О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ………….

14.12.2017г., град Добрич

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на четиринадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

като разгледа  докладваното от  председателя  административно дело № 558 по описа на Административен съд гр.Добрич за 2017 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 2265/ 16.10.2017 г. от ЕТ „Тошко Георгиев – Тера – Д.Г.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представляван от Д.Г.Г. срещу Отказ за изплащане на държавна помощ по Заявление за държавна помощ по глава ЧетвъртаА от Закона за подпомагане на земеделските производители с УИН08/60189/0112, обективиран според жалбоподателя в Контролен лист 1, издаден съгласно проверка, извършена от експерти ***и ***– *

С Определение № 310/ 02.11.2017 г. адм. дело № 558/ 2017 г. е обединено с адм. дело № 581/ 2017 г., като е постановено производството да продължи под № 558/ 2017 г.

В придружително писмо към адм. дело № 581/ 2017 г., с което е изпратена жалбата до съда, Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ е посочил чрез процесуалния си представител юрисконсулт *, че не следва като ответник да бъде конституиран нито изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“, нито директорът на съответната Областна дирекция „Земеделие“. Указано е, че заявленията за кандидатстване по процесната помощ се разглеждат от Общинските служби по земеделие, които са структурна единица на МЗХГ и които одобряват или не кандидатите по тази помощ. 

По преписката са липсвали данни да е налице произнасяне на Общинска служба по земеделие. В жалбата жалбоподателят е посочил, че Заявлението му е било подадено до ОС „З“, но не е било ясно до коя от общинските служби. В придружителното писмо към адм. дело № 558/ 2017 г. Директорът на ОД „Земеделие“ посочил, че прилага преписка от ОС „З“ – Добричка, но не е било ясно какво точно е приложила общинската служба и как е било изискано. Липсвали са доказателства в кое землище се намират обработваните от ЗП земеделски земи.

Предвид изложеното съдът е оставил производството по делото без движение, като е указал на жалбоподателя изрично да уточни чий акт обжалва и да посочи пороците на акта, поради които счита, че същият е незаконосъобразен, както и да заяви изрично къде се намират земеделските земи, които обработва и да представи доказателства за това, както и до коя Общинска служба по земеделие е подал Заявление за кандидатстване по процесната помощ, получил ли е отговор от съответната служба и ако да, да представи надлежно заверено копие от същия, както и доказателства кога го е получил.

С молба вх. № 2666/ 04.12.2017 г. жалбоподателят, чрез ***(редовно упълномощена л. 25 от адм. дело № 581/ 2017 г.), в изпълнение Определение № 320/ 20.11.2017 г., получено от жалбоподателя на 27.11.2017 г., заявява отново, че обжалва Контролен лист 1 от 28.09.2017 г. на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция“, като излага доводи за пороци на Контролния лист. Допълва, че Заявлението за държавна помощ е подадено от жалбоподателя до Общинска служба „Земеделие“ – Добричка, която, съгласно чл. 47в, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), е компетентна да приеме заявлението за кандидатстване по процесната помощ. Също така заявява, че не е получавал отговор от Общинска служба „Земеделие“ – Добричка във връзка с подаденото заявление. 

По делото са приложени като доказателства подаденото Заявление с дата 28.09.2017 г. (л. 13 – 16 от адм. д. № 581/ 2017 г.), с опис в табличен вид на фактурите за закупен газьол за периода 01.03.3016 г. до 19.11.2016 г.

С изпращане на преписката ответникът е изпратил и Указания за прилагане на схема за държавна помощ  "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство", Приложение № 1 към Заповед № РД09 – 764/ 10.10.2016 г. (л. 45 – 53)

 Съгласно разпоредбата на чл. 47в, ал. 2 от ЗПЗП  земеделските стопани подават заявление за държавна помощ по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните. Според чл. 47в, ал. 3 от ЗПЗП заявлението се подава в общинската служба по земеделие към областната дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица в срок, определен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактурите за закупен газьол, както и други документи, посочени в указанията по чл. 47а, ал. 4.

Със заповед № РД09 - 764 от 10.10.2016 г., издадена от министъра на земеделието и храните, са утвърдени Указания за прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" и методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавната помощ и образец на заявление за държавната помощ. В т. 5.1 от Указанията, е предвидено, че за участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец в общинската служба по земеделие към Областната дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, в срок, определен със заповед от министъра на земеделието и храните (чл. 47в, ал. 2 от ЗПЗП). Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за закупен газьол и удостоверение за липса на изискуеми публични задължения. При установени технически грешки, същите могат да бъдат коригирани в рамките на периода за прием на заявления, а след приключване на приема, корекции не се допускат. Съгласно т. 5.2 от Указанията, видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. Съобразно чл. 47а, ал. 1 от ЗПЗП в т. 5.4.1. на Указанията е разписано, че Министърът на земеделието и храните е администратор на помощта, а общинските служби по земеделие към Областните дирекции "Земеделие" проверяват и въвеждат в специализиран софтуер сумата от сбора на фактурите за закупено гориво (от описа) за съответната финансова година и броя на видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни.

С разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, е установено задължение за общинските служби по земеделие да въведат информацията от представените им заявления, да разпечатат попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата да го подадат в съответната териториална структура на Разплащателната агенция.

Предоставянето на държавната помощ е обусловено от издаване на заповед от Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ със съдържанието, посочено в нормата на чл. 47б, ал. 5 от ЗПЗП. Въз основа на заповедта и уведомлението Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ съгласно нормата на чл. 47ж от ЗПЗП, след извършване на проверки по реда на Инструкцията по чл. 47д от ЗПЗП и използване, при необходимост, на резултатите от проверките, извършени от Разплащателната агенция по реда на чл. 37 от ЗПЗП.

При така разписаните правила за предоставяне на помощта се налага изводът, че обжалваният акт – Контролен лист 1 е част от процедурата по проверка относно наличие на предпоставките спрямо заявителя за получаване на помощта. В този смисъл не е налице индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. С нормата на чл. 21, ал. 5 от АПК изрично е посочено, че не са индивидуални административни актове волеизявленията и действията на административния орган, които са част от производството по издаване на индивидуални административни актове. С оглед горното оспореният Контролен лист не е индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол, поради което жалбата се явява недопустима. Допустимостта на жалбата се явява абсолютна предпоставка за разглеждане на спора по същество, поради което в случая поради липса на предмет съдът следва да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по делото.

Предвид изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, ІІ едноличен състав

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ производството по жалба вх. № 2265/ 16. 10. 2017 г. на ЕТ „Тошко Георгиев – Тера – Д.Г.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представляван от Д.Г.Г. срещу Контролен лист 1, съдържащ според жалбоподателя отказ за изплащане на държавна помощ по Заявление за държавна помощ по глава ЧетвъртаА от Закона за подпомагане на земеделските производители с УИН08/60189/0112 и издаден съгласно проверка, извършена от експерти ***и ***– *

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2017 г. по описа на Административен съд - Добрич.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: