Р Е Ш Е Н И Е
№ 506

гр.Добрич, 13.12.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


          
Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, ІІ троен състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                              МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА   

 

при секретаря СТОЙКА КОЛЕВА и с участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА изслуша докладваното от съдия Георгиева административно дело № 537/ 2017 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест вх. № 2109/ 21.09.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, срещу разпоредбите на чл. 99, ал.2, чл. 111, ал. 3,т.13 в частта,в която е предвидено,че конкурсната документация трябва да съдържа изискване участниците да нямат изискуеми задължения към община Шабла, и чл.120,ал.3,т.3  от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на община Шабла, приета с решение № 245, по протокол №26/22.05.2017г. на ОбС-Шабла.

          С протеста се настоява, че конкретните разпоредби влизат в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по – висок ранг. Протестиращият добавя, че оспорените разпоредби се намират в частта на подзаконовия нормативен акт, която е посветена на провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, поради което счита, че в случая е безспорно, че чрез въведените от общинския съвет правила се цели да се изключат от възможността за извършване на съответната дейност лица, които не са изпълнили задълженията си по договор с общината и са длъжници. Твърди, че процесните норми не съдържат друга конкретизация. Според протестиращия с местната Наредба е бил регламентиран ред за извършване на посочената в нея дейност, като по този начин е свързана със стопанската дейност на определено лице и представлява съвкупност от условия, които са част от разрешителен режим. Въведено е било ограничение на кръга от лица, които могат да участват в публични търгове за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество. Счита, че с въведеното ограничение се облагодетелстват определени лица, които нямат задължения към общината, което нарушава принципа на свободната стопанска дейност. В този смисъл настоява, че оспорените разпоредби се явяват незаконосъобразни и противоречат на чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.Предлага оспорените разпоредби да бъдат отменени.  

           В съдебно заседание, протестиращият поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът-Общински съвет Шабла редовно призован,в съдебно заседание не се представлява и не излага становище по протеста.

Съдът, като обсъди доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като за да се произнесе, съдът съобрази следното:

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шабла е приета с решение на Общинския съвет № 245, по Протокол №26/22.5.2017г.По делото са приложени доказателства, от които се установява, че е спазена процедурата по приемане на Наредбата. Видно от същите доказателства, свикано е заседание на  общински съвет – Шабла, като в проекто-дневния ред е включена точка за обсъждане на проект за Наредба.  Същият е обсъден на заседанието на съвета, на което от 11 общински съветници по списък, са присъствали 8, които с единодушие са приели проекта за Наредба. Съобразно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в актуалната му редакция към момента на вземане на Решението, с което е приета Наредбата, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

 Същевременно с разпоредбата на чл. 28 от ЗНА  е разписано, че проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, като мотивите, съответно докладът следва да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът, заедно с мотивите са качени на интернет страницата на община Шабла на 10.03.2017г. Проектът е разгледан и обсъден от Комисия по управление на общинската собственост,икономическа и инвестиционна политика и земеделие. На 25.04.2017г.Кметът на общината е изпратил до ОбС докладна записка относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление, и разпореждане с общинско имущество.

Заседанието на Общински съвет на Община Шабла е законно проведено. Спазени са изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Приемането на наредбата е съобразено с процесуалните правила на Закона за нормативните актове.

Съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения на правилата, по които се приемат подзаконовите нормативни актове от общинските съвети, действали към датата на приемане на наредбата.

При преценката за съответствие на оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен акт с материалния закон, съдът намира, че протестът е изцяло основателен.

Оспорените разпоредби гласят:

Чл. 99, ал.2 : До участие в търга се допускат само участници,които нямат задължени към община Шабла. 

Чл. 111, ал. 3,т.13: В конкурсната документация следва да има „ изискване  участниците да нямат изискуеми задължения към община Шабла,както и че установяване на същото обстоятелство е предмет на служебна проверка.

Чл.120,ал.3,т.3: Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат,който е лице,което има изискуеми задължения към община Шабла.

Посочените разпоредби не намират основание в акт от по – висока степен, с който да е оправомощен общинският съвет като орган на местното самоуправление да приеме подобни разпоредби. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативните актове от по - висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Следователно, те трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по - висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. С оспорените текстове от Наредбата Общинският съвет е създал нова и неуредена в по - високите по степен нормативни актове предпоставка за допускане до търг или конкурс – липса на финансови задължения към общината. Освен това разпоредбите се намират в Глава Седма, именована: Ред и условия за провеждане на публични търгове и публично оповестен конкурс.

На следващо място, протестираните текстове се явяват незаконосъобразни и поради противоречието им с целта, предвидена в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), а именно да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗОАРАКСД при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. С нормите на чл.99,ал.2, чл.11,ал.3,т.13  и чл. 120, ал. 3,т.3 от Наредбата е ограничен кръгът на лицата, които желаят да участват в публичен търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество, като е въведена административна пречка за тези от тях, имащи задължения към  същата. Това само по себе си представлява ограничаване и въвеждане на тежести при административното регулиране и административния контрол. Безспорно е в случая, че нормирането на разрешителния режим в процесната Наредба попада в хипотезата на ЗОАРАКСД, като съгласно чл. 1, ал. 3 от същия закон, административно регулиране е установяването на нормативни изисквания, чието спазване се осигурява чрез упражняване на административен контрол. В чл. 1, ал. 4, т. 3 от същия закон е предвидено, че административен контрол по смисъла на този закон е контролът, упражняван от административни органи, чрез издаване и отказване на разрешения и удостоверения за извършване на отделна сделка или действие от лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност. В случая, чрез поставените изисквания за липса на задължения към общината, на практика е въведено ограничение по отношение на лицата, имащи задължения към тази община, като предвиденият с Наредбата административен контрол чрез оспорените норми излиза извън целта на ЗОАРАКСД и противоречи на същата. Уреденото с процесните разпоредби административно регулиране излиза извън обществено оправданите граници по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗОАРАКСД, тъй като по този начин се въвежда ограничение, а не се улеснява извършването на определена стопанска дейност.

           Основателно е настояването на протестиращия, че оспорените разпоредби противоречат и на чл. 19, ал. 1 от КРБ, съгласно който икономиката на РБ се основава на свободната стопанска инициатива, а според, ал. 2 законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотреби с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

С оглед изложеното, при приемане на процесните норми от Наредбата са нарушени императивни изисквания на закона, което налага отмяната на същите и уважаване на протеста изцяло.

Предвид изхода на спора и стореното в тази насока изрично искане от протестиращия, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 35.00 лв. (тридесет и пет), представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, троен състав

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ по протест вх. № 2109/ 21.09.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, разпоредбите на чл. 99, ал.2, чл. 111, ал. 3,т.13 в частта,в която е предвидено,че конкурсната документация трябва да съдържа изискване участниците да нямат изискуеми задължения към община Шабла, и чл.120,ал.3,т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на община Шабла, приета с решение № 245, по протокол №26/22.05.2017г. на ОбС-Шабла.

ОСЪЖДА  Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 35.00 (тридесет и пет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: