Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 447/ 14.11.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

                                                                                                  

Добрички административен съд, в публично заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в касационен състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Красимира Иванова 

                                                                                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:          Нели Каменска

                                                                                                                                                                                          Милена Георгиева

при участието на секретаря, Стойка Колева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Виолета Великова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска касационно дело с административно –наказателен характер № 527 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на „Ропотамо Транс“ ЕООД, със седалище и адрес в управление в гр.Добрич, ЕИК 203528617, подадена чрез адв.М.Х.-САК със съдебен адрес ***, офис № 8 срещу решение № 317 от 01.08.2017г., постановено по нахд № 691/2017г. по описа на Районен съд гр.Добрич, с което е потвърдено наказателно постановление № 28-0000007/ 24.01.2017г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич.

Касаторът счита, че решението на районния съд, с което е потвръдено наказателното постановление, е неправилно, тъй като административно-наказващият орган не е приложил правилно закона и този порок не е отчетен от съда. Прави се оплакване, че съдът е допуснал нарушение като е приел, че за нарушаване на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на Министерството на транспорта и съобщенията във вр. с чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози правилно е ангажирана административно наказателната отговорност на дружеството, за това , че е допуснало извършване на превоз на товари без валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност  на моторното превозно средство. Счита, че съдът е следвало да отмени наказателното постановление, тъй като с него не бил определен правилно субектът на отговорността. Моли решението и наказателното постановление да бъдат отменени като незаконосъобразни.

 Ответникът – Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Добрич в писмено становище оспорва касационната жалба и моли решението като законосъобразно да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Нарушението било установено по безспорен и категоричен начин, поради което решението на въззивния съд като законосъобразно следвало да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в законния срок от лице, участвало във въззивното производство, решението по което е неблагоприятно за него, поради което съдът приема, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество, в рамките на предявените касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.1 от АПК, настоящият състав счита същата за неоснователна по следните съображения:

В производството пред въззивния съд е установена следната фактическа обстановка:

При извършена на 20.12.2016г. в сградата на ОО“АА“ комплексна проверка по документи на „Ропотамо Транс“ ЕООД, в качеството му на притежател на лиценз № 13402 за международен автомобилен превоз на товари, се установило, че на 23.05.2016г. дружеството е извършило превоз на товари, видно от CMR с МПС марка ДАФ с рег. № 4364ВВ, за което няма издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност към датата на превоза. Издаденият знак за първоначален технически преглед бил валиден до 18.05.2016г.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че в проведеното административно-наказателно производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства и санкцията е определена  законосъобразно, според предвиденото в закона за извършеното деяние.

Съдът е обсъдил и основното възражение на санкционираното дружество, че за допустителство не би могло да се ангажира административно-наказателната му отговорност и е приел, че същото е неоснователно.

Настоящата инстанция изцяло споделя изложеното в мотивите на оспореното решение. Същото не страда от пороци, обосноваващи неговата отмяна.

Възражението, че дружеството не би могло да носи отговорност за допустителство за нарушението на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. на Министерството на транспорта и съобщенията във вр. с чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози, е неправилно.

Съгласно цитираната на наказателното постановление нарушена норма на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има: 1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

Според чл.2, ал.1 от Наредбата, международен превоз на пътници и товари може да извършва всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността и заверени копия на лиценза, издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице. От това следва, че задължението за наличие на валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС, с което се извършва превоза, е на превозвача, т.е. на търговското дружество, което е получило лиценз, а не на друго лице и правилно административно-наказващият отговор е ангажирал имуществената отговорност на касатора.

Действително при описанието на извършеното деяние, обявено за наказуемо и което представлява извършване на превоз без валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, наказващият орган неправилно е посочил, че дружеството е допуснало извършване на превоза. Ползването на глаголът „допуснал“ в случая е некоректно и неправилно, тъй като в качеството си на превозвач, дружеството не допуска, а самото то извършва превоза (превозът се извършва от името и за сметка на дружеството). Дружеството е превозвач, защото то е получило и притежава лиценза да извършва международния превоз на товари. Допуснатата неточност в наказателното постановление обаче не би могла да се определи като съществено процесуално нарушение и да бъде основание за отмяната на НП, тъй като самата нарушена норма на чл.57, ал.6, т.1 от Наредба № 11/31.10.2002г. ясно,  конкретно и непротиворечиво е определила, че отговорността за липсата на валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност е на притежателя на лиценза за извършване на превоза, а не на наетия от него шофьор.

Следва да се отбележи и това, че изпълнителното деяние, представляващо извършване на превоз без валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност, се характеризира с много голяма степен на обществена опасност, поради което отговорността за него е на превозвача.

По изложените съображения касационния състав приема, че не са налице твърдяните съществени процесуални нарушения в административно-наказателното производство. Ясно е изложено от наказващия орган какво точно нарушение е извършено и коя е нарушената разпоредба. Районният съд не е нарушил материалния закон, потвърждавайки оспореното наказателно постановление. Предвид това, решението му е валидно, допустимо и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран, на основание чл.221, ал.2  от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд - Добрич

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА  РЕШЕНИЕ № 317 от 01.08.2017г., постановено по  нахд № 691/ 2017 г. по описа на Районен съд – Добрич.

  Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: