П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 14.12.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на четиринадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя  Административно дело № 565, по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ – Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д., редовно призовани, не се явяват, не се представляват.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА, редовно уведомен, не се представлява.

 

по хода на делото

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

Постъпила е жалба от Н.И.П. ***, подадена от нейно лично качество и като майка и законен представител на М.М.Д., срещу Заповед №942/20.09.2017г., издадена от кмета на община Каварна, с която заповед е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Административна обслужваща сграда“, в ПИ 07257.29.111, в землището на с.Българево, общ.Каварна, построено от Н.И.П. и М.М.Д., определен е едномесечен срок за доброволно изпълнение на заповедта.

В жалбата се твърди, че заповедта е нищожен, евентуално и незаконосъобразен акт. Сочи се, че не е подписана от оправомощено лице по смисъла на ЗУТ, т.е. не е подписана от кмета на община Каварна. Излагат се съображения за допуснати съществени нарушения на процедурата, което води до нейната нищожност. Сочи се, че има издадено разрешение за строеж, което не е загубило своето действие, поради това, че в рамките на тригодишен срок от издаването му и твърдението на административния орган, че строеж не е започнал не отговаря на действителното фактическо и правно положение. Моли да се обяви атакуваната заповед за нищожна или, в алтернатива, за незаконосъобразна.

С вх.№2753/14.12.2017г. е постъпила молба от Н.И.П. лично и като майка и законен представител на М.М.Д., чрез пълномощника си адвокат И.Ж., с която заявяват, че оттеглят подадената жалба срещу Заповед №942/20.09.2017г. на кмета на община Каварна и се моли да се прекрати производството по делото.

СЪДЪТ, с оглед подадената молба, на основание чл.155 АПК, който гласи, че при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или от части, намира, че на основание чл.159, т.8 АПК следва да прекрати производството по делото.

СЪДЪТ, с оглед горното

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д. срещу Заповед №942 от 20.09.2017г. на кмета на община Каварна.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №565/2017г. на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

ДЕЛОТО приключи в 14:36 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.12.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

СЕКРЕТАР: