Р Е Ш Е Н И Е

 

№42630.10.2017 г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд-Добрич, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                    СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря, Веселина Сандева и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Свилена Костова, разгледа докладваното от съдия Милева к.адм.д.№510 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Касаторът Община Шабла, чрез пълномощника си адвокат А.А. - ВАК е оспорил Решение №88 от 06.07.2017 г., постановено по нахд №119/2017 по описа на Районен съд Каварсна, с което е потвърдено наказателно постановление № 44/20.03.2017 г. издадено от директора на Басейнова дирекция "Черноморски район". С наказателното постановление за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите (ЗВ) на основание чл. 200, ал. 1, т.1, б.“б“ от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Сочи се, че в акта не се съдържат никакви констатации, касаещи надвишаване на дебит, а още по-малко замервания на текущ дебит. В тази връзка нарушението е недоказано, немотивирано и необосновано. Твърди се, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато явно и несъмнено нарушение на императивни правни норми – чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН. Моли, да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

В с.з. процесуалния представител на касатора, поддържа подадената жалба. Моли, да се отмени решението на районния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Басейнова дирекция „Черноморски район“ не изразяват становище по основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Добрич счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че като титуляр на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 2151 0312/20.02.2015 г., и при извършена проверка от служители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на 08.11.2015 г. е констатирано, че за периода от 01.01.2016 г. до 08.11.2016 г. при разрешен годишен воден обем на водовземане до 10 000 куб.м., за 312 дни разрешеното водовземане е 8 548 куб.м. воден обем, като за горепосочения период титулярът на разрешителното е водовзел 47 033 куб.м. воден обем, което е превишение от 38 485 куб.м. Това деяние е квалифицирано като нарушение на чл.48, ал.1,т.11 от Закона за водите и е санкционирано на основание чл. 200, ал. 1, т. 1, б.“б“ от същия закон.

Според чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията в издадените разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда. В процесния случай е приложена първата хипотеза.

                Съгласно чл. 200, ал. 1, т. 1, б.“Б“ от ЗВ, наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо или юридическо лице, което ползва води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условия в разрешителното или договора - с количество от 1 л на секунда до 10 л на секунда - от 500 лв. до 5000 лв.

Фактите по делото не са спорни. Наказаното лице действително е титуляр на описаното по-горе разрешително. Според същото: разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води – годишно до 10 000 куб.м.

Нарушението е доказано по несъмнен начин, правилно е квалифицирано и правилно е определена санкционната норма.

Твърденията в касационната жалба, че липсва подробно описание на фактическата обстановка са общи, неконкретни и необосновани. По делото релевантни са следните факти: дали лицето, привлечено към отговорност е титуляр на разрешително за водовземане; установени ли са неизпълнения на условията, регламентирани в това разрешително и кои от тези условия не са изпълнени. Всички тези факти са установени по делото и се съдържат в АУАН и в наказателното постановление.

Неоснователна е и претенцията за приложение на чл.28 от ЗАНН. Настоящият касационен състав изцяло споделя извода на въззивния съд, че процесното нарушение не може да се квалифицира като маловажен случай, предвид важността на обществените отношения, регулирани със ЗВ и в тази връзка - степента на обществената опасност на деянието и отношенията, които същото засяга. В мотивите към решението първоинстанционният съд е обосновал и защо приема наложената от административнонаказващия орган санкция за законосъобразно определена и съответна на извършеното от касатора нарушение. Въззивният съд е извършил преценка на всички относими към този въпрос обстоятелства по смисъла на чл.27 ЗАНН. Обсъдени са смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, и при съблюдаване на законоустановените критерии и принципи за определяне на наказанието, районният съд е приел, че правилно е индивидуализирано наложеното наказание като е определено в минимален размер, при превес на смекчаващите обстоятелства. Настоящата инстанция споделя изцяло извода за законосъобразност на наложената имуществена санкция.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл. 221, ал. 2 във вр. с чл. 218 от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Добрич, І кас. състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №88/06.07.2017 г. постановено по АНД №119/2017 г. по описа на Районен съд Каварна.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: