Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ……………../13.12.2017г., гробрич

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в открито съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СИЛВИЯ САНДЕВА

 

           При участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА разгледа докладваното от председателя адм.д. № 522/2017г. по описа на Административен съд - Добрич и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл.145, ал.1 от АПК и е образувано по жалба на кмета на община Добричка, уточнена с допълнителна молба с вх. № 2178/02.10.2017г., срещу писмо с изх.№ ОМП -04-38 от 15.08.2017г. на областен управител на област Добрич в частта, с която е разпоредено на кмета на община Добричка да бъде издаден акт за общинска собственост на язовир „Бенковски 2“, находящ се в землището на с.Бенковски, община Добричка. В жалбата и допълнителната уточняваща молба се сочи, че обжалваното писмо е незаконосъобразно, тъй като с него се вменява на кмета на община Добричка да състави акт за общинска собственост на язовир „Бенковски 2“, какъвто няма изграден на място. Твърди се, че в землището на с.Бенковски има само един язовир, построен през 1974г., за който има съставен АПОС № 867/27.02.2002г. Излагат се доводи, че установеният насип след язовирната стена на язовир „Бенковски“ не е хидротехническо съоръжение и не може да се определи като дига или друг изграден язовир, а дори и да се приеме за язовир, то той е незаконен строеж и е недопустимо да се актува като общински имот. В съдебно заседание се излагат допълнителни съображения, че областният управител не разполага с правомощия по закон да задължава кмета на общината да съставя актове за имоти и вещи общинска собственост. По тези съображения се иска отмяна на оспореното писмо и присъждане на разноски по делото.                        

           Ответната страна – областният управител на област Добрич счита жалбата за недопустима по съображения, че оспореното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. Твърди, че писмото има само уведомителен характер и е издадено с оглед на правомощията на областния управител по чл.64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за осъществяване на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия. Твърди също, че писмото представлява вътрешнослужебен акт и е част от процедурата по издаване на краен акт по чл.64, ал.1 от ЗЗБ, поради което не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Алтернативно изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че действително в землището на с.Бенковски е налице изграден язовир „Бенковски 2“, който представлява търпим строеж и следва да бъде актуван като общинска собственост. По тези съображения иска прекратяване на производството по делото като недопустимо, респективно отхвърляне на жалбата като неоснователна.               

            Добричкият административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбата на чл.168 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

           Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.140, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, адресат на писмото, поради което е процесуално допустима. Не може да се сподели възражението на ответника, че писмото не е годен за обжалване индивидуален административен акт, тъй като няма характеристиките на заповед по чл.32, ал.1 от ЗАДм. Без правно значение е формата на акта, с който административният орган се е произнесъл. Процесното писмо няма нито препоръчителен, нито уведомителен или декларативен характер. С него изрично се разпорежда да се издаде акт за общинска собственост и да се докладва за изпълнението на това задължение, което по съществото си е властническо волеизявление на административен орган, създаващо задължения за жалбоподателя и рефлектиращо пряко в неговата правна сфера. Не следва да се обсъжда становището на ответника, че писмото има характер на подготвителен акт по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК и е част от процедурата по издаване на краен акт на областния управител по чл.64, ал.1 от ЗЗБ, защото не се сочи нито кой е този краен акт, чието издаване се подготвя с оспореното писмо, нито какви правни последици се преследват с него. Не може да се възприеме и другият довод на ответника, че оспореното писмо представлява вътрешнослужебен акт, защото кметът и областният управител не са в пряка йерархична връзка и възможността областният управител да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на кмета на общината не ги поставя в отношения на подчинен и по-горестоящ орган по смисъла на чл.2, ал.2, т.3 от АПК. Правото на кмета да обжалва неблагоприятния за него акт на областния управител произтича и от разпоредбата на чл.32, ал.3 от ЗАдм, независимо че обжалваното писмо не е именовано заповед. Сам ответникът в отговора си по жалбата е заявил, че с писмото се изисква просто да бъде актуван построеният язовир, което подчертава още веднъж, че в него е обективирано изрично властническо волеизявление, което пряко засяга кмета на общината и обосновава правния му интерес от обжалване на акта. Следователно оспореното писмо представлява годен предмет на съдебен контрол и подадената срещу него жалба подлежи на разглеждане по същество. 

          От данните по административната преписка се установява, че на 05.04.2017г. петчленна комисия, назначена със заповед № РкД-22-14/23.03.2017г. на областния управител на област Добрич, извършва обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовир Бенковски, находящ се в имот № 000501 в землището на с.Бенковски, община Добричка, актуван с АОС № 867/27.02.2002г. на община Добричка. За резултатите от обследването е съставен констативен протокол, съгласно който на около 100 м. след язовирната стена има изградена друга стена, като теренът между двете стени е завирен. Сухият откос на втората стена в средата е срутен наполовина от преливане на вода през нея. С протокола са дадени предписания на основание чл.138а, ал.3, т.2 от ЗВ да се изготви анализ за техническото и експлоатационното състояние и оценка за сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея и да се предостави информация в областна администрация Добрич кога, от кого и с каква цел е изградена дигата след язовир Бенковски и има ли строителни книжа за изграждането й. С писмо с изх.№ ОМП-04-38/11.05.2017г. областният управител на област Добрич изпраща на кмета на община Добричка копие от този протокол, като му определя срок за изпълнение на предписанията на комисията. В изпълнение на това писмо кметът на община Добричка изпраща отговор с рег.№ Изх-К-1449/09.06.2017г., с който уведомява областния управител на област Добрич, че са предприети мерки за изготвяне на анализ за техническото и експлоатационното състояние на язовир Бенковски и оценка за сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея.          

          С писмо с изх.№ ОМП-04-38/19.06.2017г. областният управител на област Добрич отправя искане до началника на РОНСК – Добрич при РДНСК – СИР за предприемане на действия по компетентност по отношение на изградения насип след язовирната стена на язовир Бенковски. В писмото е посочено, че насипът попада в общински имот с начин на трайно ползване – мера и по същество не е воден обект, нито язовир, поради което Басейнова дирекция Дунавски район и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор нямат компетенции по отношение на този обект. В отговор началникът на РОНСК – Добрич при РДНСК – СИР изпраща писмо с изх.№ ДК – 05- 868-00-147 / 09.08.2017г., с което уведомява Добричкият областен управител, че при извършена проверка на място от комисия, назначена със заповед № РД-11-10-89/31.03.2011г. на областен управител на област Добрич, е констатирано наличието на два язовира „Бенковски 1“ и „Бенковски 2“, по отношение на които липсва всякаква проектна и строителна документация. Посочено е, че язовирите попадат в общински имот и са собственост на община Добричка, като е актуван само язовир „Бенковски 1“. Направен е извод, че язовирите са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползването им предвид на времето на извършването им (преди 31.03.2001г.) съгласно §127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ. Препоръчано е да се изготви точна оценка и анализ на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за двата язовира. В резултат на това писмо областният управител на област Добрич изпраща писмо с изх. № ОМП – 04-38/15.08.2017г. до кмета на община Добричка, в което нарежда, че във връзка с констатираното от РОНСК следва да бъдат предприети следните действия – 1. Да бъде издаден акт за общинска собственост на язовир „Бенковски 2“ и 2. Експертен технически съвет (ЕТС) да изготви точна оценка и анализ на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за двата язовира, като за изпълнение на горното следва да му се докладва писмено.

Именно това писмо е предмет на обжалване в настоящото съдебно административно производство, като едновременно с подаването на жалбата е отправено и искане до областния управител на област Добрич с рег. № Изх – 2220/31.08.2017г. да преразгледа въпроса и да оттегли разпореждането си за актуване на язовир “Бенковски 2” със същия мотив, че в землището на с.Бенковски има само един язовир и не може да се състави акт за общинска собственост за незаконно изградения насип до язовира. В искането е посочено още, че при наличие на финансова възможност община Добричка ще предприеме действия по премахване на насипа, като по този начин ще бъдат ликвидирани последиците от незаконното строителство. Областният управител на област Добрич не се произнася по искането, като вместо това изпраща жалбата заедно с административната преписка на съда.      

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи :     

Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства за провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

В съответствие с тази разпоредба съдът счита, че оспореното писмо на областен управител на област Добрич е издадено при липса на материална компетентност за това. Взаимоотношенията между областен управител и кмет на община се регламентират от редица нормативни актове като АПК, ЗАдм., ЗМСМА, ЗОС, специалния ЗЗБ и др. Никъде в тези нормативни актове и в частност чл.31, ал.1 от ЗАдм, който урежда общите правомощия на областния управител като едноличен орган на изпълнителната власт в областта, както и в чл.64, ал.1 от ЗЗБ, който урежда специалните правомощия на областния управител при защита от бедствия в областта, не се предвижда възможността областният управител да разпорежда на кмета на общината да съставя актове за общинска собственост. Актовете за общинска собственост са легитимиращ документ за собственост на общината и само тя в лицето на своите органи има право да удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти и вещи съгласно чл.5, ал.1 от ЗОС, във вр. чл.58 от ЗОС. Правомощието на областния управител да осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация по чл.31, ал.1, т.2 от ЗАдм, включително при организиране и ръководене защитата при бедствия в областта по реда на чл.64 и чл.64а от ЗЗБ, не означава, че той може да се намесва в правнорегламентираната техническа дейност на общината по актуване на общински имоти и да нарежда съставянето на актове за общинска собственост независимо от вида и характера на имотите. Затова, като е разпоредил на кмета на община Добричка да бъде издаден акт за общинска собственост на язовир “Бенковски 2”, областният управител е упражнил правомощие, каквото не притежава, с оглед на което издаденото от него писмо в оспорената му част е нищожно поради липса на компетентност.

Нищожният административен акт не поражда никакви правни последици за адресатите си. На тези административни актове не се дължи подчинение. Не се носи и отговорност за тяхното неизпълнение. За да не създава правна привидност, че съществува, при констатиране на основание за нищожност съдът е длъжен да прогласи нищожността на акта дори да няма искане за това съгласно чл.168 от АПК.        

При това положение съдът счита, че оспореното писмо е нищожен административен акт по смисъла на чл.146, т.1 от АПК и следва да го обяви за такъв, без да обсъжда останалите възражения за неговата незаконосъобразност.                                                 

           С оглед на изхода от делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, жалбоподателят има право на разноски по делото в размер на 400 лева, представляващи платен адвокатски хонорар за един адвокат. Неоснователно е възражението на ответника срещу размера на претендираните от жалбоподателя разноски, защото те дори са под минималните размери на адвокатските възнаграждения, регламентирани в чл.8, ал.3 от Наредба № 1/09.07.2004 г. на ВАдвС.           

         Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                           Р     Е     Ш    И   :

 

         ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх.№ ОМП-04-38 от 15.08.2017г. на областен управител на област Добрич В ЧАСТТА, с която е разпоредено на кмета на община Добричка да бъде издаден акт за общинска собственост на язовир „Бенковски 2“, находящ се в землището на с.Бенковски, община Добричка.    

            ОСЪЖДА Областен управител на област Добрич да заплати на кмета на община Добричка сумата от 400 лева, сторени разноски по делото.                                                                                                                                               

         РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                               Административен съдия :