О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Добрич, 20.09.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Административен съд - Добрич, в закрито заседание на двадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Каменска

                    

след като разгледа докладваното от съдия Н.Каменска частно административно дело531 по описа на съда за 2017г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 297, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по искане за спиране изпълнението на възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. на началника на ДНСК- София, м.г., направено от Х.Б.М. и З.Б.М.,***, чрез адв. Ю.О., редовно упълномощена.

Молителките твърдят, че жилището, което ще се събаря принудително се обитава освен от тях двете  и от баща им, децата им, както и от лицата, с които живея на съпружески начала и братовчеди. Искат изпълнението на възлагателното писмо да бъде спряно до приключване на съдебното производство, образувано по оспорване законосъобразността на същото.

Искането е процесуално допустимо. Изхожда от лица, чиито права и законни интереси са засегнати от обжалваната заповед, тъй като са адресати на нареждането за премахване.

Разгледано по същество, искането за спиране изпълнението на възлагателното писмо е основателно и следва да бъде уважено по следните съображения:

Поради наличие на влязла в сила заповед № РД-14-298/12.07.2007г. на зам.началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, е издадено възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г. от началника на ДНСК- м.г., с което е възложено принудителното изпълнение на горепосочената заповед. С нея е разпоредено премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда“, находящ се в ПИ № 433, кв.83, по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, одобрен със заповед № 1223/12.10.1979г., идентичен с  УПИ ІІІ, кв.308 по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, с административен адрес : ул.“г.с.р.“ № 22. С възлагателното писмо е разпоредено също принудителното премахване на жилището на молителките се извърши в периода от 10,00 часа на 09.10.2017г. до 17,30 часа на 18.10.2017г., а при евентуалното му спиране в срок до 20 дни от потвърждаването от произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по образуваните съдебни производства.

В Административен съд гр.Добрич на 19.09.2017г. освен настоящото частно административно дело, са образувани две основни съдебни производства по оспорване на предприетите от административния орган действия по принудително изпълнение на влязлата в сила заповед за премахване от 2007г.

Молителките са подали жалба с вх. № 2096/19.09.2017г., с която са оспорили законосъобразността на възлагателното писмо и е образувано адм. д. № 529/2017г. Освен това са предявили и искова молба по реда на чл.292 от АПК срещу ДНСК-София и по отрицателния им установителен иск е образувано адм.д. № 530/2017г. Двете съдебни производства към момента на постановяване на настоящия съдебен акт не са приключили с постановяване на окончателен съдебен акт.

Настоящото производство по чл.297, ал.4 от АПК е образувано с разпореждане № 1267/19.09.2017г. на председателя на съда по направеното с жалбата срещу възлагателното писмо особено искане за спиране на изпълнението му. Възможността за спиране на изпълнението на акт на орган по изпълнението, предвидена в чл.297, ал.4 от АПК, представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени с акта правни последици, с отрицателен характер за молителя.

Молителките представят към жалбата си доказателства – удостоверения за постоянен и настоящ адрес,***№37,50,49 от 07.03.2017г. и №№ 31,32,33 от 21.02.2017г. и №№ 41,40,39 и 67 от 24.02.2017г. От тях се установява, че посоченият във възлагателното писмо административен адрес ул.“г.с.р.“ № 22, на който се намира, жилището, чието премахване е разпоредено, е регистриран като постоянен и настоящ адрес от 07.03.2017г. на няколко физически лица- и.ш.а., й.д.д., д.и.а., а от м.02.2017г. за жалбоподателките и за у.т.и., р.т.и., малолетна, родена на ***г., е.е.н.,  малолетен, роден на ***г., б.м.с.и е.н.а..

С оглед така установеното от фактическа страна, съдът намира, че са налице предпоставките, при наличието на които е предвидена възможността за спиране на изпълнението по чл.297, ал.4 от АПК.

Съгласно чл.297, ал.4 от АПК жалбата срещу действията на органа по принудително изпълнение не спира изпълнението, освен ако съдът не разпореди спиране. Спирането представлява вид обезпечение срещу незаконно принудително изпълнение. То представлява и основанието, визирано в чл.280, т.1 от АПК, при което изпълнителното производство може да се спре по разпореждане на съда.

Административно процесуалния кодекс не е определил основанията, при които съда може да се спре едно образувано изпълнително производство. По аналогия следва да са налице същите или подобни на основанията, предвидени в чл. 166, ал. 4 вр. с ал. 2 вр. с чл. 60, ал. 1  от АПК- когато изпълнението би могло да причини на оспорващия/ в случая- на длъжника/ значителни или трудно поправими вреди. Основание за спиране изпълнението на административен акт е възможността от настъпване за оспорващите на значителна или трудно поправима вреда - имуществени или неимуществени, като настъпването следва да е достатъчно вероятно, за да се отмени допуснатото предварително изпълнение на акта.

Обстоятелството, че процесното жилище е регистрирано като настоящ адрес на молителките и на множество други физически лица, между които и две малолетни, е достатъчно да обоснове наличие на възможност при евентуално незаконосъобразно принудително изпълнение да настъпят значителни и трудно поправими имуществени вреди и вероятната възможност горепосочените физически лица да останат без подслон.

По тези съображения съдът намира, че следва да постанови спиране изпълнението на възлагателното писмо, с което е определено принудителното премахване на „Масивна жилищна сграда“ с административен адрес в гр.Балчик, ул.“г.с.р.“ № 22 да се извърши през периода от 10,00 часа на 09.10.2017г. до 17,30 часа на 18.10.2017г.

Настоящият акт не подлежи на обжалване, тъй като производството по чл. 294 и сл. от АПК приключва в една съдебна инстанция, което е относимо както към решението по същество, така и към определението, с което частноправния спор по спиране на изпълнението по чл. 297, ал. 4 от АПК.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 297, ал. 4 от АПК, Административен съд – Добрич

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА по искане на Х.Б.М. и З.Б.М. до приключване с окончателен съдебен акт на производствата по адм.д. № 529/2017г. и адм.д. № 530/2017г. по описа на Административен съд гр.Добрич ИЗПЪЛНЕНИЕТО на възлагателното писмо № Д-982-03-536/29.08.2017г., издадено от началника на ДНСК- м.г., с което е разпоредено принудителното изпълнение - премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда“, находящ се в ПИ № 433, кв.83, по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, идентичен с  УПИ ІІІ, кв.308 по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, с административен адрес : ул.“г.с.р.“ № 22 да се извърши през периода от 10,00 часа на 09.10.2017г. до 17,30 часа на 18.10.2017г.

Определението не подлежи на обжалване.

Определението да се съобщи незабавно на страните по делото – молителките и началника на ДНСК-София чрез изпращане на препис от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: