Р Е Ш Е Н И Е

 

№………………

 град Добрич,…………….

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и седемнадесета година, ІІ касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                     МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от М.Георгиева к.а.н.д № 546/ 2017 год. по описа на АдмС и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

           Образувано е по касационна жалба от Областен отдел “Автомобилна администрация” - гр. Добрич, срещу Решение № 321/ 14.08.2017 год. по н.а.х.д № 693/2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич. С отмененото наказателно постановление, на „ Ропотамо Транс“ ЕООД с Булстат 203528617 в качеството на фирма – превозвач,за нарушение  на чл.57, ал.6,т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС, на основание чл.105,ал.1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв. /двеста лева/ .

           Според касатора, в решението си Районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Изразява несъгласие с твърдението на съда,че нито в акта, нито в постановлението е описано времето и мястото на извършване на нарушението и доказателствата,които го потвърждават.Настоява,че описаното в акта и постановлението МПС марка „Волво“, с рег.№ В 4359 ВВ е вписано в списъка към лиценза на фирма „Ропотамо Травс“ ЕООД,притежаващ лиценз № 13402 следователно,на основание чл.57,ал.3 от Наредба №11 на МТИТС, фирмата превозвач е длъжна да осигури необходимите документи, изискуеми по тази наредба. Счита за безспорно установено,че за този автомобил не е издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност,а превозвача е извършил превоз с него в нарушение на изискванията на чл.57,ал.6,т.1 от Наредба №11 на МТИТС. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно и да бъде потвърдено НП.

          Ответникът, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание. Депозира писмено становище,в което настоява да се потвърди решението на първоинстанционния съд и да бъде оставена касационната жалба без уважение.

Представителят на ДОП счита подадената жалба за неоснователна.          

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна. 

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, с което на „ Ропотамо Транс“ ЕООД с Булстат 203528617 в качеството на фирма – превозвач, за нарушение на чл.57,ал.6,т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС, на основание чл.105,ал.1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв. Имуществената санкция е наложена за това, че: на 20.12.2016 година, около 16.00 часа, в сградата на ОО“АА“ в гр. Добрич, бул.“25 Септември“ № 8 , при извършена документална проверка на „ Ропотамо Транс“ ЕООД, притежаващ лиценз № 13402 за международен автомобилен превоз на товари, и след направена справка в информационната система „Прегледи“, е констатирано, че фирмата превозвач в качеството си на юридическо лице е допуснала извършването на превоз на товари с МПС марка „Волво“, с рег.№ В 4359 ВВ (видно от CMR от 07.06.3016г.) за което няма издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. За превозното средство има издаден знак за първоначален преглед, валиден до 18.05.2016г.

Съдът е приел, че фактическата обстановка е такава, каквато е описана в АУАН и НП. Цитирал е разпоредбата на чл.2,ал.1 от Наредба №11 от 31. 10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.Цитирал е и сочената за нарушена разпоредба на чл.57,ал.6,т.1 от Наредбата съгласно която, лицето по чл.2,ал.1 извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства,на които е извършен предпътен преглед за техническа изправност и за които има издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Предвид текста на нормата съдът е коментирал,че за да бъде ангажирана отговорността на превозвача, трябва да е установено,че на конкретно определена дата ,или период и конкретно определено място или територия той е извършил международен превоз на пътници или товари с МПС, за което няма издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата му изправност. В конкретния случай съдът е приел,че нито в акта,нито в постановлението са посочени времето и мястото на извършване на нарушението,както и доказателствата,които го потвърждават. Според съда, посоченото в скоби (видно от CMR от 07.06.3016г.) в НП,не променя факта,че липсва точно и ясно описание на нарушението, което е задължителен реквизит от съдържанието на акта и НП. С оглед това обстоятелство съдът е приел, че липсва извършено нарушение и е отменил изцяло наказателното постановление.

Касационният състав не споделя изводите на решаващия съд и постановения от него краен резултат.

           Съгласно цитираната в наказателното постановление нарушена норма на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г., за международен автомобилен превоз на пътници и товари лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. По делото е представен знак за първоначален технически преглед за автомобил с рег.№ В 4359 ВВ,марка Волво от 18.05.2015г., с валидност до 18.05.  2016г. Представеното към преписката и описано в постановлението CMR е от 07. 06.2016г. т.е., на тази дата е извършен превоз, след като валидността на представен знак за първоначален технически преглед е изтекла.Точно и ясно в CMR е описано,че посоката на превоза е от Франция до Англия.Превозът е извършен от 07.06.2016г. до 10.06.2016г., като за дата на нарушението е приета от АНО 07.06.2016г., датата на издаване на CMR.Следва да се отбележи,че относно процесното CMR показанията на разпитаните свидетели  са еднопосочни и непротиворечиви. Вярно е,че в самото постановление не е посочено,че дата на нарушението е 07.06.2016г., но ясно е посочен документа от който тази дата е установена,а този документ е неразделна част от административнонаказателната преписка.На следващо място, този документ произлиза от санкционираното дружество,чийто представител е бил напълно наясно относно датата на превоза, както и това,че към тази дата е бил в нарушение, относно липсата на проверка за техническа изправност на МПС. Дори и да приемем,че в самото постановление е следвало да се посочи датата на извършване на нарушението директно,а не чрез доказващ документ, то това не променя фактическата обстановка,описана в постановлението, нито факта, че визираното в нея нарушение е извършено.Касационната инстанция прецени, че наказателното постановление съдържа всички изискуеми по ЗАНН реквизити. Нарушението е описано точно и  ясно,без да създава неяснота за нарушителя в какво точно е обвинен. В тази връзка, касационната инстанция не споделя приетото от решаващия съд,че нито в акта,нито в постановлението са посочени времето и мястото на извършване на нарушението,както и доказателствата,които го потвърждават.Както вече се каза, сочената за нарушена норма вменява задължение на лицето по чл. 2, ал. 1 да извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Такова по делото не е представено,а представеното, е било невалидно към дата на процесния превоз. Представляващият дружеството, е подписал АУАН без възражения.Описаната в него и постановлението обстановка  не  въвежда неяснота относно извършеното нарушение и не нарушава правото на защита на санкционираното юридическо лице, което с факта на оспорване на наказателното постановление по съдебен ред е осъществило в пълен обем правото си на защита.

          Предвид изложеното,касационният състав преценява,че решението е постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено,а спорът да бъде решен по същество.

          Административният съд не констатира различия при описание на нарушението в АУАН и издаденото въз основа на него НП. И в двата акта е описана една и съща фактическа обстановка, която се потвърждава от събраните във въззивното производство  доказателства.При установяване на нарушението и издаване на НП  не са налице съществени нарушения на производствените  правила. Нарушението, за което на „ Ропотамо Транс“ ЕООД е наложена имуществена санкция е безспорно доказано, а  наложеното от административно наказващия орган наказание е законосъобразно определено и  отговаря на целта на закона, да се въздейства възпитателно и предупредително и върху останалите граждани. Като е отменил наказателното постановление,въззивният съд е допуснал нарушение на закона,с оглед на което постановеното от него решение следва да бъде отменено.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 1 АПК,

                                             

Р   Е   Ш   И  :

           

ОТМЕНЯ  Решение № 321/ 14.08.2017 год. по н.а.х.д № 693/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, като вместо това

ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000011/ 24.01.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, с което на „ Ропотамо Транс“ ЕООД,Булстат 203528617,представлявано от Виктория Ванкова Чотева-Манева, ЕГН **********,в качеството на юридическо лице(фирма-превозвач), за нарушение на чл.57,ал.6,т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на МТС, на основание чл.105,ал.1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв. /двеста лева/ .

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: