О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………./13.09.2017 г.

 

Добричкият административен съд, в закрито съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година, І едноличен състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от председателя ЧАД № 519/ 2017 год. по описа на АдмС – Добрич и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по молба вх. № 2042/ 12.09.2017 г. на EТ „Ф.ХГ СХ “, ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „К.М.“ № 7, ап. 1, подадена чрез пълномощник адв. Д.К. – ВТАК, с адрес ***, съдържаща ИСКАНЕ за спиране изпълнението на Заповед № 783/02.08.2017 г. на Кмета на община Балчик, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е НАРЕДЕНО  на ЕТ да премахне незаконно изграден обект, представляващ: двуетажна постройка с наименование бистро „Дионисий“ /“Dionisius“/ ссъ ЗП от 115 кв. м и РЗП от 225 кв. м, подробно описана в Констативен акт № 1/ 12.06.2017 г., находяща се на морски плаж „М.Д.“, последният актуван с Акт за изключителна държавна собственост № 433/ 04.02.1999 г. в близост до к.к. Албена, както е наложена и ЗАБРАНА захранването на строежа с електрическа енергия, вода и всякакви други комунални услуги от експлоатационните дружества.

В молбата е посочено, че заповедта, чието спиране се иска, е обжалвана пред Административен съд – Добрич поради нейната незаконосъобразност, като постановена при противоречие с материалноправните норми и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. При справка в деловодната програма на съда, направена от съдебен деловодител Атанасова, се установява, че на 11.09.2017 г. е подадена жалба срещу заповедта, по която е образувано АД № 516/ 2017 г. по описа на АДмС – Добрич. 

За да се произнесе по молбата, съдът съобрази следното:

Със Заповедта, чието спиране на изпълнението се иска, е разпоредено на основание чл. 225а от ЗУТ във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ премахване на незаконен според заповедта строеж и е забранено захранването на строежа с електрическа енергия, вода и всякакви други комунални услуги от експлоатационните дружества. Указано е, че строежът е от пета категория.

Съгласно нормата на чл. 225а ЗУТ Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях. Разпоредбата на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ определя, че  строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж. Заповедта е обжалвана, поради което не е влязла в сила, а производството по жалбата е висящо. Жалбата е подадена в 14 – дневния срок, видно от връчване на съобщението за издаване на заповедта и разписката за изпращане на жалбата до община Балчик. Молбата е подадена след образуване на съдебното производство.

Според молителя административният орган е задължил същия да премахне постройката доброволно в едномесечен срок, което молителят е възприел според написаното в молбата, че следвало да се случи до 11.09.2017 г., като според него след това ще се премине към принудително изпълнение.

С уточняваща молба вх. № 2052/ 2017 г., 13.30 ч., в указания от съда срок, с оглед дадена възможност да доуточни причините, налагащи спиране изпълнението на ИАА, молителят настоява, че в кслучая се касае за заповед, представляваща акт,, жалбата срещу който не спира предварителното изпълнение, но допълва молителят, чл. 217, ал. 2 от ЗУТ предвижда възможност да спре изпълнението. Молителят се позовава на чл. 116, ал. 4 от АПК, като указва, че допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, в случая ЗУТ, когато не се предвижда изрична законова забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК. Останалите доводи от уточняващата молба се припокриват с тези на първоначалната.

При дадена на ответника възможност да изрази становище по молбата, с изрично писмо вх. № 2046/ 13.09.2017 г. ответникът чрез пълномощника си – Женя Манолова Македонова, на длъжност главен юрисконсулт в община Балчик, е заявил, че молбата е ненужна, тъй като съгласно чл. 216, ал. 4 от ЗУТ и чл. 166 от АПК оспорването спира изпълнението на административния акт и понеже заповедта не попада в приложното поле на чл. 217 от ЗУТ, то счита, че с депозирането на жалбата изпълнението на заповедта е спряно до разрешаване на съдебния спор пред всички инстанции. В този смисъл заявява, че не се противопоставя на спирането.

Предвид изложеното, събраните доказателства и изразени становища, съдът приема следното:

В Заповедта липсва изрично допускане на предварително изпълнение на заповедта като цяло. За такова не може да се възприеме указанието за доброволно изпълнение. В тази връзка следва да се отбележи, че срокът е даден принципно, а именно: 30 – дневен срок за доброволно премахване, като изпълнението следва да започне след изтичане на забраната, въведена с чл. 15 от ЗУЧК, като е указано,че за 2017 г. това е 01.102017 г.

В молбата искането за спиране е обосновано с обстоятелството, че премахването преди влизане в сила на оспорения административен акт би причинило на молителя значителни вреди, тъй като премахването на обекта ще има за последица събарянето и на другите два обекта по разрешението, тъй като са изградени от свързани помежду си плоскости (сглобяеми дървени материали), представляващи преградните стени и таван на обектите. Добавено е, че с допускане на предварителното изпълнение молителят ще бъде лишен напълно необосновано от възможността да ползва по неговото предназначение обекта, който е поставил въз основа на надлежно дадено му Разрешение.

Съдът, като съобрази, че става въпрос за невлязъл в законна сила индивидуален административен акт по чл. 225а ЗУТ, поради наличието на висящо производство по оспорването му по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ, намира, че стореното с настоящата молба искане за спиране на изпълнението на заповедта следва да се квалифицира като такова по чл. 166, ал. 2 и сл. АПК.

В случая е даден срок за доброволно изпълнение, който обвързан с настоящата календарна година, съгласно ЗУЧК, тече от 01.10.2017 г., но очевидно този срок е принципно обвързан с разпоредбата на чл. 15 от ЗУЧК и предвид изричното изявление в тази насока на процесуалния представител на ответника, той следва да се възприеме като срок за доброволно изпълнение след влизане в сила на заповедта. В диспозитивната част на заповедта липсва изрично разпореждане за предварителното й изпълнение – както за премахването, така и за забраната захранването на строежа. Същевременно разпоредбата на чл. 217, ал. 1 ЗУТ не предвижда предварително изпълнение на заповедите по чл. 225 и по чл. 225а ЗУТ, т.е. не е налице и допуснато по закон предварително изпълнение на заповедта. При това положение, както сочи процесуалният представител на ответника, за разпореденото със заповедта премахване на незаконен строеж и забрана захранването на строежа е в сила общото правило на чл. 166, ал. 1 АПК, предвиждащо суспензивен ефект на оспорването. В този смисъл молбата с искане за спиране на изпълнението на Заповед № 783/02.08.2017 г. на Кмета на община Балчик се явява лишена от предмет и като такава е процесуално недопустима.

С оглед горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, стореното с молба вх.  № 2042/ 12.09.2017 г. на EТ „Ф.ХГ СХ “, ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „К.М.“ № 7, ап. 1, подадена чрез пълномощник адв. Д.К. – ВТАК, с адрес *** ИСКАНЕ за спиране изпълнението на Заповед № 783/02.08.2017 г. на Кмета на община Балчик следва да бъде оставено без разглеждане като процесуално недопустимо.

Воден от изложеното, Административен съд – Добрич, І едноличен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ стореното с молба вх. № 2042/ 12.09.2017 г. на EТ „Ф.ХГ СХ “, ЕИК 124621244, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „К.М.“ № 7, ап. 1, подадена чрез пълномощник адв. Д.К. – ВТАК, с адрес *** ИСКАНЕ за спиране изпълнението на Заповед № 783/02.08.2017 г. на Кмета на община Балчик.

ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм. дело № 519/2017 г. на Административен съд - Добрич.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: