О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

01.11.2017г., град Добрич

 

Административен съд Добрич, в закрито заседание на първи ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 579 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано на 30.10.2017г. по жалба на ЕТ „Димитър Диков-Мария Дикова“, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Захари Зограф“ № 5, представляван от Мария Дикова, срещу отказ за изплащане на държавна помощ, предоставяна по  Глава четвърта "а" „ Схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ на Закона за подпомагане на земеделските производители, обективиран в Контролен лист № 1.

При извършване на справка в деловодната система на съда се установи, че по-рано, на 18.10.2017г. е постъпила същата жалба от същия жалбоподател срещу същия отказ и е било образувано административно дело № 561/2017г.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във връзка с чл.126, ал.1 от ГПК, приложими в настоящото производство по силата на чл.144 от АПК, по-късно образуваното дело срещу същия административен акт се прекратява служебно от съда.

Поради това настоящото производство следва да бъде прекратено като деловоден номер, а делото да се присъединено към по рано образуваното административно дело № 561/2017г. по описа на АдмС-Добрич.

Воден от горното и на осн. чл.144 от АПК във връзка с чл.213 и чл.126, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 579/2017 г. към адм. дело № 561/2017 г. по описа на АдмС-Добрич.

ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер  адм.д. № 579/2017 г. по описа на АдмС-Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: