О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№……………………/12.09.2017г.,гр.Добрич

 

 

        ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на дванадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

     като разгледа докладваното от председателя адм. дело № 504 по описа на АС – Добрич за 2017г. намира следното :

 

Производството по делото е по реда на чл.294 и сл. от АПК и е образувано по подадена чрез пълномощник жалба от “Пато” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, с ЕИК 834020341, представлявано от управителя П.К.Т., срещу действия по принудително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № 339-ОП/23.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Варна, обективирани в протокол за запечатване на търговски обект серия АА № 0008367 от 31.08.2017г. на ТД на НАП – Варна, офис – Добрич, изразяващи се в запечатване на надземна цистерна за съхранение на дизелово гориво заедно с бензиноколонка за зареждане на гориво, разположена в двора на складова база „Пато“, находящ се в гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, стопанисван от „Пато“ ЕООД. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на извършените изпълнителни действия по запечатване на горепосочения обект и се иска отмяната им, както и възстановяване на положението, съществувало преди извършването им. Налице е и искане за присъждане на сторените разноски по делото.

Съдът, като постави на разглеждане жалбата, намира същата за недопустима по следните съображения:       

Видно от служебно изисканото от съда заверено копие на протокол за отпечатване на търговски обект серия АА № 0008400 от 01.09.2017г. на ТД на НАП – Варна, офис – Добрич, съдържащо се в кориците на адм. дело № 506/2017г. по описа на Административен съд – Добрич, непосредствено след подаване на настоящата жалба и във връзка с издадено определение на Административен съд – Варна от 31.08.2017г. е извършено отпечатване на търговския обект (надземна цистерна с бензиноколонка), предмет на оспорените в настоящото производство действия по изпълнение на ПАМ по чл.186, ал.1 от ЗДДС, като поставените 3 броя стикери при запечатването са премахнати в присъствието на представител на търговското дружество. Следователно за жалбоподателя е отпаднал правният интерес от оспорване на изпълнителните действия по запечатване на стопанисвания от него обект. С отпечатването на обекта жалбата е лишена и от предмет, поради което и на основание чл.159, т.3 и т.4 от АПК същата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по нея – прекратено.       

Предвид на изхода от делото и по аргумент от чл.143, ал.2 от АПК на жалбоподателя следва да се присъдят разноски в размер на 50 лв. за платената държавна такса.     

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Пато” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, с ЕИК 834020341, представлявано от управителя П.К.Т., срещу действия по принудително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № 339-ОП/23.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Варна, обективирани в протокол за запечатване на търговски обект серия АА № 0008367 от 31.08.2017г. на ТД на НАП – Варна, офис - Добрич. 

        ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 504/2017г. по описа на Административен съд - Добрич.     

        ОСЪЖДА ТД на НАП – Варна, офис – Добрич да заплати на Пато” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 5, с ЕИК 834020341, представлявано от управителя П.К.Т., сумата от 50 лева, сторени разноски по делото.          

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                         Административен съдия :