Р Е Ш Е Н И Е

 

48

08.02. 2018г., град Добрич

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на девети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

при участието на секретаря Стойка Колева разгледа докладваното от председателя административно дело № 561 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс във вр. с Глава четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Образувано е по жалба на жалба на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“, ЕИК 204525727, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Захари Зограф“ № 5, представляван от М.Д.Д., срещу отказ за изплащане на държавна помощ, предоставяна по  Глава четвърта "а" „ Схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), обективиран в Контролен лист № 1 от 29.09.2017г. и писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на Общинска служба „Земеделие“ гр.Балчик, представлявана от началника Д.К..

І. Становища на страните

Жалбоподателят счита, че отказът за изплащане на държавната помощ по Глава четвърта „а“ на ЗПЗП е незаконосъобразен и неправилен, като оспорва компетентността на лицата, които са го обективирали. Счита, че са допуснати и нарушения на процесуалните правила при постановяване на отказа, понеже административният орган не бил взел предвид настъпилото универсално правоприемство между жалбоподателя и подалият през 2016г. заявление за подпомагане земеделски стопанин. Счита, че с отказа да приеме заявлението за отпускане на помощта Общинска служба „Земеделие“ Балчик незаконосъобразно е направила една предварителна преценка относно наличието на условията за изплащане на държавната помощ. Жалбоподателят твърди, че са налице всички законоустановени предпоставки за отпускане на държавната помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селско стопанство и затова счита, че отказът е постановен в нарушение и на материалния закон. По тези съображения, подробно изложени в жалбата, в допълнителна молба от 15.11.2017г.(л.73) и в съдебно заседание, жалбоподателят, чрез процесуален представител прави искане отказът на Общинска служба „Земеделие“ –Балчик да бъде отменен. Претендира и присъждане на направените по делото разноски по представен списък.

Ответникът, Общинска служба „Земеделие“ –Балчик, не изразява становище по жалбата.

ІІ. От  фактическа страна

С определение № 308/01.11.2017г. към настоящото производство е присъединено адм.д. № 579/2017г. като по-късно образувано, по същата жалба, между същите страни.

От представената преписка се установява, че жалбоподателят, М.Д.Д., е придобила качество едноличен търговец ЕТ „Димитър Диков- М.Д.“ чрез наследяване търговското предприятие на починалия си баща, Димитър Диков с фирма ЕТ“Димитър Диков“, което е извършено по реда на чл.60, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

На 31.03.2017г. жалбоподателката, в качеството си  на ЕТ „Димитър Диков- М.Д.“ се е регистрирала като земеделски стопанин, видно от представената по делото Регистрационна карта на земеделски стопанин, издадена от Областна дирекция „Земеделие“ Добрич, а на 27.09.2017г. е подала до Общинска служба „Земеделие“ – Балчик заявление с вх. № АР-16-243/27.09.2017г. за отпускане на държавна помощ по Глава Четвърта „а“  на ЗПЗП „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Към изискуемите документите за кандидатстване жалбоподателката е представила и доказателства за извършваната от наследеното предприятие на баща й селскостопанска дейност през предходната година, както и шест броя фактури, удостоверяващи закупен през периода 14.03.2016г.- 03.10.2016г. газьол от предприятието на ЕТ“Димитър Диков“.

При извършване на проверка на документите, Общинска служба „Земеделие“ –Балчик, чрез началника си е постановила отказ, обективиран в писмо с № АР- 16-234/28.09.2017г., в което са изложени съображения, че търговското предприятие на ЕТ е поето от наследника, който е нов правен субект с различен ЕИК и няма УРН( универсален регистрационен номер), с който разполага всеки земеделски стопанин, регистриран в Интегрирана система за администриране и контрол. В писмото няма указание, дали може да се оспорва, пред кой орган и в какъв срок.

На следващия ден, 29.09.2017г., служители на ОСЗ-Балчик са попълнил Контролен лист № 1, в който са посочили, че кандидатът не отговоря на изискването да „има валидно заявление за подпомагане по СЕПП/ обвързано подпомагане за животни за 2016г.“ Посочено е също, че заявлението на ЕТ“Димитър Диков-М.Д.“ не отговаря на условието фактурите да са издадени на лицето, кандидатстващо за помощта, както и че не съществува съответствие с критериите за допустимост. Като забележка в контролния лист са вписани документите, с които кандидатът за помощта е поел търговското предприятие, в качеството си на наследник по реда на чл.60, ал.2 от Търговския закон. Контролният лист е подписан от експертите на Севдалин Здравков Гайдарджиев и Дончо Николов Калудов. Първият е служител на ОСЗ-Балчик, а вторият – началник на службата. Контролният лист е връчен на 29.09.2017г., датата, на която е издаден, на жалбоподателката лично, срещу подпис. В него също няма указание, дали може да се оспорва, пред кой орган и в какъв срок.

С разпореждане от 02.11.2017г. като ответник е конституиран издателят на отказа, т.е. Общинска служба „Земеделие“ Балчик. Жалбоподателката с допълнителна писмена молба уточнява, че обжалва и писмото на началника на ОСЗ-Балчик, в което са изложени причините, предприятието й да не бъде одобрено за получаване на помощта.

ІІІ. От правна страна

Съгласно чл.47а, ал.1 от Глава четвърта "а", озаглавена „Схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, ползван в първичното селскостопанско производство, в сила от 18.07.2017г.,   администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието, храните и горите, който съгласно ал.4, утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ, включително на механизма по схемата.

Със заповед № РД09-764 от 10.10.2016 г., издадена от министъра на земеделието и храните, са утвърдени Указания за прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" и методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавната помощ и образец на заявление за държавната помощ, приложени по присъединеното адм.д. № 579/17г.

Нормата на чл.47в, ал.1 от ЗПЗП сочи кумулативно шестте условия, на които следва да отговарят кандидатите за помощта, като изисква също те да са земеделски стопани, вписани в регистъра по чл.7 от ЗПЗП. Според чл.47в, ал.3 от ЗПЗП заявленията и документите се подават в Общинската служба по земеделие по постоянен адрес на ФЛ и ЕТ или по адрес на управление на ЮЛ. А според чл.47б, ал.5, заповедта, т.е. актът, с който се утвърждава уведомлението за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ се издава от министъра на ЗХГ. В т.52 от Указанията, приети от министъра на ЗХГ за прилагане на схемата за процесната държавна помощ е посочено, че видът площите на културите, съответно видът и броят на животните се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по СЕПП и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане на животни.

ІV. По допустимостта на жалбата

Като съобрази гореизложеното от фактическа и правна страна съдът намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена в законоустановния срок от адресата на акта, т.е. от надлежна страна. Оспореният отказ да се признае право на получаване на държавна помощ е изричен, тъй като е обективиран в писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на ОСЗ-Балчик и Контролен лист № 1 от 29.09.2017г. Постановен е в административно производство, установено в чл.47а и сл. от ЗПЗП, в което е определено на какви условия следва да отговаря кандидатът за помощта, какви документи следва да представи и при какви условия се изплаща помощта. Преценката дали кандидатът отговаря на изискванията за допускане на финансовата помощ също е на административния орган. Правоотношението между страните е административноправно, следователно, жалбата е срещу годен за оспорване акт на държавната администрация, имащ всички белези на индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК. Макар и да не е предвидена изрично  възможност за оспорване на заповедите на министъра, с които се определя размерът на индивидуалните помощи за всеки земеделски производител, така и на отказите за отпускане на помощта, по силата на общата клауза за обжалваемост на административните актове, установена в чл.120, ал.2 от Конституцията, съдът приема, че отказът за отпускане на помощта по Глава Четвърта „а“ от ЗПЗП подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Видно от административната преписка на предприятието на едноличния търговец не са дадени указания какви допълнителни документи следва да представи, за да му се признае правото за получаване на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, който това предприятие е закупило през предходната година. С контролния лист и писмото на началника на ОСЗ-Балчик се слага край на започналото производство по разрешаване на процесната държавна помощ за предприятието на едноличния търговец. Затова съдът приема, че с оспорените актове администрацията е формирала окончателен отказ, а не е издала междинен акт в процеса на разрешаване на помощта.

V. Разгледана по същество, жалбата е основателна, тъй като отказът не е постановен от компетентния за това орган.

Съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, Общинските служби по земеделие са длъжни да въведат информацията от представените им заявления съгласно изискванията на системата по чл. 31, ал. 1, да разпечатат попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата да го подадат в съответната териториална структура на Разплащателната агенция.

За заявлението на жалбоподателката на служителите на ОСЗ-Балчик са попълнили контролен лист № 1, в който са посочили, че тя не отговаря на изискванията за кандидатстване, което се установява при въвеждане на данните в ИСАК. Причините за това са посочени в писмения отговор на началника на ОСЗ- Балчик с изх. № АР-16-243/28.09.2017г.  Съдът приема, че с издаването на писмото от 28.09.2017г. началникът на ОСЗ-Балчик е постановил изричен отказ по съществото на искането- да бъде отпусната процесната държавна помощ, уредена в Глава Четвърта „а“ на ЗПЗП, който впоследствие е бил оформен в представения по делото контролен лист № 1.

Видно от съдържанието на чл.47в, ал.3 от ЗПЗП и т.5 от Указания за прилагане на схема за държавна помощ, издадени от министъра на земеделието, храните и горите, общинските служби по земеделие по места нямат предоставена компетентност да постановяват откази като определят кои кандидати отговарят на изискванията за получаване на помощта и кои не. Общинските служби по земеделие само приемат подадените документи. Обстоятелството, че част от данните в заявлението на кандидата се попълват автоматично от софтуер, не означава, че в случаи като процесния, при прехвърляне на предприятие на едноличния търговец, общинската служба по земеделие може да постанови отказ. В Закона за земеделските производители не са уредени правата на предприятието на едноличния търговец при получаване на безвъзмездна финансова помощ, в случаите, когато то се поема от друго физическо лице, поради наследяване или прехвърляне, извършено по реда на чл.60, ал.1-3 от ТЗ. След като тази хипотеза не е намерила своята правна уредба в Закона за подпомагане на земеделските производители, Общинската служба по земеделие е следвало на основание чл.31, ал.2 от АПК, да изпрати искането на компетентният да постанови акта административен орган, който следва да обоснове своето решение по спорния по делото въпрос. След като не е сторила това, ОСЗ-Балчик е постановила нищожен акт.

По силата на чл.47в, ал.1 и чл.47б, ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители министърът на земеделието, храните и горите е администратор на схемата за процесната държавна помощ и той издава заповед, с която определя индивидуалния размер на държавната помощ за всеки земеделски стопанин. Щом министърът на земеделието, храните и горите издава акта с положителното съдържание, то само той е компетентен да постанови отказ.

Настоящият състав на съда намира, че при решаването на спора правоприемник ли е ЕТ „Димитър Диков- М.Д.“ на ЕТ „Димитър Диков“ и какъв е обема на правата на наследеното предприятие при кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ, следва първо да се отговори на въпроса преследва ли се законна цел с различното третиране на правните субекти – земеделски производители, получили УРН, при кандидатстването им за безвъзмездни финансови помощи, само поради правно-организационната им форма, под която осъществяват дейността си.  И второ, непризнаването на извършваната до момента дейност на наследеното предприятие и подадените от него предходни заявления за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и т.н. дали не противоречи на изискването ползувателите на помощта да се определят въз основа на прозрачни и обективни критерии, установено в чл.44, § 2 от Регламент (ЕС) 651/ 2014 на Комисията от 17 юни 2014г.  При отговора следва да се изхожда от легалната дефиниция за „търговско предприятие“, дадена в чл.15, ал.1 от Търговския закон, целите на Закона за подпомагане на земеделските производители, установени в чл.2 и принципите за защита на конкуренцията, недискриминация и равно третиране на стопанските субекти при предоставянето на държавни помощи.

Съгласно чл.31, ал.1 и ал.2 от ЗПЗП, системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистри на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане. (2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа данни за кандидата, неговото стопанство и дейност. Съгласно чл.44, § 2 от 44, § 2 от Регламент (ЕС) 651/ 2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)., бенефициерите на намаленията на данъци се избират въз основа на прозрачни и обективни критерии и заплащат най-малко съответните минимални равнища на данъчно облагане, определени в Директива 2003/96/ЕО. А съгласно чл.15, ал.1 от Търговския закон, предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Изрично възможността за наследяване и прехвърляне на ЕТ е предвидена в закона ( чл.60, ал.2 ТЗ).

В изложените в писмото мотиви, че предприятието на жалбоподателката не отговаря на условието по  чл.47в, ал.1, т.6 от ЗПЗП ( да има валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ ) не се дължи на обстоятелството, че наследеното предприятие с наименование ЕТ“Димитър Диков“ няма валидно заявление за подпомагане по СЕПП, напротив, дължи се на незачитане на предприятието на ЕТ като съвкупност от права, задължение и фактически отношения. Становището, че при наследяване на предприятието на едноличния търговец възниква нов правен субект е правилно по отношение на обстоятелството, че жалбоподателката като физическо лице придобива търговско качество, но е неправилно по отношение на наследеното предприятие на ЕТ „Димитър Диков“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Също както и предприятията, организирани като търговски дружества, предприятието на едноличния търговец представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения по см. на чл.15, ал.1 от Търговския закон и за него е предвидена възможността да може да се прехвърля. Поради неправилно тълкуване и прилагане на закона се оказва, че  промяната на физическите лица, собственици на търговските дружества, която не води до промяна на техния ЕИК и УРН, не би имала значение при разрешаването на тази държавна помощ, докато продължаването на селскостопанската дейност от наследниците на починалия едноличен търговец, ще поради всички неблагоприятни последици за наследеното предприятие, лишавайки го от възможността да кандидатства за помощите и мерките за подпомагане.

Затова настоящия състав на съда счита, че щом промяната на физическите лица, собственици на търговските дружества е ирелевантно обстоятелство за отпускане на процесната помощ, то няма законно основание наследяването на предприятието на ЕТ да поражда пречки за разрешаването на същата помощ. Затова и новопридобитото търговско качество на физическото лице, поело дейността и предприятието на своя праводател, не е обективен критерий, на който трябва да отговарят кандидатите за получаване на помощта по см. на чл.44, § 2 от Регламент (ЕС) 651/ 2014, тъй като това то не би имало значение, ако предприятието, получило УРН бе организирано като търговско дружество -  ЕООД, ООД или АД. Третирането по различен и неблагоприятен начин на предприятията на едноличните търговци, които са основната правно-организационна форма за малкия семеен бизнес, освен че  противоречи на чл.44, § 2 от Регламент (ЕС) 651/ 2014., несъответства и на  целите, заложени в чл.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 По тези съображения и поради липсата на материална компетентност постановеният отказ за отпускане на помощта, обективиран в писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на началника на ОСЗ-Балчик и в издадения на 29.09.2017г. Контролен лист № 1 следва да се обявят за нищожни. На основание чл.173, ал.2 от АПК, административната преписка и искането за разрешаване на помощта по Глава Четвърта „а“ от ЗПЗП следва да се изпрати на компетентния административен органа – министъра на земеделието, храните и горите.

VІ. Разноски

      Жалбоподателят претендира присъждане на направените от него разноски за държавна такса от 50 лв., 3 лв. - банкова такса за плащане на държавната такса и 600 лв. - договорено и платено адвокатско възнаграждение, или разноски в общ размер от 653 лв. Същите му се следват в пълния размер, с оглед резултата от настоящото производство, на основание чл.143, ал.1 от АПК.

Мотивиран така и на основание чл. 172, ал. 2, чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК, Административен съд – Добрич

 

Р   Е  Ш   И  :

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на Общинска служба „Земеделие“-Балчик, представлявана от началника, Д.К.и Контролен лист № 1/ 29.09.2017г., издадени от С.Г.– първи експерт и Д.К.- втори експерт в Общинска служба „Земеделие“ -Балчик по повод заявление с вх. № АР-16-243/ 27.09.2017г., подадено от ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“ с ЕИК 204525727, представляван от М.Д.Д..

 ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на министъра на земеделието, храните и горите за произнасяне в сроковете по чл.57 от АПК по искането на М.Д.Д., в качеството й на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“ с ЕИК 204525727, да й бъде разрешена държавна помощ по Глава Четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители, обективирано в заявление с вх. № АР-16-243/ 27.09.2017г.

  ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие“ - Балчик да заплати на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“, ЕИК 204525727, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Захари Зограф“ № 5, представляван от М.Д.Д. сумата от 653 ( шестотин петдесет и три) лева –разноски по делото за държавна такса, банкова такса за превод и адвокатско възнаграждение.

  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

  РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него, по реда на чл.138 от АПК.                          

 

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: