П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 22.11.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и втори ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА – ГЕОРГИЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,

  Административно дело №530, по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТХ.Б.М.,***, редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВ.Ю.О., редовно упълномощена отпреди.

ИЩЕЦЪТЗ.Б.М.,***, редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВ.Ю.О., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ - ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, редовно уведомен, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ - РОНСК–ДОБРИЧ при РДНСК-Североизточен район, редовно призован, не се представлява.

 

по хода на делото

АДВ.О.: Моля да дадете ход на делото.

Констатирах, че има отговор, който е постъпил вчерашния ден. Няма копие за мен, не успях да се запозная подробно с него и, ако е възможно да ми бъде предоставено копие,с оглед запознаване с аргументите, изложени в него.

По отношение на предявения иск, уточнявам, че надлежен ответник трябва да е ДНСК гр.София, която е издала оспорената от нас заповед. По отношение на основанията, които съм въвела считам, че искът е такъв с правно основание чл.282, ал.1, т.9 АПК, като сме искали да се установи недължимост на задължението, което трябва да бъде изпълнено. Освен това, мнението ми по въпроса е, че това е въпрос по основателността, а не по допустимостта на иска, доколкото касае сбъдването на т.нар. положителни и отрицателни предпоставки. В случая всички предпоставки са налице, поради което съдът трябва да се произнесе със своето решение, а не с определение по допустимост.

СЪДЪТ - Потвърждавате ли, това което казахте в предходно заседание, че се позовавате на изтекла погасителна давност?

АДВ.О.: Да.

СЪДЪТ прецени, че ход на делото не следва да се дава, предвид следното:

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба от Х.Б.М. и З.Б.М.,***, срещу ДНСК - София и РДНСК-СИР гр. Добрич,като в настоящото заседание процесуалният представител на ищците уточнява, че ответник по иска е ДНСК - София.

Предявеният иск е по чл.292 АПК, като се иска да бъде установено, спрямо ответника, че не подлежи на принудително премахване строеж, представляващ масивна жилищна сграда в ПИ 433, кв.83 по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик, одобрен със Заповед №1223/12.10.1979г., идентичен с УПИ ІІІ-189, кв.308, по ПУП-ПРЗ на гр. Балчик.

В исковата молба, ищците се позовават на изтекла погасителна давност. Това основание се потвърждава и в съдебно заседание.

При това положение, Съдът преценява, че исковата молба е недопустима. Съгласно чл.282, ал.1, т.9 АПК, изпълнително производство се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаване на поканата по чл.277 е изтекла давността по чл.285. При изтекла погасителна давност,длъжникът има право на възражение в изпълнителното производство,а не право на иск, т.е. това обстоятелство не може да се установи с отрицателен установителен иск, както е претендирано по чл.292, а с възражение по чл.285, ал.1 АПК, за изтекла погасителна давност.

СЪДЪТ, предвид изложеното

    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА становище на ДНСК вх.№2563/21.11.17г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Х.Б.М. и З.Б.М.,*** срещу ДНСК - София.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Административно дело №530/2017г. по описа на Административен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за ищците и от съобщението до ответника.

ДЕЛОТО приключи в 11:12 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.11.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: