Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

517

гр. Добрич, 22.12.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание, на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 518/ 2017 год.

            Производството е по чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 172 ал. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

Образувано е по жалба вх. № 2039/12. 09. 2017 год. на АдмС-Добрич, от И.С.И., ЕГН **********,***,  подадена чрез адв. С.К. , срещу  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) 17-0240-000270 от 15. 08. 2017 год, издадена от Началника на РПУ Балчик към ОДМВР Добрич,с която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година а именно 190 дни ” на основание чл. 171 т. 2а, без да е посочен нормативния акт.

С жалбата се иска отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. Излагат се подробни съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв.К..Представя СУМПС на Д.Л.Г., издадено на 16.08. 2017 год.

Ответникът, редовно призован, не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Оспорваната заповед е връчена на жалбоподателя на 29.08.2017 год., видно от разписката към самата заповед и положения подпис. Жалбата е подадена в АдмС-Добрич на 12.09.2017г., видно от печата, положен върху нея, предвид което  е подадена в срока по чл. 149 ал. 1 АПК, от засегнатото лице. Жалбата е процесуално допустима  и следва да бъде разгледана по същество. Съдът,като е взел предвид,че жалбата не е подадена по реда на чл.152,ал.1 от АПК, чрез органа,издал акта, е изискал административната преписка по издаване на заповедта за налагане на ПАМ.

С оглед разпоредбата на чл. 168 ал. 1 от АПК съдът провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт, като приема, че жалбата е основателна по следните съображения: 

С обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0240-000270 от 15. 08. 2017г., издадена от Началника на РПУ Балчик към ОДМВР Добрич,на жалбоподателя е наложена ПАМ " прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 190 дни". Заповедта е мотивирана с обстоятелството, че на 14.08.2017г. , около 11.50 часа в град Балчик, по ул. „Приморска“ е предоставил собствения си л.а. Фолксваген Кади с рег.***  на Д.Л.Г.,който не притежава съответното СУМПС. Като нарушена в заповедта е посочена разпоредбата чл. 102 от ЗДвП. В диспозитива на заповедта е посочено,че на И.С.И. се налага санкция по чл.171,т.2а, без да е посочен нормативния акт.

            Съдът установи,че между словесното описание на нарушението и сочената за нарушена норма е налице противоречиезвършеното нарушение е описано катособственик,който допуска или предоставя управлението на МПС на лице,което не притежава съответното свидетелство за управление“,а като виновно нарушена е посочена нормата на чл.102 от ЗДвП, която гласи: на водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно пътно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство:

1. на водач, който е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач;

2.за движение по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци без закупен и залепен винетен стикер, валиден към момента на предоставянето.

           Несъответствието между словесното описание на нарушението и правната квалификация на същото е съществено нарушение на процесуалните правила и е самостоятелно основание за отмяна на оспорения административен акт, тъй като нарушава правото на защита на жалбоподателя.

            Налице е и  нарушение на изискванията за съдържание на заповедта.В нея    е посочено, че принудителната административна мярка се налага на основание чл. 171, т. 2А, без да е означено от кой закон е цитираната разпоредба, поради което следва да се приеме, че същата не съдържа правно основание за издаването й.

Отделно от горното, заповедта е издадена и при допуснато нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 5 от АПК - в разпоредителната част на административния акт не е посочено и не е конкретизирано моторното превозно средство, по отношение на което е постановено прекратяване на регистрация за срок от 190 дни.

 Принудителните административни мерки са форма на държавна принуда-репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения, по повод неправомерно поведение, като именно с оглед този им характер, законодателят е предвидил строго формални процесуални правила и материални изисквания за тяхното прилагане. В този смисъл, всяко нарушение на изискванията за индивидуализация на предмета и основанието за прилагане на принудителната административна мярка опорочава административния акт и е основание за неговата отмяна.

             С оглед изхода от делото,своевременно направеното искане,както и на основание чл.143, ал.1 от АПК, подателят на жалбата има право на сторените разноски в размер на 510 лева, представляващи платен адвокатски хонорар в размер на 500 лева и държавна такса в размер на 10 лева.

           Водим от горното и на основание чл.172,ал.2 от АПК, Административният съдДобрич

 

РЕШИ:

 

 

 ОТМЕНЯ по жалба от И.С.И., ЕГН **********,***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 17-0240-000270 от 15. 08. 2017 год, издадена от Началника на РПУ Балчик към ОДМВР Добрич.

ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич, да заплати на  И.С.И., ЕГН **********,***,  сумата от 510 (петстотин и десет) лева разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                       Административен съдия: