Р Е Ш Е Н И Е

 

№………………

 град Добрич,…………….

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и седемнадесета година, ІІ касационен състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                     МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА

 

при участието на прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от М.Георгиева к.а.н.д № 524/ 2017 год. по описа на АдмС и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на глава ХІІ от АПК.

           Образувано е по касационна жалба от Областен отдел “Автомобилна администрация” - гр. Добрич, срещу Решение № 315/ 31.07.2017 год. по н.а.х.д № 602/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000120/ 12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич. С отмененото наказателно постановление,на Н.Ж.Н., ЕГН **********,***. Стамболийски №8, в качеството му на водач на товарен автомобил “ДАФ“ с рег. № А 7473 МВ,от кат. №3, с прикачено полуремарке с рег.№ А 1564 ЕК от кат 04,за нарушение по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ .

           Според касатора, в решението си Районният съд не е оценил събраните доказателства и не е стигнал до правилен извод относно наличието на извършеното нарушение. Изразява несъгласие с твърдяното в обжалваното решение, че по – важното в случая е, че водачът притежава познания, придобити чрез посещения на курсове и полагане на изпит. Добавя, че този прочит на закона сочи, че и лице, което е приключило курс за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, също би трябвало да може да управлява без СУМПС, което е недопустимо. Изтъква, че водачът трябва да придобие нормативно изискуемата карта за квалификация на водача и едва тогава да извършва превоз на товари. Сочи, че се касае за формално нарушение, поради което административнонаказателният орган е счел, че не следва да излага доводи за липса на предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Иска да бъде отменено първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно и да бъде потвърдено НП.

          Ответникът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, не се представлява.Депозира писмено становище,в което настоява да се потвърди първоинстанционното решение и да бъде оставена касационната жалба без уважение.

Представителят на ДОП счита подадената жалба за неоснователна.          

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и предвид разпоредбата на чл. 218 ал. 2 от АПК, намира за установено следното:

          Касационната жалба е подадена в срока по чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, от легитимирана страна с правен интерес от обжалване на решението, като неизгодно за нея и е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна. 

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, с което на водача е наложено наказание, за това че: на 23.03.2017г., около 09.42 часа, по главен път от гр. Добрич за гр. Силистра ,пред Ловчанско ханче, управлява товарен автомобил марка “ДАФ“ с рег. № А 7473 МВ,от кат. №3, с прикачено полуремарке с рег.№ А 1564 ЕК от кат 04  и извършва международен обществен превоз на товари по маршрут Гърция-Пчелник,натоварен с тор,видно от СМR от 22.03.2017г., като при проверката е констатирано, че Н.Ж.Н. извършва превоз с  МПС,за чието управление се изисква СУМПС от категория СЕ, без да притежава карта за квалификация на водача, издадена по реда на Наредба № 41 на МТИТС.Водачът представя карта,валидна до 04.12.2016г.

Съдът е приел, че фактическата обстановка е такава, каквато е описана в АУАН и НП. Отбелязал е, че жалбоподателят е преминал обучение чрез посещение на курсове и полагане на изпит, за което има издадено Удостоверение № 45 – 001192/24.10.2016 г. Обсъдил е разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от Наредбата, съгласно която водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години, като правилно е приел, че към момента на проверката водачът е имал необходимите професионални познания и умения. За да отмени НП, е счел, че същото е издадено в нарушение на чл. 28 б. “а” от ЗАНН, която задължава наказващият орган да извърши задълбочена проверка за приложението на чл. 28 ЗАНН. Подробно е изложил мотиви кога по принцип се прилага този текст и е приел,че конкретният случай се явява „маловажен“.  

Касационният състав не споделя изводите на първоинстанционния съд по отношение маловажността на случая.

Съгласно чл. 2 от Наредба № 41 водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози, за какъвто се касае в конкретния случай, трябва да притежават карта за квалификация на водача. Министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача. Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит. Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

В конкретния случай е представено удостоверение за проведено обучение по Наредба № 41 на МТ за извършване на превоз на товари, от 24.10.2016г. и към момента на проверката са изминали близо 5 месеца от издаване на Удостоверението. През  този период водачът е управлявал без карта за квалификация, което сочи на незачитане на императивни изисквания на закона. Наличието на удостоверение за професионална компетентност  не изпълнява изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41/ 2008 г. на МТИТС за притежаване на карта за квалификация, а е предпоставка за нейното издаване.Касае се за нарушение на въведено изискване към водачите и то Общностно такова, което цели не само да се хармонизира удостоверяването на професионалната компетентност на водачите, а има за цел взаимно признаване на различните УПК в контекста на целите на Директива 2003/59/ЕО и разкрива значителна степен на обществена опасност на деянието, което е и основание да се обяви от закона за наказуемо.

Правилно решаващият съд е направил извод,че картата за квалификация е необходима.Касационната инстанция обаче,не споделя извода,че тъй като водачът притежава необходимите знания и нарушението е за първи път, то следва случаят да се квалифицира като маловажен,като основание за това е и високата,предвидена от закона санкция за това нарушение. Именно високата санкция води до извода,че конкретното нарушение е вид обществено опасно деяние. В тази връзка следва да се има предвид,че в началото на 2017 год., с изменение на ЗАвтП, обнародвано в ДВ бр. 9 от 2017 г., с цел дисциплиниране на водачите, санкцията е увеличена на 2000 лв., с което законодателят е изразил и значимостта на обществените отношения, които се засягат с този вид нарушения. Съдът не е съобразил всичко това, в резултат на което е постановил своето решение в противоречие с материалния закон.

Предвид изложеното, касационната жалба се явява основателна и следва да бъде уважена изцяло.

Воден от горното, Добричкият административен съд, на основание чл. 221, ал. 1 АПК,

                                             

Р   Е   Ш   И  :

           

ОТМЕНЯ   Решение № 315/ 31.07.2017 год. по н.а.х.д № 602/ 2017 год. на РС-Добрич, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000120/12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА”-гр. Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА

ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000120/ 12.04.2017 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич,с което на Н.Ж.Н., ЕГН **********,***. Стамболийски №8, в качеството му на водач на товарен автомобил “ДАФ“ с рег. № А 7473 МВ,от кат. №3, с прикачено полуремарке с рег.№ А 1564 ЕК от кат 04,за нарушение по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/. 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: