Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 415/27.10.2017 г.,  град Добрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, І касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                          СИЛВИЯ САНДЕВА  

 

        При участието на прокурора СВИЛЕНА КОСТОВА и секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА разгледа докладваното от председателя КАНД № 539/ 2017 год. по описа на АдмС - Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 2123/ 26.09.2017 г. от РУ „Полиция“ град Тервел при ОДМВР Добрич, представлявано от Красимир Георгиев Керанов – Началник, срещу Решение № 28/ 21.07.2017 г. по НАХД  № 71/ 2017 год. по описа на Районен съд – Тервел.

Касаторът прави оплакване, че Решението е необосновано и издадено в нарушение на закона. Настоява, че съдът е тълкувал и приложил неправилно закона, като самото Решение е формално и немотивирано. Изтъква, че съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Същевременно обръща внимание, че между АУАН и НП няма противоречие, а само в НП не са пренесени номерата на техническото средство и талона за медицинско изследване, което по никакъв начин не нарушава правата на наказаното лице и не пречи на съда да е наясно за какво става на въпрос. По отношение липсата на становище от АНО за това може ли случаят да се приеме за маловажен, сочи, че се касае за употреба на алкохол и управление на МПС след това, които нарушения са с висока степен на обществена опасност, поради което въобще не е необходимо да се произнася в тази насока. Прави възражение и по срочността на въззивната жалба, като настоява, че същата е просрочена и РС е разгледал една недопустима жалба. Иска да бъде отменено обжалваното Решение и да бъде потвърдено НП изцяло. 

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява не се представлява.  Не изразява становище по касационната жалба.

Ответникът – А.П.И., редовно призован, не се явява, не се представлява. По делото е постъпил писмен отговор по касационната жалба чрез процесуалния представител на ответника по нея - адв. М.П., който изразява становище, че жалбата е неоснователна и излага доводи в тази насока. На първо място, настоява, че жалбата до РС – Тервел е подадена в срок по пощата, а именно на 17.05.2017 г. На следващо място, представя своите доводи по основателността на жалбата и иска да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено първоинстанционното съдебно решение.

Представителят на ОП - Добрич дава заключение, че жалбата е основателна, а Решението на РС – Тервел е неправилно. Посочените нарушения не са от категорията на съществените.

        Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и при служебната проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна.

         На първо място, настоящият състав следва да отбележи по възражението за просроченост на въззивната жалба, че същото е неоснователно. В първоинстанционното производство е приложен пликът, с който е получана жалбата, от печата върху който се установява, че е изпратена жалбата чрез „Български пощи“ на 17.05.2017 г. НП е връчено на 10.05.2017 г., както сочи и касаторът. С оглед обстоятелството, че жалбата е изпратена по пощата на 17.05.2017 г., т.е. в седемдневния срок по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, същата не е просрочена.

         По същество на касационната жалба: 

С обжалваното решение районният съд е отменил изцяло Наказателно постановление № 17-0355-000149 от 05.05.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ – Тервел, с което на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено на А.П.И. административно наказание „глоба“ в размер съответно на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП.

Видно от описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, лицето е наказано, за това че на 27.04.2017 г., в 21:55 часа, в с. Безмер, общ. Тервел, на ул. Първа – в посока с. Гуслар, до дом № 74, като водач на лек автомобил – Пежо 309, с рег. № ****, управлява МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта, измерена в издишания от водача въздух 0.89 на хиляда (промила), установена с техническо средство Алкотест 7410. Отбелязано е, че е издаден талон за медицинско изследване. АНО е квалифицирал деянието като нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, като текстово е изписал нормата, каквато е в закона, а именно, че водачът управлява МПС, трамвай или самоходна машина под въздействието на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда включително.

Пред РС – Тервел водачът обжалва изцяло Наказателното постановление. Настоява, че НП е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, както и че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. С въззивната жалба се прави оплакване, че НП страда от съществени пороци, касаещи задължителното му съдържание, поради което е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Допълва, че не е обсъдено и приложението на чл. 28 от ЗАНН.

РС е разгледал жалбата, приел е фактическата обстановка такава, каквато е описана в АУАН и НП на база събраните по делото писмени и гласни доказателства. Посочил е, че деянието е квалифицирано правилно, но фактическата обстановка, описана в АУАН не е пренесена в пълнота в НП. В тази връзка, за да отмени НП, съдът е счел, че при съставянето на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Счел е, че неотразяването в НП на номера на техническото средство и номера на талона за медицинско изследване представлява съществено процесуално нарушение, тъй като накърнява правото на защита на наказаното лице. 

Настоящият състав не споделя изводите на съда, че е нарушено правото на защита поради незаписване на номера на техническото средство и номера на талона за медицинско изследване в НП, както и че нарушението било описано схематично. Настоящият състав не споделя и извода, че необсъждането на приложението на чл. 28 от ЗАНН представлява основание за отмяна на НП поради противоречие според РС с ТР № 1 от 12.12.2007 г. по т.н.д. № 1/ 2007 г., ОСНК на ВКС. Съображенията за това са следните:

АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в кръга на техните правомощия, при спазване на изискуемите срокове и предпоставки, като надлежно са връчени на водача на автомобила.

На следващо място, фактическата обстановка е възприета правилно и съответства на събраните по делото доказателства и описаното в АУАН и НП.

Правилно съдът е счел, че деянието е квалифицирано в съответствие със закона.

В АУАН надлежно са посочени и номерът на техническото средство, и номерът на талона за медицинско изследване. Това дава възможност те да бъдат проверени, включително да се извърши проверка за годността на техническото средство, а по отношение талона да се сравни с приетия по делото. Липсата на отразяване в НП не сочи на противоречие и по никакъв начин не накърнява правото на защита на наказаното лице. Фактическата обстановка е ясно и точно описана и дава категорична представа за извършеното нарушение. Да се приеме липсата на тези номера за съществено процесуално нарушение противоречи както на съдебната практика, така и на смисъла на закона и представлява превратно тълкуване на същия.

Следващото основание за отмяна на НП е необсъждането от АНО на приложението на чл. 28 ЗАНН. Последното обаче не представлява съществено процесуално нарушение, още по – малко противоречи на тълкувателното решение на ВКС, цитирано в съдебното решение на РС – Тервел, на което се е позовал съдът. Предмет на тълкувателното производство е било искане на Министъра на правосъдието на Република България, на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1 и чл. 126, ал. 1 от Закона за съдебната власт, до Общото събрание на наказателната колегия във Върховния касационен съд да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса: дали преценката за "маловажност" на случая по чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е по целесъобразност или по законосъобразност и дали съдът има правомощие да осъществява контрол върху тази преценка. С ТР ВКС се е произнесъл в следния смисъл, а именно:

Административнонаказателният процес е строго нормирана дейност, при която за извършено административно нарушение се налага съответно наказание, а прилагането на санкцията на административнонаказателната норма, във всички случаи, е въпрос само на законосъобразност и никога на целесъобразност. Общото понятие на административното нарушение се съдържа в чл. 6 ЗАНН. В чл. 28 и чл. 39, ал. 1 ЗАНН, законът си служи още с понятията "маловажни" и "явно маловажни" нарушения. При извършване на преценка дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи "маловажните" случаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати от чл. 6 ЗАНН. Когато деянието представлява "маловажен" случай на административно нарушение, той следва да приложи чл. 28 ЗАНН. Прилагайки тази разпоредба, наказващият орган всъщност освобождава от административнонаказателна отговорност, а това освобождаване не може да почива на преценка по целесъобразност.“

В тази връзка ВКС изрично е отбелязал, че преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол, като в обхвата му се включва и проверката за законосъобразност на преценката по чл. 28 ЗАНН. Ако съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. За да стигне до тези изводи, ВКС се е позовал и на практиката на Европейския съд по правата на човека по приложението на чл. 6, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според която съдът не може да бъде ограничаван в своята юрисдикция, когато решава правния спор. Съдът не може да бъде обвързан от решението на административен орган и не може да бъде възпрепятстван в правомощията си да проучи в пълнота фактите, релевантни за спора, с който е сезиран.

В случая ТРС е изтълкувал превратно ТР на ВКС и го е приложил съобразно това тълкуване, без да съобрази предмета на тълкуване, неговите цели и резултат, че преценката се прави само по законосъобразност, а не по целесъобразност. В случая не са налице предпоставките за маловажен случай. Нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин, а деянието е с особено висока степен на обществена опасност, поради което правилно не е била приложена разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН от АНО.

Предвид изложеното касационната жалба се явява напълно основателна, а Решението на ТРС - неправилно, поради което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП.

Воден от горното, Административен съд - Добрич, на основание чл. 221, ал. 2, предл. второ от АПК, І касационен състав

                             Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ  Решение № 28/ 21.07.2017 г. по НАХД  № 71/ 2017 год. по описа на Районен съд – Тервел, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0355-000149 от 05.05.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ – Тервел, като вместо това

ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0355-000149 от 05.05.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ – Тервел, с което на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП на А.П.И., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: