О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ………………./10.11.2017г., град Добрич

 

ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на десети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 578 по описа за 2017г. на Административен съд - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството по делото е образувано по препратено от РС – Добрич писмо (искане) на Т.П.Ш. ***.              

С разпореждане на съдия – докладчика от 30.10.2017г. производството по делото е оставено без движение поради констатирани множество нередовности на искането, като е даден 7-дневен срок на подателя за отстраняването им. Препис от разпореждането на съда ведно с указания за възможността да ползва правна помощ при необходимост и право за това са връчени лично на Ш. на 01.11.2017г., видно от върнатия в съда отрязък от съобщение, но в указания срок нередовностите в искането не са отстранени. Действително в този срок в деловодството на съда е постъпило ново писмо от Ш., но с него не само не са отстранени нередовностите на искането, но дори са и задълбочени, като са изложени още по - неясни и противоречиви искания и твърдения включително и отказ за плащане на дължимата такса за образуване на производството по делото. В този смисъл извършените от подателя процесуални действия не са от естество да поправят недостатъците в искането, поради което и на основание чл.158, ал.3 от АПК производството по делото следва да бъде прекратено.      

Водим от горното, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 578 по описа на Добричкия административен съд за 2017г.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.  

 

                                                Административен съдия :