Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 481/ 30.11.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Добрички административен съд, в публично заседание на четиринадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:    Нели Каменска

                          Милена Георгиева

при участието на секретаря, Стойка Колева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Златко Тодоров, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска к.адм.д.№ 552 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.Б.Д. ***, подадена от адв. В.П. ***, редовно упълномощен, срещу решение № 97/08.08.2017г., постановено по нахд № 160/2017г. по  описа на Районен съд- Каварна, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000138/11.05.2017г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ –Добрич.

В касационната жалба са направени оплаквания за незаконосъобразност на постановеното решение, поради наличие на отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. В съдебно заседание процесуалният представителна касатора конкретно сочи, че е нарушен 28 от ЗАНН, който не би приложен от съда, въпреки наличието на основания за това. Изтъква, че допуснатото нарушение следвало да се квалифицира като маловажно и да не се налага административно наказание. По тези съображения моли наказателното постановление и решението, с което то е потвърдено да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът, Областен отдел „Автомобилна администрация“ представя писмен отговор по касационната жалба, в който изразява становище за нейната неоснователност. Моли решението на районния съд като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Добрич дава заключение за неоснователност на касационната жалба и законосъобразност на постановеното решение, тъй като нарушението било безспорно установено.

Административният съд намира, че касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна при доказана представителна власт и е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, касационната жалбата е неоснователна.

С оспореното решение Районен съд – Каварна е потвърдил наказателно постановление № 28-0000138/11.05.2017г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ –Добрич, с което на А.Б.Д. ***, в качеството му на водач на товарен автомобил, извършващ обществен превоз на товари, е наложено административното наказание глоба от 2 000 лв. за нарушаване на чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. на Министерство на транспорта.

Наказанието е наложено за това, че на 21.04.2017г., около 11,55 часа на главен път от гр.Каварна за гр.Балчик срещу КПП Топола, касаторът е бил спрян за проверка от контролните органи на ОО“АА“-Добрич, при която се установило, че като водач на товарен автомобил марка „МАН“ от категория 3 с прикачено полуремарке от категория О4, за чието управление се изисква категория „С + Е“, извършва обществен превоз на товари по маршрута Каварна-Варна ( в момента на проверката без товар), без да притежава карта за квалификация на водача за съответната категория, издадена по реда на Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредбата). За нарушението е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение № 234610/21.04.2017г., в който водачът на ППС е вписал възражението, че има издадено удостоверение за проведено периодично обучение.

За да постанови този резултат въззивният съд е приел, че е осъществен съставът на административното нарушение и че правилно е привлечена отговорността на водача на превозното средство за превоз на товари. Съдът е изследвал цялостно фактическата обстановка, във връзка с което е направил законосъобразни правни изводи, които се споделят от настоящата касационна инстанция. Обсъден приложимият закон и е направен изводът, че събраните по делото доказателства, писмени и гласни, установяват законосъобразността на издаденото наказателно постановление, т.е. че при издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения и че има извършено нарушение на чл.2, ал.1 от Наредбата, обявено за наказуемо то чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози. Извършвайки проверка за законосъобразност на наложеното административно наказание, съдът е приел, че размерът на глобата е фиксиран в закона, поради което санкцията е правилно определена.

Решението е правилно и подробно аргументирано и при постановяването му не са допуснати нарушения на материалния закон.

Съгласно чл.2, ал.1 от Наредбата, водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача. Според ал.2, министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача (приложение № 1) на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2), удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача.

Възражението, че съдът е следвало да приложи чл.28, б.“а“ от ЗАНН като квалифицира деянието като маловажен случай на административно нарушение и съответно да отмени наказателното постановление, не се споделя. Действително касаторът се е снабдил с удостоверение за професионална компетентност, видно от представеното по делото с № 114-000282/20.06.2016г., но според цитираните по-горе разпоредби документът, с който се удостоверява на цялата територия на Европейския съюз професионалната компетентност на водача е картата за квалификация, а не удостоверението са преминато периодично обучение.

Случаят не е маловажен, тъй като от момента на издаване на удостоверението 20.06.2016г. до момента на проверката 21.04.2017г. водачът на товарния автомобил е бездействал, не е предприел действия да се снабди със задължителната карта за квалификация. Затова правилно районният съд е изключил възможността за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

По тези съображения настоящата касационна инстанция счита, че постановеното решение е правилно и законосъобразно, съобразено с материално-правните норми и не са налице касационните основания за отмяната му. Водим от горното, Административен съд – Добрич

 

                                   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97/08.08.2017г., постановено по нахд № 160/2017г. по  описа на Районен съд - Каварна.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: