О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ……

27.10.2017г., град Добрич

Административен съд Добрич, в закрито заседание на двадесет и седми октомври, две  хиляди и седемнадесета година, в състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 575 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано на 26.10.2017г. по жалба на Н.И.П. и М.М.Д. *** срещу Заповед № 942/19.09.2017 г. на кмета на Община Каварна.

При извършване на справка в деловодната система на съда се установи, че по-рано, на 20.10.2017г. е постъпила същата жалба от същите жалбоподатели срещу същата заповед и е било образувано административно дело № 565/2017г.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във връзка с чл.126, ал.1 от ГПК, приложими в настоящото производство по силата на чл.144 от АПК, по-късно образуваното дело срещу същия административен акт се прекратява служебно от съда.

Поради това настоящото производство следва да бъде прекратено и делото присъединено към по рано образуваното административно дело № 565/2017г. по описа на АдмС-Добрич.

Воден от горното и на осн. чл.144 от АПК във връзка с чл.213 и чл.126, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 575/2017 г. към адм. дело № 565/2017 г. по описа на АдмС-Добрич.

ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер  адм.д. № 575/2017 г. по описа на АдмС-Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: