О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ………………/08.09.2017 г., град Добрич

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в закрито съдебно заседание на осми септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

            като разгледа докладваното от председателя ЧАД № 514/2017 г. по описа на АдмС - Добрич, намери следното:

 

Производството по делото е образувано по ИСКАНЕ, подадено от “ЕКО АГРО” АД, представлявано от Изпълнителен директор – М.З.Ж., с ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление: Складова база, с. Оброчище 9620, к.к. АЛБЕНА 9620, общ. Балчик, област Добрич, електронна поща: [email protected], за спиране на изпълнението на Протокол за констатирани нарушения изх. № ПР1729963 от 21.08.2017 г. на Инспекция по труда Добрич и Предписание за отстраняване на констатирани нарушения, обективирано в протокола.

Като основание за искането е посочена разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от АПК.

Искането е мотивирано с твърдението, че Протоколът със съдържащите се констатации в него за нарушения е незаконосъобразен, с липса на мотиви и връзка между предписанията и повода за проверка, като по този начин се създавали предпоставки за вменяване на вина у работодателя по повод пътното произшествие, явяващо се трудова злополука. Съгласно трудовото законодателство, сочи искателят, работодателят следва да обезщети служителя за настъпилата трудова злополука, а тъй като в случая е налице смърт на пострадалото лице, да обезщети наследниците му. Допълва, че Протоколът ще залегне като част от протокола за трудова злополука, издаден от НОИ, а обстоятелствата в него ще предопределят размера на обезщетението по чл. 200 от КТ, което дружеството ще изплати на наследниците на починалия при ПТП служител. В тази връзка се настоява, че е налице вреда от изпълнението на предписанието и се иска спиране на изпълнението да решаване на административния спор с влязло в сила решение.          

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

В искането се сочи, че се настоява за спиране на изпълнението на Протокол със съответен изходящ номер и на съдържащите се в него предписания. Доколкото на изпълнение с указан срок подлежат посочените в три точки предписания, то предмет на искането за спиране на изпълнението се явяват тези три предписания с посочен срок – 08.09.2017 г.

Протоколът (Протокол за извършена проверка) с изх. № ПР1729963/ 21.08.2017 г. е съставен на 02.08.2017 г. от служители на Дирекция „Инспекция по труда„ – Добрич в резултат на извършена проверка на дружеството по повод починалия на 01.08.2017 г. при ПТП служител на „ЕКО АГРО“ АД Басри Ахмед Хасан. В протокола са описани сторените констатации и е прието, че са извършени нарушения, като за предотвратяване и отстраняване на същите, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда са дадени конкретни предписания. За изпълнение на последните е даден срок – 08.09.2017 г.

Протоколът е получен на 31.08.2017 г.

Констатациите в Протокола и дадените с него Предписания са оспорени изцяло пред по – горестоящия административен орган с жалба вх. № 17283542/ 05.09.2017 г., видно от положения печат с вх. № върху жалбата в Дирекция „ИТ“ – Добрич.

С оглед изложеното се налагат следните изводи:

Видно от текста на протокола е, че се касае за принудителна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ, чието предварително изпълнение е по силата на закона - чл. 405 от КТ, съгласно който оспорването на принудителните административни мерки не спира изпълнението им. Следователно приложимата процедура по произнасянето по искането за спиране на това допуснато по силата на закона предварително изпълнение е по чл. 405 от КТ, във вр. с чл. 166, ал. 4 от АПК. Абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на искането за спиране е актът, чието предварително изпълнение се иска да бъде спряно, да е обжалван пред съда – чл. 166, ал. 4 във връзка с ал. 2 от АПК, съгласно който при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. В този смисъл правото на искане за спиране на изпълнението принадлежи единствено на оспорилия акта пред съда. В случая, видно от събраните по делото доказателства, констатациите в Протокола и дадените с него Предписания са обжалвани по административен ред, т. е. пред съда производство по жалба на дружеството не е образувано. При отсъствието на подадена жалба срещу административния акт пред съда, чието предварително изпълнение се иска да бъде спряно, искането за спиране по чл. 405 от КТ, във връзка с чл. 166, ал. 4 от АПК е процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по него – прекратено.

За пълнота съдът следва да отбележи, че съгласно чл. 90, ал. 3 от АПК при обжалване по административен ред по - горестоящият административен орган може да спре допуснатото с разпореждане предварително изпълнение по искане на оспорващия, ако то не се налага от обществения интерес или би причинило непоправима вреда на засегнато лице.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “ЕКО АГРО” АД, с ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление: Складова база, с. Оброчище 9620, к.к. АЛБЕНА 9620, общ. Балчик, област Добрич, електронна поща: ecoagro@albena.bg за спиране на изпълнението на Протокол за констатирани нарушения изх. № ПР1729963 от 21.08.2017 г. на Инспекция по труда - Добрич и Предписание за отстраняване на констатирани нарушения, обективирано в протокола.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от искателя.  

 

 

                                                 Административен съдия :