О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - ДОБРИЧ, в закрито  съдебно  заседание на девети октомври две хиляди и седемнадесета година  в състав :

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА  МАРКОВА -  ГЕОРГИЕВА

като разгледа   административно дело № 535  по описа на съда за 2017 установи следното:

         Производството е по реда на чл.135 от АПК.

          В Районен съд Ген.Тошево е постъпила жалба от В.Е.Ч., ЕГН: ********** *** срещу отказ за извършване на регистрация изх.№ АР-16/467 от 01.08.2017г. на Общинска служба по земеделие гр.Генерал Тошево.С определение № 202 от 31.08. 2017г., постановено по адм.д.№00344/2017г., Районен съд гр.Ген. Тошево е прекратил производството по делото и го е изпратил по компетентност на АдмС  Добрич.

          При така установените факти,съдът прецени следното:

           Отказът  на Общинска служба по земеделие гр.Генерал Тошево безспорно е волеизявление на административен орган.Същият засяга правната сфера на жалбоподателя и представлява административен акт по смисъла на чл.21,ал.1 от АПК.Производството по издаването му се е развило по реда на ЗСПЗЗ.С разпоредбата на чл.14,ал.3  ЗСПЗЗ,която по своя характер е процесуалноправна норма,е въведена подсъдност по отношение на жалбите срещу решения на общинските служби по земеделие, различна от подсъдността по АПК.В разпоредбата е посочено,че решенията на общинските служби по земеделие се обжалват пред районен съд,който решава делото по същество,а решенията на районния съд се контролират като касационна инстанция от съответния административен съд.

          По тези съображения настоящия състав счита,че със ЗСПЗЗ е въведена специална подсъдност по жалби срещу определени решения на общинските служби по земеделие,която изключва общата подсъдност по жалби срещу административни актове,регламентирана в АПК.

          По изложените съображения настоящият съдебен състав счита,че е налице спор за подсъдност по смисъла на чл.135,ал.4 от АПК,поради което на основание чл.135,ал.5,във вр.с ал.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПОВДИГА спор за подсъдност по жалба от В.Е.Ч., ЕГН: ********** *** срещу отказ за извършване на регистрация изх.№ АР-16/467 от 01.08.2017г. на Общинска служба по земеделие гр.Генерал Тошево. 

          ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 535/17г.по описа на АС-Добрич.

           ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

.                                                         Административен съдия  :