Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ ……./15.11.2017г., град Добрич

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

Административен съд - Добрич, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Красимира Иванова

ЧЛЕНОВЕ:    Нели Каменска

                           Милена Георгиева

 

при участието на секретаря, Ирена Димитрова и прокурора при Окръжна прокуратура гр.Добрич, Милена Любенова, разгледа докладваното от съдия Н.Каменска административно дело № 499 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по чл.185-196 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и е образувано по образувано по протест, подаден по реда на чл.186, ал.2 във вр. с чл.185 от АПК, от прокурор Наталия Станчева при Окръжна прокуратура гр.Добрич срещу израза „след 24 часа“ в чл.60 от  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове и обществени места на територията на общината, приета от Общински съвет Шабла Решение № ІІІ.ІV.1.1 по Протокол № 3 от 29.04.2004г.

В протеста се сочи, че в чл.60 от Наредбата в частта, в която се забранява ползването на озвучителни уредби и оркестри на открито „след 24 часа“ в обекти, намиращи се на по-малко от 200 метра от жилищни сгради, средства за подслон и места за настаняване противоречи на чл.16а, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда, който е нормативен акт от по- висока степен. Изтъква се, че съобразно чл.8, чл.15 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК, нормативните актове на общинските съвети трябва да съответстват на нормативните актове от по-висок ранг. По тези съображения с протеста се иска да бъде отменен израза „след 24 часа“ в чл.60 от Наредбата, поради това, че при приемането му не са съобразени нормите на чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове. В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура - Добрич заявява, че поддържа протеста и моли в полза на Прокуратурата да се присъдят направените по делото разноски за обявление на оспорването в Държавен вестник в размер на 20 лева.

Ответникът, Общински съвет на Община Шабла, не изразява становище по протеста.

          Административен съд - Добрич, в троен състав, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Оспорването е допустимо. Производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Добрич, който с оглед нормата на чл.186, ал.2 от АПК, притежава процесуална възможност да оспори подзаконов нормативен акт, ако прецени, че същият е незаконосъобразен. По аргумент от чл.187, ал.1 от АПК оспорването е допустимо без ограничение във времето. Налице е годен предмет на протеста, тъй като са оспорени конкретни разпоредби от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове и обществени места на територията на общината, приета от Общински съвет Шабла Решение № ІІІ.ІV.1.1 по Протокол № 3 от 29.04.2004г.

Видно от представената от ответника административна преписка, Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове и обществени места на територията на общината, наричана за краткост Наредбата, е приета от Общински съвет Шабла Решение № ІІІ.ІV.1.1 по Протокол № 3 от 29.04.2004г. С последващо решение № 314 по Протокол № 13 /31.07.2008г. Общински съвет Шабла приема предложените промени в Наредбата, в това число и оспореният частично чл.60 от същата. Видно от присъствен списък на заседанието са присъствали всички 13 от 13-те избрани общински съветници. Пълният текст на протокола от заседанието не е представен. Представени са доказателства, че приемането на промени в Наредбата е  включено в т.ІІ.1 от предложения дневен ред и поканата до общинските съветници. Представено е и положителното единодушно становище на членовете на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, законност, обществен ред и екология за гласуване на предложените помени в Наредбата.

При преценката за съответствие на оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен акт с материалния закон, касационният състав на съда намира протеста за основателен.

С оспорения от прокурора текст на чл.60 от Наредбата общинският съвет по недопустим начин е преуредил обществени отношения, уредени в Закона за защита от шума в околната среда.

Общински съвет Шабла е приел текста на чл.60 от Наредбата, който е в явно несъответствие със законовите правила. Несъответствието е както по отношение на обектите, така и по отношение на времето, през което действа забраната. Разпоредбата на чл.60 от Наредбата, оспорена частично гласи следното: „Забранява се ползването на озвучителни уредби и оркестри на открито от 14,00 до 16,00 часа и след 24, 00 в обекти, намиращи се на по-малко от 200 м. до жилищни сгради, средства за подслон и места за настаняване.“ А законовият текст на чл.16а, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда е със следното съдържание „ Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.“

На първо място, условията, при наличието на които се ограничава озвучаването в население места и в близост до тях, взирани в Закона за защита от шума в околната среда, са императивни. Те се прилагат независимо дали са предвидени в общинските наредби или не. Други условия и ред, различни от посочените в Закона за защита от шума в околната среда, не се допуска да бъдат създавани на местно ниво чрез приемане на общински наредби. Не е допустима и частичното възпроизвеждане на нормативен акт от по-висок ранг в наредба на общинските съвети. В случая обществените отношения, свързани с недопустимото озвучаване, над допустимите норми на шума, на открити площи и заведения за хранене и развлечения са уредени в Закона за защита от шума в околната среда. Законът не предвижда възможност общинските съвети да преуреждат по различен начин забраните, въведени със закона.

На второ място, несъответствието между законовия текст и текста от общинската наредба е незаконосъобразно, тъй като въвежда в заблуждение заинтересованите лица, както по отношение на местата, за които се забранява озвучаване, така и по отношение на периода от време, за който се въвежда забраната.

Настоящият състав на съда намира на трето място, че строежът на нормата на чл.60 от общинската наредба, от който се извлича смисловото й съдържание не отговаря на изискването на чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за нормативните актове за точност и яснота. Текстът на чл.60 от Наредбата е неясен, некоректен и освен това създава възможност за превратно тълкуване на въведената забрана в смисъл, че тя е за цялото денонощие, тъй като не се сочи период от време в денонощието, за който се отнася, а само е посочен началният й момент с израза „след 24 часа“. В този смисъл съдът счита, че целият текст на чл.60 от Наредбата на Община Шабла е с неясно съдържание и е незаконосъобразен. В случая с протеста се твърди незаконосъобразност единствено на израза „след 24 часа“ и се иска частична отмяна на чл.60 от Наредбата в тази му част, а съдът се произнася само по спора, с който е сезиран. Съдът не разполага с правомощието на да разширява предмета на правния спор, поради което следва да отмени чл.60 от общинската наредба само по отношение на израза „ след 24 часа“, така както е сезиран с протеста на прокурора.

В полза на Окръжна прокуратура Добрич следва да се присъдят направените разноски за публикуване на оспорването в Държавен вестник в размер на 20 лв.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Добрич, в троен състав:

 

                                 Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич израза „след 24 часа“ в чл.60 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане на чистотата в личните дворове и обществени места на територията на общината, приета от Общински съвет Шабла Решение № ІІІ.ІV.1.1 по Протокол № 3 от 29.04.2004г.

ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: