О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

      

 гр.Добрич,18.09.2017г.

 

          ДОБРИЧКИЯТ  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и седемнадесета година ІІ касационен състав :

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА  ИВАНОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ  КАМЕНСКА

                                                                                             МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА


като разгледа докладваното от съдия Георгиева частно касационно адм. д. № 511 по описа за 2017 г. намира следното:

Производството е по реда на глава тринадесета от АПК.

Образувано е по частна жалба от "М." ЕООД, ЕИК202765307, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „В.Д.“ №29, представлявано от М.А.К., подадена чрез адв. Искра Желева, срещу определение от 11.07.2017 г. по а.н.х.д. № 876/17 на Добричкия районен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба, срещу наказателно постановление № 5945/05.05.2017 г. на Министъра на културата  и производството по делото е прекратено.

Определението се обжалва като   неправилно.Настоява се, че е налице ненадлежно връчване на наказателното постановление. Същото е връчено на майката на управителя на представляващия дружеството, която не е служител в същото. При това положение тя се явява извън кръга на лицата, имащи право да получават кореспонденция на фирмата. Настоява се,че физическото лице,на което е връчено постановлението не е предупредено и не му е разяснено какви са отговорностите които носи, при приемане на съобщения търговското дружество.Иска се от съда да отмени определението.

От фактическа и правна страна настоящият съд установи следното:

С Наказателно постановление № 5945/05.05.2017 г. на Министъра на културата на частния жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 2500.00 лева за нарушение на чл. 97,ал.1,т.5,пр.2,алтернатива първа от ЗАПСП,  във връзка с чл. 83,ал.1 от ЗАНН.

От приложеното по делото известие за доставяне(л.10) е видно, че наказателното постановление е изпратено на адреса на управление на дружеството, с посочен адресат управителя на дружеството М.К., но е получено от неговата майка, като в известието е отбелязано-получено от член на домакинството-майка.

При това положение частната жалба се явява основателна, тъй като е налице нередовно връчване на Наказателно постановление № 5945/05.05.2017 г. на Министъра на културата  и не би могло да се твърди, че жалбата срещу него е просрочена.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗАНН, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. Начините за връчване и процедурата за това не са уредени в ЗАНН, поради което и на основание чл. 84 от с.з. се прилагат субсидиарно разпоредбите на НПК относно връчване на призовките, съобщенията и книжата. В чл. 180, ал. 1-6 от НПК подробно и изчерпателно са изброени лицата, чрез които се връчват призовките, съобщенията и книжата, като в, ал. 7 е посочено, че връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата. От приложеното по делото копие на известие за доставяне не може да се направи извод, че НП е връчено на лице, което има право да получава призовки, съобщения и книжа за дружеството, което е наказано. Видно от отбелязванията в известието за доставяне, НП е връчено на майката на управителя на дружеството, за която няма данни да е натоварена да приема съобщения и книжа, адресирани до дружеството, частен жалбоподател. Разпоредбата на чл. 180, ал. 5 е императивна и гласи, че на учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице,натоварено да поема книжата.Седем дневният срок на обжалване по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН започва да тече само в случаите на редовно връчване на препис от НП, каквото в случая не е налице, поради което жалбата срещу НП не е просрочена и процесуално недопустима на това основание.

С оглед изложеното,оспореното пред настоящата инстанция определение от 11.07.2017 г. по а.н.х.д. № 876/17 на Добричкия районен съд следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество по жалбата

Водим от горното и на основание чл.235 АПК  АС- Добрич

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ОТМЕНЯ  Определение № 435 от 11.07.2017 г. по а.н.х.д. № 876/17 на Добричкия районен съд,с което производството по делото е прекратено.

 ВРЪЩА  делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия .

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: