Р Е Ш Е Н И Е

№ 460 / 21.11.2017г., гр.Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

        

        При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА разгледа  докладваното от председателя адм.д. № 582/2017г. по описа на АС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е по чл.145 и сл. от АПК, във вр.чл.172, ал.5 от ЗДвП и е образувано по жалба на В.Г.Х. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на ПАМ № 17-1116-000363 от 18.09.2017 г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Благоевград, оправомощен със заповед № 244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР – Благоевград, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мяркапрекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на СРМПС № 003889354 и 2 броя табели с рег.№ ***. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта като издадена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила, като в нея не са посочени фактическите и правни основания за издаването й, съгл. чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Твърди се, че жалбоподателят не притежава материалноправна легитимация да бъде адресат на тази заповед, тъй като не е  собственик на посочения в заповедта товарен автомобил, а същият е собственост на юридическото лице „Дайтона – ВС“ ЕООД гр. Добрич. Релевират се доводи, че водачът на товарния автомобил не е загубил правоспособността си, с факта, че е загубил свидетелството си за правоуправление – в подкрепа чл.50 от ЗБЛД.  Иска се отмяна на заповедта, както и присъждане на сторените от жалбоподателя разноски по делото.                                      

       Ответникът по жалбата – Началник сектор ПП при ОД на МВР Благоевград, не изразява становище по нея.

       Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна :       

       Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна по следните съображения:

        Със заповед № 17-1116-000363/18.09.2017 г. Д.С.С. на длъжност Началник сектор ПП при ОД на МВР – Благоевград, упълномощен със заповед № 244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР – Благоевград, е наложил на В.Г.Х. *** принудителна административна мярка –  прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на СРМПС № 003889354 и 2 броя табели № ***. Принудителната административна мярка е наложена на основание чл.171, т.2а от ЗДвП за това, че на 18.09.2017г. около 08,05 часа по ПП1 Е-79 в района на КПП „Бело поле“ в посока от гр. Благоевград към гр. Дупница, водача Е.Г.Е., управлява лек товарен автомобил „Пежо Боксер“ с рег. №***, собственост на „Дайтона-ВС“ ЕООД, с управител В.Г.Х., като при извършена проверка е установено, че водачът не представя СУМПС и КТ. СУМПС на водача е обявено за невалидно /изгубен,откраднат/ и не притежава валидно СУМПС за категорията към която спада управляваното от него МПС. Заповедта за прилагане на ПАМ е връчена срещу подпис на жалбоподателя на 21.09.2017г. видно от приложената към акта разписка.

       От данните по административната преписка се установява, че на същата дата срещу водача Е.Г.Е.е съставен акт за установяване на административно нарушение. Прието е, че водачът е извършил нарушение на чл.150а от ЗДвП, като едновременно със съставянето на акта са иззети СРМПС и два броя регистрационни табели.

       Видно от приложеното по делото заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС № 003889354, част І, като собственик на товарен автомобил „Пежо Боксер 2.8Д“ с рег.№ *** е регистрирано „ДАЙТОНА-ВС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, с ЕИК ***. От извършената служебна справка от търговския регистър се установява, че към момента на извършване и установяване на нарушението едноличен собственик на капитала на дружеството и управител е В.Г.Х..

        От материалите по административната преписка се установява, че със заповед №244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР - Благоевград, издадена на основание чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.43, ал.4 от ЗМВР оправомощени да прилагат  принудителни административни мерки по чл.171, т.1, 2, 2а,4, 5, б.а и т6 от ЗДвП е началника на сектор „Пътна полиция“.

         По делото като доказателство е приета Декларация по чл.160 от ЗДвП и чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на БДС, от която е видно, че Е.Г.Е.е изгубил контролния си талон. Декларацията е от дата 13.06.2017 г.     

          Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира от правно страна следното :

          Обжалваната заповед е издадена от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.172, ал.1 от ЗДвП в кръга на предоставените му правомощия съгласно приложената по делото заповед №244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР - Благоевград, поради което е валиден административен акт.  Същата обаче е незаконосъобразна като издадена в нарушение на материалния закон и целта на закона. 

        Разпоредбата на чл.171 от ЗДвП предвижда, че за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат предвидените в закона принудителни административни мерки, една от които е прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година – т.2а на чл.171 от ЗДвП (редакция, ДВ, бр.54/05.07.2017г.).

         В конкретния случай ПАМ е наложена за това, че на 18.09.2017г. около 08,05 часа жалбоподателят като управител на дружеството - собственик на МПС - товарен автомобил „Пежо Боксер  с рег.№ ***, е допуснал управлението му от лицето Е.Г.Е., без то да притежава съответното свидетелство за управление на МПС – СУМПС на водача е обявено за невалидно /изгубен, откраднат/.

         Принудителните административни мерки са действия на администрацията, чрез които се упражнява държавна принуда за обезпечаване осъществяването на различни правоотношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност. Най-общо същите са насочени към предотвратяване и преустановяване на административни закононарушения, както и към отстраняване на вредните последици от тях. Процесната ПАМ може да се причисли към категорията на преустановителните административни мерки, целта на които е пресичане на закононарушения - в случая прекратяване регистрацията на ППС чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели и отнемане на свидетелството за регистрация на МПС.

С фактическото прилагане на тази мярка собственикът на автомобила се лишава от възможността да се ползва от превозното средство съобразно неговото предназначение. С тази мярка по същество се разпорежда забрана за движение на пътното превозно средство по пътищата, като ограничението рефлектира пряко и непосредствено в правната сфера на собственика на автомобила, поради което именно собственикът е адресат на акта, с който се налага ПАМ. Самата разпоредба на чл.171, т.2а от ЗДвП указва, че този вид ПАМ се налага на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.

В случая още при проверката е установено, че автомобилът, управляван от водача Е. Г., не е собственост на жалбоподателя, а на „ДАЙТОНА-ВС” ЕООД. При това положение неправилно ПАМ е приложена спрямо жалбоподателя и само на това основание тя се явява материално незаконосъобразна. Обстоятелството, че жалбоподателят е собственик на капитала на търговското дружество и управител е ирелевантно, т.к. дружеството е самостоятелно юридическо лице (собственикът на капитала и дружеството са различни правни субекти, които се разграничават в организационно и имуществено отношение) и именно то следва да бъде субект на процесната ПАМ. Дружествата са самостоятелни правни субекти – юридически лица, които от свое име поемат задължения, вкл. носят адмнистративнонаказателна отговорност, както и по отношение на същите могат да бъдат налагани принудителни мерки. В случая принудителната мярка не е наложена на дружеството, както изисква закона, а на жалбоподателя, което е незаконосъобразно и следва да доведе до отмяна на заповедта, с която е наложена мярката.

Така, прилагайки ПАМ – прекратяване регистрацията на ППС на лице, което не е собственик на автомобила, управляван от водач без съответното свидетелство за управление на МПС, е извършена недопустима намеса в правната сфера на жалбоподателя и на това основание мярката се явява несъразмерна и в противоречие на целта на закона.

По изложените съображения оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да се отмени, без да се разглеждат останалите възражения в жалбата.                          

С оглед на изхода по делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят има право на сторените от него разноски в размер на 10,00 лева, представляващи платена държавна такса и 300 лева, адвокатско възнаграждение.    

          Водим от изложеното, както и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът

 

                                                   Р   Е   Ш   И  :

 

          ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 17-1116-000363 от 18.09.2017г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Благоевград, оправомощен със заповед № 244з-1837/22.08.2017 г. на директора на ОД на МВР – Благоевград, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на В.Г.Х. *** е наложена принудителна административна мяркапрекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на СРМПС № 003889354 и 2 броя табели с рег.№ ***

          ОСЪЖДА  ОД на МВР – Благоевград да заплати на В.Г.Х. с ЕГН ********** *** , сумата от 310,00 лева, сторени разноски по делото. 

         РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                  Административен съдия: