О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………/23.10.2017 год.,гр.Добрич

 

     Добричкият административен съд, VІ състав, в закрито заседание на двадесет и трети октомври две  хиляди и седемнадесета година, като разгледа докладваното от  съдия Теодора Милева  административно дело №567 по описа на ДАС за 2017 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на „*** ****гр. София, представлявано от  управителя К.Б. – гражданин на Великобритания, чрез адвокат В.И.Ж. - САК срещу Заповед №829/09.08.2017 г. на Зам.Кмета на община гр. Балчик, с която е одобрен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, кв. 316 по плана на гр. Балчик.

В Добричкият административен съд е образувано адм. дело №521/2017 г., предмет на което е подадена жалба от осем жалбоподателя срещу Заповед №829/09.08.2017 г. на Зам.Кмета на община гр. Балчик, с която е одобрен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, кв. 316 по плана на гр. Балчик.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във връзка с чл.126, ал.1 от ГПК, когато в съда има няколко висящи дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца или на ответника, или когато има връзка помежду си, съдът може да постанови съединяването им в общо производство и да издаде общо решение по тях. По-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.

Поради това настоящото производство следва да бъде прекратено и делото присъединено към адм.дело №521/2017 г. по описа на ДАС.

Воден от горното и на осн. чл.144 от АПК във връзка с чл.213 и чл.126, ал.1 от ГПК, Добричкият административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №567/2017 г. към адм. дело №521/2017 г. по описа на ДАС.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №567/2017 г. на ДАС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: