ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 20.11.2017 г.

 

ДОБРИЧКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №569 по описа за 2017 година.

 

                   На именното повикване в 15 : 50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от СТ. ЮРИСКОНСУЛТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, редовно уведомен, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: С вх. № 2456 от 09.11.17г. е постъпила преписката по издаването на оспореното решение. Преписката е изпратена до съда с придружително писмо с изх. № 421 от 06.11.17г., в което е посочено, че междувременно оспореното в настоящото производство решение е отменено с ново решение на ОбС - Каварна, взето на заседание от 31.10.17г.

Със същото решение, след отмяната на решение №361 по протокол №27/26.09.2017г., е дадено съгласие за предоставяне за ползване на общинските полски пътища, които са включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД “Земеделие”, като са изпълнени изцяло препоръките на областния управител, дадени при връщането на първоначалното решение на ОбС – Каварна.

ЮРИСК. ГЕОРГИЕВ: Предвид факта, че обжалваното решение на ОбС е отменено, макар и извън законоустановения срок за изменение и неговата отмяна, моля да прекратите производството и да ни присъдите стореното юрисконсултско възнаграждение по реда на чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ, във вр. с чл.37 от ЗПП и във вр. с чл.143, ал. 2 от АПК.

Предвид данните по делото, че оспореният в настоящото производство административен акт е оттеглен, съдът счита, че са налице предпоставките за прекратяване на производство по делото на основание чл. 159, т. 3 от АПК , като на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноски по делото съобразно с разпоредбите на чл. 143, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК и чл. 37 от ЗПП.

Предвид на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСЪЖДА ОбС  - Каварна да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 100 лв., представляващи сторени разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на Република България.

Делото приключи в 15:57 часа.

Протоколът е изготвен на 22.11.2017 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              

 

 

                                               СЕКРЕТАР: