О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 21.09.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесети и първи септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

 

след като разгледа докладваното от съдия Н.Каменска частно административно дело533 по описа на съда за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искане за спиране изпълнението на възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. на началника на ДНСК- София, направено в искова молба по чл.292 от АПК на Х.Б.М. и З.Б.М.,***, подадена чрез адв. Ю.О., редовно упълномощена.

Молителките са предявили искова молба по реда на чл.292 от АПК срещу ДНСК-София и по отрицателния им установителен иск е образувано адм.д. № 530/2017г. С разпореждане № 1268/19.09.2017г. на председателя на съда е образувано частно административно дело № 533/2017г. за незабавно произнасяне по искането за спиране изпълнението на възлагателно писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. на началника на ДНСК- София, направено в искова молба. В молбата се твърди, че жилището, което ще се събаря принудително се обитава освен от двете молителки и от баща им, децата им, както и от лицата, с които живеят на съпружески начала, и от братовчеди. Искат изпълнението на възлагателното писмо да бъде спряно до приключване на съдебното производство, образувано по предявения по реда на чл.292 от АПК отрицателен установителен иск, че заповед № РД-14-298/12.07.2007г. на зам.началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, не подлежи на принудително изпълнение, поради погасяване по давност за възможността за това.

Искането е процесуално недопустимо, поради наличие на влязъл в сила съдебен акт по същото искане, между същите страни на същото основание.

Установява се по делото, че с възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. на началника на ДНСК- М.Г. е възложено принудителното изпълнение на влязлата в сила заповед № РД-14-298/12.07.2007г. на зам.началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда“, находящ се в ПИ № 433, кв.83, по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, одобрен със заповед № 1223/12.10.1979г., идентичен с  УПИ ІІІ, кв.308 по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, с административен адрес ул.“Г.С.Раковски“ № 22.

Жалбоподателките са оспорили с отделна жалба с вх. № 2096/19.09.2017г. законосъобразността на възлагателното писмо и по оспорването им е образувано адм. д. № 529/2017г. Освен това в жалбата срещу възлагателното писмо е направено същото искане за спиране на принудителното му изпълнение По искането за спиране, черпещо правното си основание от чл.297, ал.4 от АПК е образувано ч.адм.д. № 531/2017г. Съдът е разгледал искането за спиране изпълнението на възлагателното писмо и го е уважил като с определение от 20.09.2017г., т.е. спрял е изпълнението на възлагателно писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. до приключване с окончателен съдебен акт на производствата по адм.д. № 529/2017г. и адм.д. № 530/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич. Постановеното определение по ч.адм.д. № 531/2017г. за спиране на изпълнението, по аргумент от чл.298, ал.4 от АПК, е необжалваемо.

Горната фактическа обстановка установява наличие на основанията по чл.159, т.6 и т.7 от АПК за прекратяване на съдебното производство, поради наличие на влязъл в сила съдебен акт по същото искане.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.6 и т.7 от АПК, Административен съд гр.Добрич

 

                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на  възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. на началника на ДНСК- София,  по което е образувано частно административно дело № 533/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 533/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред ВАС.

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: