Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

№……………/19.10.2017 год., гр.Добрич

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Добрич, в закрито съдебно заседание, на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

при участието на секретар - протоколиста ................. и прокурора ..................., като разгледа докладваното от председателя административно дело № 542 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 306 във връзка с чл. 304 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по молба вх. № 2142/28.09.2017 г. на Административен съд – Добрич, подадена от П.Е.Ц.,*** за налагане на административно наказание на длъжностното лице по гражданското състояние Снежана Иванова Иванова – служител в Дирекция „ГРОН“ при община град Добрич за неизпълнение на произтичащите от влязлото в сила съдебно решение по адм. дело № 116/2017 г. задължения.

Подателят твърди, че след постановено решение № 267/ 14.06.2017 г. по АД 116/ 2017 г., влязло в сила през месец юли 2017 г., е било изпълнено решението на съда, но частично. До настоящия момент не му е предоставена исканата информация за роднини от № 15 до 43 от подаденото до директора на ГРОН при община град Добрич заявление. Иска да бъде задължено длъжностното лице да предостави исканата информация и да му бъде наложено наказание за неизпълнение по смисъла на чл. 304, ал. 1 от АПК.

На основание чл. 306, ал. 3 от АПК с Разпореждане № 1299/ 03.10.2017 г. препис от молба вх. № 2142/28.09.2017 г. на Административен съд – Добрич, подадена от П.Е.Ц., с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК, е изпратен на длъжностното лице по гражданското състояние Снежана Иванова Иванова – служител в Дирекция ГРОН при община град Добрич, като е дадена възможност на същото в 14 – дневен срок от получаване на съобщението да даде писмени обяснения във връзка с изпълнение на съдебното решение и да посочи доказателства.

С писмо изх. № 94П – 00 – 382#3/ 16.10.2017 г. в законоустановения 14 - дневен срок длъжностното лице по гражданското състояние е представило отговор по молбата. Длъжностното лице описва цялата фактическа обстановка от подаване на искането на П.Ц. на 14.09.2016 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението до 19.08.2017 г. включително, когато е изпратено писмото до община Шабла, за изпращането на което е уведомен молителят по имейл. Настоява, че предвид описаните действия от страна на длъжностното лице по гражданското състояние, не е налице неизпълнение на влязлото в сила решение и респективно не са налице предпоставките за ангажиране отговорността по чл. 304 от АПК. Моли да бъде отхвърлена молбата като неоснователна. Към отговора са приложени доказателства в подкрепа на същия, а именно: искане с вх. № 94П-00-382/14.09.2016 г. с приложени: списък на роднини; имейл до г-н П.Ц. ***, дирекция „ГРОН"; удостоверение  за   наследници   на   М.С.П.с   рег.   № 65/28.06.2016 год.; копие от Акт за смърт наС.П.С.; писмо на Община град Добрич с рег. № 94П-00-382/10.10.2016 год. до Комисия за защита на личните данни с копие до П.Е.Ц.; становище   на   Комисията   за   защита   на   личните   данни   с   рег.      П-7348/14.10.2016 год., гр. София, 31.01.2017 год.; писмо на Община град Добрич с рег. № 10-06-20/28.09.2016 год. до кметство село Пролез с копие до Община Шабла; писмо на Кметство село Пролез с изх. № 49-1/07.10.2016 год.; писмо на Община град Добрич с рег. № 10-06-24/19.08.2017 год. до Община град Шабла; писмо на Община Шабла с изх. № АУГ-387-1/25.08.2017 год. с: удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.К. - изх. № АУГ 387-1/ 23.08.2017 год.; удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на С.П.С.- изх. № АУГ 387-2/ 25.08.2017 год.; удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на С.С.П.- изх. № АУГ 387-3/ 25.08.2017 год.

Съдът, като взе предвид съображенията, изложени в искането и в постъпилия отговор, събраните доказателства, намира за установено следното:

          Административно дело № 116/ 2017 г. по описа на Административен съд – Добрич е образувано по жалба на П.Е.Ц. ЕГН ********** *** срещу удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П.с изх. № 94П-00-382/15.02.2017г., издадено от длъжностно лице по гражданско състояние, старши експерт в Дирекция “ГРОН” при община Добрич, обективиращо отказ по заявление с вх. № 94П-00-382/14.09.2016г. Производството по делото е приключило с влязло в сила на 14.07.2017 г. съдебно решение № 267 от 14.06.2017 г., с което е отменен обективираният в удостоверение за съпруг/а и родствени връзки с изх. № 94П-00-382/15.02.2017г., издадено от длъжностно лице по гражданско състояние, старши експерт в Дирекция “ГРОН” при община Добрич – Снежана Иванова, отказ по заявление с вх. № 94П-00-382/14.09.2016г., подадено от П.Е.Ц. *** с ЕГН **********, с искане за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на М.С.П.с включване на роднини по права и съребрена линия до шеста степен, като е изпратена преписка на длъжностното лице по гражданското състояние при община – Добрич за ново произнасяне по искането при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението.                

В съдебното решение не е указан изрично срок за новото произнасяне.

На 15.08.2017 г., видно от приложената към настоящата молба разпечатка, молителят е изпратил писмо по имейл до юрисконсулта  на община град Добрич – Росица Маркова, с копие до Директора на Дирекция „ГРОН“ и Секретаря на община град Добрич, с което настоява да получи официален отговор по изпълнение на съдебното решение. На 18.08.2017 г. също по имейл Директорът на Дирекция „ГРОН“ към община град Добрич отговаря на молителя, че е изпратено писмо до община Шабла във връзка с удостоверението за родствени връзки на М.П..

С оглед на гореизложеното могат да се направят следните правни изводи:

На първо място настоящият съдебен състав счита, че така подадената молба е допустима, тъй като молителят отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1 от АПК. Неговите права и законни интереси биха били засегнати от неизпълнение на съдебното решение съгласно указанията на съда за ново произнасяне.

Разгледана по същество, молбата обаче се явява неоснователна.

По смисъла на чл. 57, ал. 1 от АПК срокът за произнасяне на длъжностното лице е 14 – дневен, а съобразно чл. 57, ал. 4 от АПК длъжностното лице се произнася незабавно, но не по-късно от 7 дни, по преписките, които могат да бъдат разгледани на основата на доказателства, представени заедно с искането или предложението за започване на производството, или от друг административен орган, при който те са налични, или на основата на общоизвестни факти, служебно известни факти или законови презумпции. Наличната информация на хартиен носител при другия орган се предоставя в тридневен срок от поискването ѝ, като срокът за произнасяне тече от датата на получаване на информацията. В случая, видно от писмо изх. № 586/ 17.07.2017 г. на Административен съд – Добрич по АД 116/ 2017 г., приложено към настоящото дело като доказателство, преписката е получена от експерт в Дирекция „ГРОН“ при община град Добрич на 18.07.2017 г. Няма данни кога този експерт е предал преписката на конкретното длъжностно лице по гражданското състояние, постановило отказа и в този смисъл отговорно за изпълнение на съдебното решение, с което същият е отменен. Налага се изводът, че уведомяването е станало, след като молителят е изпратил имейл на 15.08.2017 г., тъй като непосредствено след това, на 19.08.2017 г., е изпратено писмо до Кмета на община Шабла с искане за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението по отношение на М.С.К., С.С.П. (майка на М.П.) и С.П.С.(баща на М.П.)

С изх. № АУГ – 387 – 1/ 25.08.2017 г. Кметът на община Шабла е изпратил до Директора на Дирекция „ГРОН“ при община Град Добрич удостоверение за съпруг и родствени връзки до пета степен по права и съребрена линия по отношение трите лица. Липсва изявление на Кмета на община Шабла защо удостоверението е за роднини до пета степен по права и съреберена линия, след като указанията са за издаване на такова до шеста степен. Кога е било уведомено конкретното длъжностно лице за полученото писмо няма информация отново. В отговора до съда длъжностното лице сочи, че сред получените от община Шабла документи липсва вписване за  родственици от № 15 до № 43 по заявлението, поради което не може да изпълни исканата услуга.

С оглед изложеното съдът приема следното:

По влязлото в сила съдебно решение са предприети действия от страна на Дирекция „ГРОН“ при община град Добрич. Предвид липсата на информация кога конкретното длъжностно лице е било уведомявано, то на същото не може да се вмени виновно поведение. Освен това, от представените доказателства от община Шабла се установява, че липсват данни за исканите лица, но пък не са налице доказателства да има произнасяне на длъжностното лице след получаване на отговора от община Шабла. В този смисъл следва конкретното длъжностно лице да изпълни своето задължение и да обективира мотивирано произнасяне в изпълнение на влязлото в сила съдебно решение, като стори това в срока по чл. 57, ал. 4 от АПК. В случай че това произнасяне е отказ поради липса на данни от регистъра, то да укаже изрично това и да уведоми надлежно молителя, за да може последният да предприеме действия в защита на своите права и законни интереси.

При тази фактическа обстановка не са налице предпоставките по смисъла на чл. 304, ал. 1 АПК за налагане на глоба на длъжностното лице по гражданското състояние – Снежана Иванова при Дирекция „ГРОН“ на община град Добрич, в какъвто смисъл е сезиран съдът, тъй като от събраните доказателства не се установява виновно неизпълнение на задълженията му.

Молбата се явява неоснователна, поради което и на основание чл. 306, ал. 2 АПК, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 2142/28.09.2017 г. на Административен съд – Добрич, подадена от П.Е.Ц.,*** за налагане на административно наказание на длъжностното лице по гражданското състояние Снежана Иванова Иванова – служител в Дирекция ГРОН при община град Добрич за неизпълнение на произтичащите от влязлото в сила съдебно решение по адм. дело № 116/2017 г. задължения.

Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на страните по делото, като по отношение длъжностното лице по гражданското състояние Разпореждането да се връчи лично на длъжностното лице Снежана Иванова.

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: