Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …….

град Добрич,…………

 

В    И  М  Е  Т О    Н  А    Н  А  Р О  Д  А

 

          Добричкият административен съд, в публично заседание на шестнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година, Втори касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КРАСИМИРАИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:НЕЛИ КАМЕНСКА

                         МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА  и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, РУМЯНА ЖЕЛЕВА, разгледа докладваното от съдия Георгиева к.адм.д.№ 563 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14,  гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С., срещу решение № 100 от 04.09.2017г. по н.а.х.д № 54/2017г. по описа на Районен съд –Балчик, с което е потвърдено наказателно постановление № В-0042719 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна. С потвърденото постановление на едноличния собственик,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/ за нарушение на чл. 6, от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП.

           В касационната жалба се иска оспорваното решение да бъде отменено, като се отмени и наказателното постановление.Редовно призован,едноличният търговец не се представлява в съдебно заседание.

   Ответникът, Комисия за защита на потребителите –Регионална дирекция Варна за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, редовно призован, не се представлява и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич изразява становище за правилност и законосъобразност на постановеното решение.

Административният съд, след като извърши преценка на събраните по делото доказателства, с оглед посочените в жалбата касационни основания, намира, че жалбата е основателна, но не на изложените в нея съображения.

Касаторът е наказан за това,че на 29.08.2016г. в гр.Балчик, по крайбрежната алея, служители на КЗП-РД Варна извършили проверка в търговски обект-магазин, стопанисван от едноличен търговец с фирма „Стив-С.С.“. При проверката са взети проби от пластмасови газови запалки за еднократна употреба с фенерче, с маркировка „Made in China“, с посочен баркод, със съдържание на голямо количество газ и с необичайно голяма дължина , около 16 см. За взетите проби бил съставен протокол.  При документална проверка в офиса на КЗП- Добрич за която бил съставен протокол,едноличният търговец е представил оригинал и заверено копие на доставна фактура от 30.08.2016г.,издадена от  ЕООД „Илейн 09“ – гр.Балчик,която фирма била действаща.При извършена насрещна проверка не се установили запалки с необичаен външен вид.След резултата от насрещната проверка и обясненията на управителя на ЕООД „Илейн 09“ – гр.Балчик, проверяващите преценили,че от представената фактура не може да се проследи произхода на стоката. С това ЕТ „Стив-С.С.“, в качеството си на дистрибутор, не е изпълнил административното си задължение да съхранява и при поискване от длъжностните лица на Комисията за защита на потребителите  да предостави  цялата документация , необходима за установяване на производителя на запалки по цялата верига на търговската реализация. Наказващият орган  преценил,че е нарушена разпоредбата на чл.6 от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12 от ЗЗП и на основание чл.198 от ЗЗП е наложил на едноличния търговец имуществена санкция в размер на 300,00 лева, като е издал атакуваното наказателно постановление.

           Сезиран с жалба срещу постановлението решаващият съдът  приел,че актът  и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат всички изискуеми от закона реквизити и при издаването им не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които да водят до тяхното опорочаване до степен на незаконосъобразност.Приел също,че визираното в тях нарушение е доказано, както е доказано, кой е извършителят  му. В подкрепа  цитирал и текста на §1,т.9 от ДР на Наредбата за безопасност на запалките. Касационната инстанция напълно споделя изводите на съда,но към настоящия момент Наредбата е отменена, с което е отменена и сочената за нарушена разпоредба на чл.6 от Наредбата за безопасност на запалките ,във връзка с чл.12 от ЗЗП.  

           Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗАНН ,за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а съгласно ал.2 на нормата,ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая, отпадането на нормата е след издаване на наказателното постановление, но преди влизането му в сила, тъй като същото е оспорено. Наредбата за безопасност на запалките е отменена  с Постановление на МС № 242 от 26.10.2017г., обнародвано в ДВ. Бр.87 от 31 октомври 2017г.От мотивите към проекта за Постановлението на МС за отмяна се казва, че отмяната се налага поради приемането на официален европейски стандарт за безопасност на запалките,който е въведен като хармонизиран европейски стандарт EN 13869: 2016г. Целта на отмяната е да не се допусне двоен режим в съществуващите нормативни изисквания, прилагани при доказване безопасността на пусканите и предлагани на пазара запалки и намаляване на административната тежест за икономическите оператори.Видно е,че изискването за безопасност на запалките не е отпаднало, но санкционната норма на чл.198 от ЗЗП, приложена в случая, е обвързана с наличието на наредба- „за нарушение на наредбите по чл.12 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 300 до 1500 лева“. Следователно,в конкретния случай, липсва основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на едноличния търговец по чл. 198 от Закона за защита на потребителите, както е сторил наказващия орган.Като е потвърдил атакуваното постановление,решаващият съд е постановил един незаконосъобразен съден акт, който следва да бъде отменен,като се отмени и наказателно постановление № В-0042719 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна.  

          Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р  Е Ш  И:

 

          ОТМЕНЯ решение № 100/ 04.09.2017г.,постановено по н.а.х.д. № 54/ 2017г. по описа на Районен съд–Балчик и вместо същото ПОСТАНОВЯВА

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № В-0042719 от 23.01.2017г. на Директора на КЗП-РД гр.Варна, с което на ЕТ „СТИВ-С.С.“, ЕИК 124090402, със седалище и адрес на управление ж.к.Балик,бл.5,вх.А,ап.14,  гр.Балчик, представляван от собственика С.Ж.С.,на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 300 (триста) лева, за нарушение на чл. 6  от Наредбата за безопасност на запалките, във връзка с чл.12,т.1 от ЗЗП.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: