Р Е Ш Е Н И Е

№ ………….

Добрич, 14.11.2017  год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, І троен състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:          ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                           СИЛВИЯ САНДЕВА   

 

при секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и с участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 498/ 2017 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест вх. № 1953/ 30.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с решение № 51 по протокол № 6/ 01.03.2016 г. на Общински съвет - Каварна, в частта на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредбата.

С протеста се настоява, че конкретната разпоредба влиза в колизия със законови разпоредби от по – висок ранг. Протестиращият сочи, че в РБ действа Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), като чл. 16а, ал. 2 от същия закон забранява озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти за времето между 23.00 ч. до 07.00 ч., а с Наредбата определеният интервал като забрана е за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и между 24.00 и 07.00 часа. Изтъква, че в случая е неприложима нормата на чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС. Счита, че с приемането на оспорената разпоредба е процедирано в нарушение на чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА. Предлага да бъде отменена оспорената разпоредба като незаконосъобразна.  

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява и поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът – Общински съвет Каварна, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по протеста. С писмо вх. № 2117/ 26.09.2017 г. представя  в изпълнение на Разпореждане на съда от 31.08.2017 г. доказателства, свързани с изпълнение на процедурата по приемане на Наредба № 1, вкл. самата Наредба (л. 17 – 86).

В изпълнение на задължението по чл.188 от АПК съдът е съобщил оспорването по реда на чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК чрез обявление, обнародвано в ДВ бр. 76/ 19.09.2017 г. (л. 15 - 16), като копие от обявлението е поставил на определеното за това място в съда и го е публикувал в Интернет страницата на ВАС.

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като за да се произнесе, съдът съобрази следното:

На 12.02.2016 г. с рег. № 89 е внесена Докладна записка (ДЗ) в Общинския съвет от Кмета на община Каварна и са изложени в нея мотиви какво налага отмяната на старата Наредба и приемане на нова (л. 19), като към ДЗ е приложен и проект на Решение, проект на новата Наредба и мотиви за приемането й. Кметът  е посочил, че при извършен преглед на  Наредбата със същия предмет от 2005 г., е установено, че е необходимо да се конкретизират понятия, дейности и отношения съобразно действащата нормативна уредба, както и да се внесат допълнителни ясноти в някои от текстовете. Целта, което е поставена с приемането на процесната Наредба, е да бъде актуализирана същата съобразно действащата нормативна уредба и обществените отношения, свързани с обществения ред, опазването на околната среда и собствеността на територията на община Каварна.

В изпратената преписка се съдържат предложения от обществеността – сдружения с нестопанска цел, административни органи за допълнения към проекта за Наредба (31 – 36)

На 19.02.2016 г. проектът за Наредба е разгледан на заседание на ПК по бюджет, финанси и данъчна политика. (л. 37 – 39), като, след направени изменения, е гласувано да се приеме предложението.

На 19.02.2016 г., с продължение на 23.02.2016 г., е проведено заседание на ПК по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата и ПК по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта. На заседанието е обсъден проектът, направени са изменения в част от текстовете и е взето решение да бъде предложено на ОбС да приеме новата Наредба с внесените изменения към проекта. (л. 40 – 45)

На 22.02.2016 г. проектът е разгледан на заседание и на ПК по екология, туризъм и земеделие, еврофондове и програми, както и на заседание на ПК по законност, етика и установяване на конфликт на интереси, и заседание на ПК по териториално развитие и комуникации, на които след направени изменения е гласувано предложението за нова Наредба.

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна (Наредбата) е приета с решение на Общински съвет Каварна № 51, взето с протокол № 6 от 01.03.2016 г.(л. 57 - 61) По делото са приложени доказателства, от които се установява, че от формална гледна точка е спазена процедурата по приемане на Наредбата. Видно от същите доказателства, свикано е заседание на Общинския съвет за обсъждане на проекта за Наредба. На заседанието на съвета, от 17 общински съветници по списък (л. 61), са присъствали 16, които с единодушие са приели проекта за Наредба с измененията, предложени от отделните комисии. Съобразно чл. 26 от Закона за нормативните актове, в актуалната му редакция към момента на вземане на Решението, с което е приета Наредбата, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 - дневен срок за предложения и становища по проекта. Конкретният проект, видно от разпечатка на интернет страницата на Община Каварна, е публикуван на 02.02.2016 г. (л. 85), с което е спазен срокът по чл. 26, ал. 4 от ЗНА.

С разпоредбата на чл. 28 от ЗНА, също в редакцията ѝ към 01.03.2016 г., е разписано, че проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно докладът към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, като мотивите, съответно докладът следва да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

От формална гледна точка оспореният подзаконов нормативен акт е приет в предвидената от закона форма, съгласно чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА - в изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, общинските съвети приемат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

С текстовете на отделните точки към разпоредбата на чл. 42 са разписани задължения за физически и юридически лица, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, като в частта на оспорената разпоредба задължението е:

Чл. 42, ал. 1, т. 3: 

да не допускат озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в урбанизираната територия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 24.00 и 07.00 часа.

Вярно е, че съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗЗШОС кметовете на общини и кметовете на райони в градовете с районно деление  организират и възлагат разработването на стратегическите карти за шум по чл. 4 и на плановете за действие по чл. 6 на местно равнище и осъществяват контрол върху тях; определят длъжностни лица от съществуващите структури в общинската администрация, притежаващи необходимата квалификация, за контрол и осъществяване на дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда, но видно от разписаните правомощия, те касаят само кметовете.

На следващо място, с разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗЗШОС са предоставени контролни правомощия по същия закон на кметовете на общини или упълномощени от тях лица за спазване на установени със закона правила и норми, които изрично са изброени по отношение на: шума, излъчван по време на строителство; в тихите зони и урбанизираните територии; по организация и регулиране на движението на автомобилния транспорт в населеното място и правомощие, да упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а от същия закон, т. е. спазването на забраните за работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23.00 и 7.00  ч., както и забраната за озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони за времето между 23.00 и 7.00 ч. Разпоредбата на чл. 16а от ЗЗШОС гласи:

(1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

(2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

От посоченото за контролните правомощия на кмета на общината, и съдържанието на чл. 16а от ЗЗШОС, се налага изводът, че не следва компетентност на общинския съвет да регулира нормативно правоотношения, свързани със защита от шума. Такава е разписана само в текста на чл. 3, ал. 5 от същия закон, но при конкретни предпоставки и по отношение конкретен източник, а именно: „Изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.“

С оглед изложеното е налице регулиране на съдържащите се в оспорената разпоредба обществени отношения с акт от по - висока степен, изключващо на основание чл. 8 ЗНА и чл. 76, ал. 3 АПК приемането на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредбата за обществения ред, а още по – малко за добавяне на различни от разписаните в закона ограничения, поради което протестът е основателен и следва да бъде уважен.

На следващо място, въпреки че са спазени изискуемите по ЗНА срокове и етапи, то са налице съществени процесуални нарушения при приемане на оспорения текст. По отношение същия липсват мотиви, свързани с причините, които налагат приемането на този тест. Липсата на мотиви е особено съществено нарушение и пречи на съда да установи истинската воля на административния орган, като налага отмяна и на това основание.

С оглед гореизложеното при приемане на Наредбата като подзаконов нормативен акт са нарушени императивни изисквания на закона, изложени по – горе. Всички тези пороци налагат отмяната на оспорената разпоредба от тази Наредба и уважаване на протеста изцяло.

Предвид изхода на спора и стореното в тази насока изрично искане от протестиращия, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура – Добрич направените съдебни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева), представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник“.

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд – Добрич, троен състав

Р Е Ш И:

         ОТМЕНЯ по протест вх. № 1953/ 30.08.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, чл. 42, ал. 1, т. 3  от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с решение № 51 по протокол № 6/ 01.03.2016 г. на Общински съвет – Каварна.

ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева).

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: