П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 06.11.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на шести ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА сложи за разглеждане адм. дело № 538 по описа за 2017 година, докладвано от председателя.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: „АГРОДЕС АА" ООД, редовно призовано, представлява се от АДВОКАТ Г. А., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ редовно призован, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ ДЕСИСЛАВА АШИКОВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

                   АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. АШИКОВА: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки задаване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Производството по делото е образувано по жалба на „АГРОДЕС АА" ООД срещу заповед №03-РД-3000 от 25.8.17г. на изп. директор на ДФ „Земеделие”, в частта на постановения с него отказ за изплащане на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018г, в общ размер на 26 813.54лв. и е извършена корекция на финансовата помощ със същата сума.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска същата да бъде отменена.

СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ:


 

АДВ. А.:  С ответника по жалбата сме постигнали споразумение и молим същото за бъде одобрено на основание чл.178 от АПК.

ЮРИСК. АШИКОВА: Моля да одобрите така изготвеното и подписано от двете страни споразумение. Представяме същото в писмен вид подписано и от двете страни. Споразумението е в следния смисъл : 

1. ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III № 136, създаден със Закона за подпомагане на
земеделските производители, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от
Ж.Т.Ж. - изпълнителен директор, чрез пълномощника си старши юрисконсулт Десислава Ашикова, наричан за краткост по-долу „ФОНДЪТ", от една страна и

2. „АГРОДЕС А А" ООД, ЕИК 202481666, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. Г. С. Раковски №42А, представлявано от Д.  И.Б. - управител, чрез пълномощника си адвокат Г.А., наричано за краткост по-долу „ПОЛЗВАТЕЛ", а заедно наричани „Страните"

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

A. На 28.04.2016 г. между Държавен фонд „Земеделие"' и „АГРОДЕС А А" ООД е сключен договор № 2016100/28/04/2016 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя" по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, представляваща 75% от одобрените и реално извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ разходи за извършване на дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя", посочени в чл. 5 от Наредба № 2/2014 г. и в Заявлението за предоставяне на финансова помощ с УИН 29/250116/09840 и ИН
2902030070 и приложенията към него;

Б. На 18.07.2017 г. „АГРОДЕС А А'" ООД е депозирал Заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя" от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. като е заявил сумата от 227198.09 лева, представляваща финансова помощ по договора:

B. Със заповед № 03-РД/З000/25.08.2017 г. изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" е одобрил изплащане на финансова помощ по заявлението за окончателно плащане в размер на 200 384,55 лева. Сумата е изплатена по банкова сметка ***.


Със заповедта е отказано изплащане на сумата в общ размер на 26 813,54 лева поради констатиране на 4440 броя лози на хектар при договорирани 5500 броя лози на хектар.

Г. На 08.09.2017 г. е депозирано възражение от „АГРОДЕС А А" ООД относно описаното в заповедта разминаване в броя на засадените лози на хектар. Държавен фонд „Земеделие" е извършил допълнителни проверки като е установено, че е допусната техническа грешка при попълване на доклада от извършената проверка на място, която е довела до неправилно изчисляване на броя лози на декар. Констатирани са реално 5507 броя лози на хектар.

Д. Държавен фонд „Земеделие" не се е произнесъл по възражението на „АГРОДЕС АА" ООД, като последният е оспорил заповедта по съдебен ред с жалба до Административен съд - Добрич. Образувано е адм. дело № 538/2017 г. по описа на АС - Добрич.

Е. Държавен фонд „Земеделие" е изчислил сумата, която следва да бъде изплатена допълнително на ползвателя на база реалния брой засадени лози на хектар, която възлиза на 25928.26 лв. На 04.10.2017 г. е постъпило уведомление от „АГРОДЕС А А" ООД с което се изразява желание за постигане на споразумение по адм. д. № 538/2017 г. по описа на АС-Добрич.

и на основание чл. 178 от АПК, при спазване изискванията на чл. 20 от АПК, сключиха настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. Страните се съгласяват да прекратят състоянието на правен спор без съдебно решение по административно дело № 538/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич, като съгласуват волите си с подписване на настоящото споразумение.

Чл. 2. Страните се съгласяват и признават за установено, че реално засадения брой лози на хектар е 5507 (пет хиляди петстотин и седем). Съгласно Договор № 2016100 от 28.04.2016 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя", за дейност „Засаждане с права от Националния резерв" броя на заявените лози на хектар е 5500.

Чл. 3. На основание чл. 18, ал. 4 от Наредба № 2 от 04.04.2014 г. изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" одобрява изплащане по Заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя" на „АГРОДЕС А А" ООД, УРН 595887, УИН на проекта: 29/250116/09840, ИН на проекта: 2902030070, договор № 2016100/28.04.2016 г. на финансова помощ в размер на 226312.81 лв. (двеста двадесет и шест хиляди триста и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки), а ползвателят приема и одобрява размера на финансовата помощ.


 

Чл. 4. Страните се съгласяват и потвърждават, че на ползвателят следва да бъде доизплатена сумата в размер на 25928.26 лв., представляваща разликата между платената вече сума от 200 384,55 лв. и одобрената за изплащане сума в размер на 226312.81 лв. Ползвателят няма претенции относно размера на посочената сума за доплащане. Изплащането на сумата, посочена по-горе. се извършва по последната заявена пред Фонда банкова сметка *** (един) месец след влизане в сила на определение на съда с което се потвърждава настоящото споразумение.

Чл. 5. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" отказва изплащане на сума в размер на 885,28 лв. (осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) поради отчетени по - малко средства за дейност „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване. Ползвателят е отчел 72 097,46 лева, при договорирана инвестиция 73 277,84 лева. Това налага финансова корекция на финансовата помощ в размер на 885.28 лв.

Чл. 6. Фондът и Ползвателят заявяват, че с подписването и одобряването от съда на настоящата спогодба ще прекратяват по взаимно съгласие адм. дело № 538/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич.

Чл. 7. С подписване на настоящото споразумение страните се съгласяват и приемат разноските по производството по адм. дело № 538/2017 г. по описа на АС -Добрич и по настоящото да останат върху тях, така както са ги направили.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

За ДФ„ЗЕМЕДЕЛИЕ":

 

……………………………………………………

Ж.Ж. - ИЗП. ДИРЕКТОР, чрез пълномощника си ст. юрисконсулт Десислава Ашикова

 

 

За „АГРОДЕС А А" ООД:

 

………………………………………………………….

Д.Б. – УПРАВИТЕЛ, чрез пълномощника си адвокат Г.А.

 


 

СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави, съдържа необходимите реквизити, урежда въпроса, предмет на административното производство, както и въпроса за направените от страните разноски, в него участват всички страни по делото (процесуалните представители на страните притежават изрични представителни права за сключване на споразумение по чл.178 от АПК), счита, че са налице предпоставките на чл.178, ал.1 и ал.2, във вр. чл.20 от АПК за потвърждаването му от съда и прекратяване на производството по делото с обезсилване на административния акт в оспорената му част. Предвид гореизложеното и на основание чл.178, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА постигнатото между ответника ДФ„ЗЕМЕДЕЛИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III № 136, създаден със Закона за подпомагане на
земеделските производители, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от
Ж.Т.Ж. - изпълнителен директор, чрез пълномощника си старши юрисконсулт Десислава Ашикова, наричан за краткост по-долу „ФОНДЪТ" и жалбоподателя „АГРОДЕС А А" ООД, ЕИК 202481666, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. Г. С. Раковски №42А, представлявано от Д.  И.Б. - управител, чрез пълномощника си адвокат  Г.А., наричано за краткост по-долу „ПОЛЗВАТЕЛ",

споразумение със следното съдържание:

Чл. 1. Страните се съгласяват да прекратят състоянието на правен спор без съдебно решение по административно дело № 538/2017 г. по описа на Административен съд - Добрич, като съгласуват волите си с подписване на настоящото споразумение.

Чл. 2. Страните се съгласяват и признават за установено, че реално засадения брой лози на хектар е 5507 (пет хиляди петстотин и седем). Съгласно Договор № 2016100 от 28.04.2016 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя", за дейност „Засаждане с права от Националния резерв" броя на заявените лози на хектар е 5500.

Чл. 3. На основание чл. 18, ал. 4 от Наредба № 2 от 04.04.2014 г. изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" одобрява изплащане по Заявление за окончателно плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя" на „АГРОДЕС А А" ООД, УРН 595887, УИН на проекта: 29/250116/09840, ИН на проекта: 2902030070, договор № 2016100/28.04.2016 г. на финансова помощ в размер на 226312.81 лв. (двеста двадесет и шест хиляди триста и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки), а ползвателят приема и одобрява размера на финансовата помощ.

Чл. 4. Страните се съгласяват и потвърждават, че на ползвателят следва да бъде доизплатена сумата в размер на 25928.26 лв., представляваща разликата между платената вече сума от 200 384,55 лв. и одобрената за изплащане сума в размер на 226312.81 лв. Ползвателят няма претенции относно размера на посочената сума за доплащане. Изплащането на сумата, посочена по-горе. се извършва по последната заявена пред Фонда банкова сметка *** (един) месец след влизане в сила на определение на съда с което се потвърждава настоящото споразумение.

Чл. 5. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" отказва изплащане на сума в размер на 885,28лв. (осемстотин осемдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) поради отчетени по - малко средства за дейност „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване. Ползвателят е отчел 72 097,46 лв., при договорирана инвестиция 73 277,84 лв. Това налага финансова корекция на финансовата помощ в размер на 885.28 лв.

Чл. 6. Фондът и Ползвателят заявяват, че с подписването и одобряването от съда на настоящата спогодба ще прекратяват по взаимно съгласие адм. дело № 538/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.

Чл. 7. С подписване на настоящото споразумение страните се съгласяват и приемат разноските по производството по адм. дело № 538/2017 г. по описа на АС -Добрич и по настоящото да останат върху тях, така както са ги направили.

 

ОБЕЗСИЛВА заповед № 03-РД-/3000/25.08.2017г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, В ЧАСТТА на т.ІІ от същата, с която на основание чл.18, ал.4 от Наредба № 2/ 04.04.2014г. е отказано изплащането на финансова помощ от 25 928, 26 лева, като за горницата до пълния размер на отказаната сума в общ размер на 26 813, 54 лева, равняваща се на 885, 28 лева, заповедта остава в сила.    

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 538/2017 г. по описа на АдмС-Добрич, поради постигнато споразумение между страните по делото.

На основание чл. 178, ал. 6 от Административно процесуалния кодекс, потвърденото от съда споразумение има значение на влязло в сила съдебно решение.

                 Определението не подлежи на обжалване.


 

     Заседанието приключи в  15:15  часа.

     Протоколът е изготвен на 06.11.2017 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: