Р Е Ш Е Н И Е

 

  485

04.12.2017 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на седми ноември две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:               ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                                             СИЛВИЯ САНДЕВА         

 

при секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и с участието на прокурора НАТАЛИЯ СТАНЧЕВА изслуша докладваното от председателя КАНД № 551/ 2017 год.

Производството е по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба вх. № 2229/ 10.10.2017 г. на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, подадена чрез Директора ******, срещу решение № 102/08.09.2017г. по нахд № 437/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № В-0042572/ 07.11.2016г. на Директора на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище в гр. Варна, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което за нарушение на чл. 9, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 198 от същия закон на „******“ ЕООД гр. Балчик, представлявано от Д.Т.Т., е наложена имуществена санкция от 300 лв. (триста лева)

С жалбата се настоява да бъде отменено първоинстанционното решение, като бъде постановено решение по същество на спора, с което да бъде потвърдено изцяло издаденото от Директора на КЗП – РД – Варна НП № В – 0042572/ 07.11.2016 г. Според касатора Решението на БРС е постановено в противоречие със закона, при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми, в противоречие със събраните по делото доказателства. Той счита, че допуснатата в АУАН техническа грешка при изписване на фактическата обстановка, изразяваща се в изпускане на текста „но без информация“, не е попречила нарушението да бъде индивидуализирано в степен, позволяваща на въззивника да разбере за какво е наказан и срещу какво да се защитава. Изтъква, че се касае за първо нарушение, но същото не може да бъде прието за маловажно.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по касационната жалба.

Ответникът, „******“ ЕООД гр. Балчик, представляван от управителя Д.Т.Т., в съдебно заседание, редовно призован, не се представлява. Представя писмено становище вх. № 2442/ 06.11.2017 г., с което оспорва касационната жалба, като сочи, че решението на БРС е правилно и законосъобразно и моли то да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич дава заключение, че постановеният от БРС съдебен акт е правилен и подробно мотивиран, поради което жалбата като неоснователна следва да се отхвърли и да бъде потвърдено първоинстанционното решение.

Административен съд - Добрич, при преценка на допустимостта на жалбата и след като извърши касационна проверка на обжалваното решение, с оглед наведените с жалбата касационни основания и правомощията си по чл. 218, ал. 2 от АПК, установи следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Дружеството е санкционирано по реда на чл. 198 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) за това, че при направена проверка на 29.08.2016 г., в гр. Балчик, обл. Добрич, алея Дамба, в обект – магазин „Българска роза“, е установено, че „******“ ЕООД извършва търговска дейност в обекта, като предлага за продажба масова бижутерия, запалки, сувенири и подаръци, дрехи – детски, дамски и мъжки, парфюмерия и козметика, магнити и др. промишлени стоки. В момента на проверката обектът работи и има ЕКАФП. При описание на фактическата обстановка е записано, че с етикети с обявени цени в български лева за производител, вносител, вид на стоката и съществени характеристики са следните стоки – запалки с необичаен външен вид – запалки във форма на правоъгълник, с изображение на тесте карти, с обявена цена 5.00 лв., налично количество 13бр.; запалки във форма на правоъгълник с изображение на марка алкохол(уиски и водка) с обявена цена 6.90 лв. – налично количество 12 бр. След така представеното описание е записан изводът, че дружеството не е изпълнило административното си задължение да предлага за продажба в търговския обект стоки с информация на български език, чрез етикети за производител, вносител, вид на стоката и съществени характеристики, с което е нарушил разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. Добавено е, че нарушението е извършено на 29.08.2016 г. , както и че изложеното се потвърждава от КП № К – 0232826/ 29.08.2016 г., АУАН № К – 0042572/ 09.09.2016 г., Протокол за вземане на проби. АНО е отбелязал, че по АУАН е направено възражение, което не приема, тъй като нарушението е доказано по безспорен начин.  

Съдът е приел жалбата за допустима, като подадена в срок от наказаното лице. Направил е правилен извод, че НП е издадено от компетентен орган.

За да отмени наказателното постановление (НП), се е позовал на несъответствие между описаното в КП, АУАН и НП. Посочил е, че е налице противоречие относно „липсата или наличието на информация за производител, вносител, вид на стоката на български език“. От събраните писмени и гласни доказателства е стигнал до заключение, че при издаване на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като не е било посочено първоначално, че липсва информация на български език, а след това е залепено „розово листче“, на което е записано „… но без информация на български език“, с което формата и съдържанието на АУАН са променени чрез допълнително залепеното листче.

На следващо място е изтъкнал, че разпоредбата на чл. 9 от ЗЗП касае неизпълнение на задължения при наличието на две хипотези. Обърнал е внимание, че ал. 2, на чл. 9 от ЗЗП се отнася за реквизитите от етикета на български език, при което предполага да има етикет на български език, но да липсва някой от изискуемите по закона реквизити. 

Настоящият състав изцяло споделя изводите на БРС.

На първо място, са нарушени нормите на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН и чл. 41 от ЗАНН. Цитираните разпоредби изискват непосредствено при установяване на нарушението да бъде издаден АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите на нарушението. Съставянето на акта за административно нарушение има за цел да  свидетелства  за извършеното нарушение, да  отправи обвинение за извършено нарушение и да сезира наказващия орган да наложи санкция. Такива функции констативният протокол няма. В случая, макар че не е имало никакви пречки АУАН да бъде съставен в деня на проверката, вместо АУАН контролните органи съставили констативен протокол. Проверката е извършена от трима служители на КЗП-РД Варна, присъствал е управителят на дружеството, Д.Т., тъй като тя е подписала констативния протокол от 29.08.2016 г. Не е била налице хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН за по - късното съставяне на акта, тъй като нарушителят е бил известен в момента на проверката.

Самото нарушение е констатирано по - късно, едва на 09.09.2016 г. със съставянето на  АУАН. В АУАН са записани само положителни факти за търговеца, сочещи на изпълнение на задълженията му по ЗЗП. Същевременно е сторен извод за неизпълнение на задължението да предлага за продажба стоки с информация на български език чрез етикети за производител, вносител, вид на стоката и съществени характеристики, с което е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП. В началото на втори абзац на стр. втора от АУАН е залепено розово листче, на което с химикал е изписано „но без информация на български език за …“.

По делото е приложено Възражение от търговеца срещу АУАН, депозирано в тридневния срок по ЗАНН, с което е оспорена фактическата обстановка и е направено оплакване, че нарушенията, заради които е подведено дружеството под административнонаказателна отговорност, са абсолютно неясно описани и в пълно противоречие помежду си.

АНО е издал НП, в което не е обсъдил въобще представеното възражение и доводите в него, като се е задоволил да напише, че не приема възражението, защото нарушението било доказано по безспорен начин. Формалният подход към фактическата обстановка и издадените във връзка с нея доказателства – АУАН и КП е довел АНО до изготвяне на НП, което по никакъв начин не удостоверява извършено нарушение.

Прочитът на самото НП относно фактическата обстановка, сочи, че в него липсват фактически обстоятелства, свързани с извършено от търговеца нарушение, както и конкретните реквизити на деянието. За посочените в НП запалки с описание на външния им вид, АНО не е указал да има липса на информация на български език, а впоследствие е сторил извод за това.

Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от ЗЗП гласи: „Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването ѝ и, ако е необходимо, указания за употреба.“ С оглед съдържанието на тази разпоредба, деянието не може да се подведе под нея, още повече, че в НП се сочи, че етикетите съдържат такава информация. Изискването етикетите да бъдат на български език е в текста на чл. 9, ал. 1 от ЗЗП, но такова обвинение липсва спрямо наказаното лице, поради което правилно БРС е отменил и с оглед на това НП.

 

 

 

Предвид изложеното, касационната инстанция намира жалбата за неоснователна, а решението на Районен съд -  Балчик - за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във вр.с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен съд - Добрич, Първи касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

           

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 102/08.09.2017 г. по нахд № 437/2016 г. по описа на РС - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № В-0042572/ 07.11.2016 г. на Директора на КЗП - РД за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, със седалище в гр. Варна, към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: