното административно нарушение по силата на закона е на административно-наказващият орган. Същият следва с допустими доказателствени средства да установи по безспорен начин факта на извършеното административно нарушение и вината на нарушителя. В конкретния случай нарушението и вината на касатора не са безспорно установени, поради което издаденото наказателно постановление, като незаконосъобразно следва да бъде отменено. Решението на Добричкия районен съд, с което е потвърдено наказателното постановление, като неправилно, също следва да се отмени.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ОТМЕНЯ решение №368/21.09.2017 год. по НАХД №757/2017 год. на Районен съд – Добрич, г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0851-000672/03.05.2017 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Добрич, с което на И.Д.И. от гр. Добрич за извършено нарушение на чл.47 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200. 00 лв. на основание чл. 179, ал.2, т.2.   

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и простест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

    2.