Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

380

Добрич, 16.10.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Административен съд - Добрич, в съдебно заседание на втори октомври две хиляди и седемнадесета година, І едноличен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

при секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 509/ 2017 год.

Производството е по реда на чл. 172, ал. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ във връзка с чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано по жалба вх. № 1992/ 05.09.2017 г. от Ц.Г.К., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 17 – 0851 – 000652 от 29.07.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Ц.Г.К. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № ****** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни.

Жалбоподателката изразява несъгласие с издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. Твърди, че заповедта е немотивирана, незаконна, със съществени процесуални нарушения и издадена при липса на компетентност. Счита, че са налице отменителните основания по чл. 146, т. 3 и 4 от АПК.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. ******, ДАК, който поддържа жалбата за незаконосъобразност на оспорения акт. В хода по същество добавя, че заповедта е издадена, без в нея да са цитирани влезлите в сила НП за извършване на нарушение на правилата за движение по пътищата от водача ******, послужили като основание за отнемане на правото му да управлява МПС. Не е посочен и актът, с който е лишен от право да управлява МПС водачът. Прави оплакване, че не е ясно от кога докога е лишаването, тъй като е посочен срок, но не и начало. Според процесуалния представител на жалбоподателката липсват доказателства, които дават основание на административния орган да издаде заповедта. Иска да бъде отменена заповедта като незаконосъобразна и немотивирана, като се позовава на Решение № 6074/ 27.04.2012 г. по адм. дело № 1545/ 12 на ВАС.

Ответникът по жалбата - Началникът на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Добрич, редовно призован, не се явява, не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

Административен съд - Добрич, като взе предвид изложените доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира за установено следното:

Оспорената заповед е връчена на 03.08.2017 г., видно от датата и подписа под разписката към нея (л. 5). Жалбата е подадена чрез административния орган на 07.08.2017 г. (л. 4), с оглед на което е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл. 147, ал. 1 АПК. С жалбата се оспорва индивидуален административен акт. Тя съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото производство е Заповед № 17-0851-000652 от 29.07.2017 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Добрич, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС – л.а. Фолксваген Пасат с рег. № ****** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни, собственост на Ц.Г.К., видно от справка за собственици на превозното средство. (л. 28) В заповедта е записано, че административният орган е взел предвид, че като собственик на лек автомобил рег. № ТХ ******предоставя управлението му на ******, който на 29.07.2017 г. в гр. Добрич управлява автомобила, след като не притежава съответното свидетелство за управление на МПС – лишен по административен ред. Добавено е, че на *** е съставен АУАН № 477715/ 29.07.2017 г. по описа на Сектор „ПП“ Добрич.

         По делото е приложен като доказателство АУАН № 477715/ 29.07.2017 г., в който е записано, че водачът управлява МПС, след като е лишен по административен ред и към 29.07.2017 г. не притежава СУМПС.

Като доказателство е приложена и Справка картон на водача, от която се установява, че същият е с отнето СУМПС, което е било валидно до 09.05.2010 г. и е с 0 контролни точки. Няма издадено ново СУМПС. (л. 10)

От ответника по Разпореждане на съда са представени и други доказателства от преписката, а именно Заповед № 20004/2011 от 07.03.2011 г., с която на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП е иззето свидетелството за управление на МПС на Кръстев, поради това че са му отнети всички контролни точки. Представена е и декларация от ***, в която декларира, че СУМПС е откраднато от личния му автомобил, обяснения на *** в тази връзка и Докладна записка по връчване на НП № 25/ 12 г., както и Протокол за полицейско предупреждение от 14.12.2011 г., с който *** е предупреден да не управлява МПС, след като не притежава необходимата правоспособност за това. (л. 30 - 38)

Със Заповед № 357з – 815/ 19.04.2017 г. във връзка с т. 3 от Заповед № 8121з – 1524/ 09.12.2016 г. на Министъра на вътрешните работи, на основание чл. 172, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗМВР,  Директорът на ОДМВР Добрич е оправомощил да прилагат принудителни административни мерки по чл. 171, т.1, т. 2, т. 2А, т. 4, т. 5, буква „а“, т. 6 и т. 7 от Закона за движение по пътищата с мотивирани заповеди служители на ОДМВР – Добрич, вкл. съгласно т. 1. от заповедта – Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР - Добрич, с правомощия на територията, обслужвана от ОДМВР - Добрич. (л. 35) 

При така изложените факти и обстоятелства, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства, се налагат следните правни изводи, като съобразно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК:

Съгласно чл. 172, ал. 1 ЗДвП, принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2А, 4, т. 5, буква "а", т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. Видно от Заповед № 357з – 815/ 19.04.2017 г. на Директора на ОДМВР - Добрич, цитирана по - горе, процесната заповед се явява издадена от компетентен орган, в рамките на неговите материални и териториални правомощия, доколкото нарушението, за което е издадена ПАМ, е извършено на територията на област Добрич, обслужвана от ОДМВР - Добрич.

Съгласно чл. 171, т.2а от ЗДвП в актуалната й към датата на нарушението редакция, за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки, а именно: прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година;

В случая признаците на състава, налагащи на административния орган да издаде ЗППАМ по смисъла на чл. 171, т. 2а от ЗДвП, са: лицето, на което се налага мярката, да е собственик на МПС, последното да е управлявано от друго лице, което към момента на управлението не притежава валидно свидетелство за управление. Тези обстоятелства са безспорно установени. В случая необходимо и достатъчно условие за налагане на мярката е обективно водачът да не притежава валидно свидетелство за управление, по който факт спор няма, а и събраните писмени доказателства са еднопосочни. Законодателят е разписал обективни предпоставки, при които се налага принудителната мярка, като е съобразил, че многобройните ПТП изискват да се вземат строги мерки за здравето и живота на гражданите. 

В заповедта достатъчно ясно е записано, че автомобилът е управляван от ******, който не притежава свидетелство за управление, като е добавено, че е лишен по административен ред. Посочен е и номерът на АУАН, съставен на лицето, за това че е управлявало, въпреки че не притежава СУМПС. В този смисъл неоснователно е твърдението, че заповедта е немотивирана. Освен това дори в заповедта да не е посочен номерът на документа, с който е лишено лицето от право да управлява, то това обстоятелство се установява от всички останали документи по преписката, които доказват липсата на контролни точки и съответно на СУМПС на водача. Съгласно Тълкувателно решение N: 16 от 31.III.1975 г., ОСГК на ВС, което не е загубило своето значение, а и съобразно утвърдената съдебна практика, мотивите могат да се съдържат както в самия акт, така и да предхождат издаването на акта и  да се съдържат в друг документ, издаден с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административният акт е издаден на основание на други документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. Не съществува пречка мотивите да бъдат изложени и допълнително, след издаването на административния акт, стига да се постигат целите, които законодателят е преследвал с изискването за мотивиране на индивидуалните административни актове и отказите за издаване на такива. В случая цялата преписка по издаване на оспорената заповед, включително Справката картон на водача, представят пълна картина на фактическите основания за издаване на заповедта.  

Обстоятелството, че АУАН, съставен на водача, не е предявен на жалбоподателката, не е процесуално нарушение. Административният орган няма такова задължение. Този акт следва да бъде предявен на лицето, на което е съставен. Жалбоподателката с упражняване правото си на жалба има възможността да се запознае с всички доказателства към преписката и да оспори тези от тях, които счита, че не отговарят на обективната истина, което тя не е сторила. В този смисъл съдът кредитира представените доказателства и счита, че те надлежно обосновават издаването на заповедта.

Жалбоподателката представя удостоверение за сключен граждански брак с ******, което обаче не променя фактическата обстановка по случая.  

Съгласно чл. 22 от ЗАНН за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки. По своята правна същност ПАМ са актове на държавно управление от категорията на индивидуалните административни актове. Те се налагат въз основа на предвидените в закона предпоставки и се регулират от нормите на АПК. ПАМ се прилага за преустановяване на извършваното и констатирано с акта правонарушение, съответно за предотвратяване на последващо, в случая със същото МПС. Двете производства са самостоятелни и се подчиняват на различен правен режим. Те имат само общ правопораждащ факт - извършено нарушение на ЗДвП. В случая безспорно установено е нарушението, налице е акт за установяване на същото. В този смисъл при издаване на заповедта не са допуснати процесуални нарушения. Същата е издадена в изискуемата писмена форма, мотивирана е и подкрепена от приложените към преписката по издаването й доказателства, като е надлежно връчена на адресата. 

Спазено е и изискването за определяне на срок, в който са ограничени правата на собственика, а именно от 190 дни, което е към минимума на предвиденото в закона. В закона няма изискване срокът да бъде определен в месеци. Предвидено е този срок да е от 6 месеца до 1 година, като съобразно конкретния случай административният орган е преценил, че е достатъчно да наложи ограничителната мярка към минимума.

Предвид изложеното заповедта е издадена в съответствие с материалния закон и при спазена за издаването й процедура, от компетентен орган, поради което като такава следва да бъде потвърдена, а жалбата оставена без уважение.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. посл. от АПК, Административен съд - Добрич, І едноличен състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването, по жалба на Ц.Г.К., ЕГН **********,***, на Заповед № 17 – 0851 – 000652 от 29.07.2017 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП налагане на Ц.Г.К. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на собственото й ППС с рег. № ****** за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 190 дни.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                        СЪДИЯ: