О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№……………………/12.09.2017г.,гр.Добрич

 

 

        ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 506 по описа на АС – Добрич за 2017г. намира следното :

 

Производството по делото е по реда на чл.294 и сл. от АПК и е образувано по подадена чрез пълномощник жалба от “Пато” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, с ЕИК 834020341, представлявано от управителя П.К.Т., срещу действия по принудително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № 339-ОП/23.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Варна, обективирани в протокол серия АА № 0008367 от 31.08.2017г. на орган по изпълнението при ТД на НАП – Варна, офис - Добрич. 

След извършена служебна проверка съдът констатира, че между същите страни, на същото основание и за същото искане има по-рано образувано административно дело под № 504/2017г. по описа на Административен съд – Добрич, което е висящо понастоящем. Предвид на това съдът счита, че са налице предпоставките по чл.159, т.7 от АПК и производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.             

Воден от горното, съдът

                              

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 506/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.            

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.

 

                                         Административен съдия :