О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ ……………………/30.08.2017г., град Добрич

 

          ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на тридесети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ САНДЕВА

 

          като разгледа докладваното от председателя адм.дело № 502/2017г. по описа на Административен съд -  Добрич, намери следното:

 

          Производството по делото е по образувано по искане (след разделянето му в отделно административно производство с разпореждане на председателя на съда) на М.Д.С. *** с ЕГН ********** за спиране на изпълнението на решение № 1717р-5357/24.08.2017 г. на Началника на Първо РУ – Добрич при ОД на МВР - Добрич, с което на основание чл.155, ал.1, във вр. чл.58, ал.1, т.8 от ЗОБВВПИ, във вр. чл.18, ал.1 от ЗЗДН на жалбоподателя е отнето разрешението за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие № 20170379023, валидно до 01.08.2022 г., както и притежаваното от него огнестрелно оръжие – ловна гладкоцевна пушка „Байкал МР – 155“, кал. 12, № 1515538693.                                   

          За да се произнесе по искането, съдът съобрази следното: Въпреки че в решението е включено разпореждане по чл.60, ал.1 от АПК, предварителното изпълнение на същото е допуснато по силата на чл.155, ал.2 от ЗОБВВПИ, т.е. по силата на закона, който установява, че жалбите срещу посочените в този текст актове не спират изпълнението им. С оглед на това приложимата процедура за произнасяне по искането за спиране на изпълнението на акта е по чл.166, ал.4, във ал.2 и ал.3 от АПК, а не по чл.60, ал.4 от АПК.

Искането е направено с жалбата против административния акт, чието изпълнение се иска да бъде спряно, от надлежна страна, при спазване на процесуалния ред по чл.166, ал.2 от АПК, поради което е процесуално допустимо, но разгледано по същество е неоснователно по следните съображения:

За разлика от производството по чл.60, ал.4 от АПК в производството по чл.166, ал.4, във вр. ал.2 и ал.3 от АПК тежестта за доказване се носи от оспорващия. В конкретния случай предварителното изпълнение на акта е допуснато по силата на закона (чл.155, ал.2 от ЗОБВВПИ), т.е. законодателят е презюмирал наличието на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК и както сам е подчертал С. в жалбата си, за да се постанови спиране на изпълнението на акта, следва да бъде установено, че то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда по смисъла на чл.166, ал.2 от АПК, която по значимост може да се противопостави на онзи обществен интерес, в защита на който законодателят е допуснал предварителното изпълнение на административния акт по силата на закона.

В настоящия случай липсват каквито и да е твърдения за възможността за настъпване на значителна или трудно поправима вреда за молителя. В жалбата не се излагат доводи и конкретни фактически обстоятелства, нито се представят доказателства, които да обосноват извода, че предварителното изпълнение на оспореното решение би довело до причиняване на особено съществени неблагоприятни последици за неговия адресат. 

Доводите, касаещи законосъобразността на оспорения административен акт, не са предмет на настоящото производство, а по съществото на спора и не могат да бъдат основание за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на акта.      

С оглед на изложеното съдът намира, че не са налице обстоятелства от категорията на посочените в чл.166, ал.2 от АПК, поради което искането за спиране на решението следва да бъде оставено без уважение като неоснователно.  

Предвид обстоятелството, че по искането няма внесена държавна такса за разглеждането му от съда, молителят следва да бъде осъден да заплати такава в размер на 10, 00 лева по сметка на Административен съдДобрич.

Водим от горното и на основание чл.166, ал.3 от АПК, Добричкият административен съд

                                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Д.С. *** с ЕГН ********** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 1717р - 5357 / 24. 08. 2017 г. на Началника на Първо РУ – Добрич при ОД на МВР – Добрич.

ОСЪЖДА М.Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Административен съд – Добрич сумата от 10, 00 лева, представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

           

           

                                           Административен съдия :