О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№……………………/06.11.2017г.,гр.Добрич

 

 

        ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 571 по описа на АС – Добрич за 2017г. намира следното :

 

Производството по делото е по реда на чл.294 и сл. от АПК и е образувано по подадена чрез пълномощник жалба от З.К.Г. *** срещу действия по принудително изпълнение на заповед № 1126/05.10.2016г. на кмета на община Балчик, обективирани в писмо с изх.№ 943-251-2/18.10.2017г. на кмета на община Балчик, с което жалбоподателката е уведомена за датата на насроченото принудително изпълнение на заповедта с предмет на премахване на незаконен строеж. Едновременно с жалбата е направено и искане за спиране на изпълнението на обжалваните действия на основание чл.297, ал.4 от АПК.

На 26.10.2017г. по делото е постъпило писмо от кмета на община Балчик с вх. № 2354 / 26.10.2017г. по описа на Административен съд – Добрич, с което се заявява, че заповедта, по повод на която е образувано изпълнителното производство, както и принудителните действия, които са предприети във връзка с нейното изпълнение, са отменени, поради което са налице условията на чл.159, т.4 от АПК за прекратяване на производството по делото. Към писмото е приложена заповед № 1097/24.10.2017г. на кмета на община Балчик, с която на основание чл.99, ал.2 от АПК производството по отношение на заповед № 1126/05.10.2016г. на кмета на община Балчик е възобновено, последната е отменена, а всички процедури по нейното принудително изпълнение са прекратени.

На 01.11.2017г. жалбоподателката е получила копие от писмото и отменителната заповед на кмета на община Балчик, като в предоставения 3 – дневен срок тя не е изразила становище по искането за прекратяване на производството.    

Съдът, като постави на разглеждане жалбата и след като се запозна с представените от ответника допълнителни доказателства, намира същата за недопустима по следните съображения:       

Видно от приложеното по делото заверено копие на заповед № 1097/24.10.2017г. на кмета на община Балчик, непосредствено след подаването на настоящата жалба и във връзка с отмяната на заповед № 1126/05.10.2016г. на кмета на община Балчик е разпоредено прекратяването на всички процедури по нейното принудително изпълнение. Това по съществото си означава отмяна на действията по принудително изпълнение, предмет на разглеждане в настоящото производство, поради което за жалбоподателката е отпаднал правният интерес от тяхното оспорване. С отмяната на тези изпълнителни действия жалбата е лишена и от предмет, поради което и на основание чл.159, т.3 и т.4 от АПК същата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по нея – прекратено. Поради акцесорния му характер искането за спиране на производството по делото по чл.297, ал.4 от АПК също следва да бъде оставено без разглеждане като процесуално недопустимо.     

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.Г. *** срещу действия по принудително изпълнение на заповед № 1126/05.10.2016г. на кмета на община Балчик, обективирани в писмо с изх.№ 943-251-2/18.10.2017г. на кмета на община Балчик, с което жалбоподателката е уведомена за датата на насроченото принудително изпълнение на заповедта с предмет на премахване на незаконен строеж, както и направеното с жалбата искане за спиране на изпълнението на обжалваните действия на основание чл.297, ал.4 от АПК. 

        ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 571/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.                       

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                         Административен съдия :