Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

496

гр. Добрич, 07.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


         
Добричкият административен съд, в открито съдебно заседание на осми ноември  две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА-ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 505/ 2017 год.

            Производството е по чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 172 ал. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

Образувано е по жалба вх. № 1970/ 01. 09. 2017 год. на АдмС-Добрич, от П.Н.П., ЕГН **********,***, срещу  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) 17-0851-000719 от 25. 08. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич която е наложена ПАМ “прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година а именно 190 дни ” на основание чл. 171 т. 2а, без да е посочен нормативния акт.

С жалбата се иска отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. Излагат се подробни съображения.

В съдебно заседание, редовно призован,жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът, редовно призован, не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Оспорваната заповед е връчена на жалбоподателя на 01.09. 2017 год., видно от разписката към самата заповед и положения подпис. Жалбата е подадена в АдмС-Добрич на същата дата, видно от печата, положен върху нея, предвид което  е подадена в срока по чл. 149 ал. 1 АПК, от засегнатото лице. Жалбата е процесуално допустима  и следва да бъде разгледана по същество. Съдът,като е взел предвид,че жалбата не е подадена по реда на чл.152,ал.1 от АПК, чрез органа,издал акта, е изискал административната преписка по издаване на заповедта за налагане на ПАМ.

С оглед разпоредбата на чл. 168 ал. 1 от АПК съдът провери изцяло законосъобразността на оспорения административен акт, като приема, че жалбата е основателна по следните съображения: 

С обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000719 от 25. 08. 2017 г., издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич,на жалбоподателя е наложена ПАМ " прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 190 дни". Заповедта е мотивирана с обстоятелството, че на 25.08.2017г. , около 07.35 часа в град Добрич, на бул.“Добруджа“, след рилски блокове,посока центъра, управлява МПС-„Фолксваген пасат“, с рег.№ ***, като не използва къси светлинили задължителните светлини за движение през деня ; управлява МПС,с изтекъл срок на валидност на СУМПС на 03.04.2017г. Като нарушени в заповедта са посочени съответно чл.70,ал.3 от ЗДвП и чл.150а,ал.1 от ЗДвП. В диспозитива на заповедта е посочено,че на П.Н.П.  се налага санкция по чл.171,т.2а, без да е посочен нормативния акт.

Административният съд прецени,че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при условията на делегирана компетентност, изрично посочена в акта,но е издадена в нарушение на изискванията за съдържание, при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и в противоречие с материалния закон.

В  заповедта е посочено, че принудителната административна мярка се налага на основание чл. 171, т. 2А, без да е означено от кой закон е цитираната разпоредба, поради което следва да се приеме, че същата не съдържа правно основание за издаването й.

Отделно от горното, заповедта е издадена и при допуснато нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 5 от АПК - в разпоредителната част на административния акт не е посочено и не е конкретизирано моторното превозно средство, по отношение на което е постановено прекратяване на регистрация за срок от 190 дни.

 Принудителните административни мерки са форма на държавна принуда-репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения, по повод неправомерно поведение, като именно с оглед този им характер законодателят е предвидил строго формални процесуални правила и материални изисквания за тяхното прилагане. В този смисъл, всяко нарушение на изискванията за индивидуализация на предмета и основанието за прилагане на принудителната административна мярка опорочава административния акт и е основание за неговата отмяна.

Така мотивиран,както и на осн. чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съдДобрич

 

РЕШИ:

 

 

 ОТМЕНЯ по жалба от П.Н.П., ЕГН **********,***,   Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 17-0851-000719 от 25. 08. 2017 год. издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                       Административен съдия: