Р Е Ш Е Н И Е

11

 

гр. Добрич, 15.01.2018г.

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на девети януари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Каменска

 

при участието на секретаря, Стойка Колева, разгледа докладваното от председателя административно дело № 525 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) във връзка с чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по жалба на М.И.С. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв.В.Й. – ДАК срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-3394-000129/26.08.2017г., издадена от Д.С.С. - полицейски инспектор в Районно управление-Албена на ОД на МВР-Добрич, с която на осн. чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС марка „Пежо 106“, с рег. № ТХ 6685СХ, за срок от 350 дни, отнети са двата броя регистрационни табели и свидетелството за регистрация на МПС с № 007959071.

І. Становища на страните

 Жалбоподателят оспорва компетентността на полицейския инспектор от районното управление да издава заповеди за налагане на ПАМ по този ред. Твърди се, че лицето, посочено за вода на автомобила не го е управлявал, оспорва се основанието за прекратяване на регистрацията на ППС. В съдебно заседание се навеждат доводи за допуснати нарушения на чл.59, ал.2, т.4 от АПК и допуснати съществени процесуални нарушения. Навеждат се твърдения и за несъразмерност на наложената ПАМ за срок от 350 дни. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът, Д.С.С. - полицейски инспектор в Районно управление-Албена на ОД на МВР-Добрич, изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че има предоставена компетентност да налага предвидените в закона принудителни административни мерки. Моли жалбата да се отхвърли като неоснователна.

ІІ. По допустимостта на жалбата

Подадената жалба е процесуално допустима, тъй като е срещу годен за оспорване административен акт и изхожда от неговия адресат. Заповедта е връчена на адресата й на 31.08.2017г., а жалбата е подадена по пощата на 13.09.2017г., т.е.в законоустановения срок.

ІІІ. От фактическа страна

Оспорената заповед е издадена затова, че М.И.С. е предоставила собствения си лек автомобил Пежо 106“, с рег.ххххх на Н.С.Д.от гр.Павликени да го управлява – водач, който не притежавал валидно свидетелство за управление на МПС. Нарушението е установено при проверка от контролните органи на 26.08.2017г. и за същото е съставен акт № НП-202, в който е вписано, че на тази дата около 22,30 часа в с.Кранево, по ул.“Черноморска“ , х-л“Феста“ на Н.С.Д.от гр.Павликени управлява процесния автомобил, собственост на жалбоподателката, без да притежава свидетелство за управление на МПС, валидно за съответната категория. В акта е посочено, че срокът на валидност на притежаваното от водача СУМПС е изтекъл на 15.10.2014г. Срещу водача е издадено наказателно постановление № 17-3394-000202/31.08.2017г. , с което на осн. чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 и чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от същия закон са му наложени две административни наказания „глоба“ в размер на 10 лв. и на 300 лв. Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение, полицейският инспектор при РУ Албена, Д.С.С., е издал оспорената заповед, с която е приложил по реда на чл.171, т.2а от Закона за движението по пътищата спрямо жалбоподателката, в качеството й на собственик на автомобила, предвидената в закона принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС като е определил срок от 350 дни.

От писмо на началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Велико Търново и приложени към него писмени доказателства се установява, че действително притежаваното от Н.С.Д.свидетелство за управление № 282379933, издадено на 11.04.2014г. като дубликат, поради загубване на първоначалното, е било валидно до 15.10.2014г. След изтичане валидността на притежаваното от водача СУМПС същият не се е снабдил с ново свидетелство.

За доказване на компетентността си да издава заповедите за налагане на ПАМ по реда на чл.171, т.2а от ЗДвП, ответникът представя заповед № 357з-815/19.04.2017г., издадена от директора на ОД на МВР-Добрич. За установяване на длъжността на издателя на заповедта, директорът на ОД на МВР Добрич представя заповед № 8121К-3951/11.10.2016г., от която е видно, че на 11.10.2016г. ответникът Д. С. е преназначен на длъжност „полицейски инспектор VІ степен в група „Охранителна полиция“ в РУ Албена.

ІV. По основателността на жалбата

Жалбата е основателна, тъй като оспорената заповед е издадена от некомпетентен орган.

Съгласно чл. 172, ал. 1 от ЗДвП в последната й редакцията, публ. в  ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017г., принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4, т. 5, буква "а", т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. Съгласно цитираната законова делегация по делото е представена заповед № 357з-815/19.04.2017г., издадена от директора на ОД на МВР Добрич. Според т.1.7 от тази заповед правомощия да налагат мерките по чл.171, т.2а от ЗДвП са предоставени на полицейските инспектори в звената „Пътен контрол“ в РУ при ОД на МВР-Добрич. А съгласно т.2.1 и т.2.2 от заповедта заповеди за налагане на ПАМ по реда на чл.171, т.2а от ЗДвП могат да издават и назначените по график служители на длъжност „младши автоконтрольор“ в сектор „Пътна полиция и в районните управления към ОД на МВР Добрич.

В конкретния случай издателят на заповедта – полицейски инспектор VІ степен в група „Охранителна полиция“ към РУ Албена не е оправомощен да издава заповедите от вида на процесната, тъй като няма данни да е причислен към звено „Пътен контрол“ в РУ Албена, нито да изпълнява длъжността „младши автоконтрольор“ към датата на издаване на заповедта.

Всяка некомпетентност води до нищожност, тъй като административният орган, ответник по делото, е упражнил права по издаване на индивидуален административен акт без да му е предоставена валидно власт за това, поради което и създадените задължения за жалбоподателя с ПАМ не са валидни. Некомпетентността по материя е порок, който води до обявяване нищожността на акта, поради което съдът приема, че е налице основанието по чл. 146, т. 1 от АПК.

С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл. 146 от АПК съдът приема, че не са допуснати нарушения на процесуалните правила и материалния закон е приложен правилно. Безспорно се установят предпоставките на чл. 171, т. 2а от ЗДвП – предоставено от собственика на МПС за управление от неправоспособен водач. Изтеклият срок на валидност на притежаваното СУМПС води до извода, че водачът е неправоспособен, но визирания порок по чл. 146, т. 1 от АПК представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на акта, поради което съдът следва да го обяви за нищожен.

V. Разноски

Жалбоподателят претендира направените по делото разноски за държавна такса от 10 лв. и адвокатско възнаграждение от 400 лв., за което представя договор за правна защита и съдействие, л.19, че сумата е платена в брой.

Съгласно чл.143, л.1 от Административно-процесуалния кодекс, когато съдът отмени обжалвания административен акт или отказа да бъде издаден административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ. ОД на МВР Добрич следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените от нея разноски по делото в общ размер от 410 лв.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ № 17-3394-000129/26.08.2017г., издадена от Д.С.С. на длъжност полицейски инспектор VІ степен в група „Охранителна полиция“ в РУ Албена на ОД на МВР Добрич, с която на М.И.С. с ЕГН ********** *** е наложена принудителната административна мярка по чл.171, т.2а от Закона за движение по пътищата – прекратяване на регистрацията на ППС – лек автомобил „Пежо 106“ с рег. № ТХ 6685СХ, за срок от 350 дни, отнемане на свидетелство за регистрация на МПС № 007959071 и 2 бр. регистрационни табели.

      ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР-Добрич да заплати на М.И.С. с ЕГН ********** *** сумата от 410 (четиристотин и десет)  лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                         Н.Каменска